ŽE ZPRÁVA DO NĚMČINY

Překlad Že Zpráva do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 265, Čas: 0.1128

dass der bericht (207) dass die nachricht (4)

Příklady použití Že Zpráva ve větě a jejich překlady

Je dobře že zpráva byla odsouhlasena.
Dass der Bericht angenommen wurde, war gut.
Jsem rád že zpráva reflektuje uvedené skutečnosti.
Ich bin froh, dass der Bericht auch diesen Sachverhalt widerspiegelt.
Dass die nachricht
Že zpráva o regentově smrti je už venku.
Dass die Nachricht vom Tode des Lord Protector verbreitet wird.
Takže se obávám že zpráva o smrti charlese milvertona je oficiálně venku.
Also befürchte ich, dass die Nachricht, das Charles Milverton tot ist bald in aller Munde ist.
Jiné příklady vět
Takže tvrdíš že zpráva generála daviese je správná.
Also willst du damit sagen, dass der Bericht von General Davies stimmt?
Myslím si že zpráva opravdu upozorňuje na kritické aspekty sedmého rámcového programu.
Ich denke, dass der Bericht die entscheidenden Aspekte des 7. Rahmenprogramms wirklich hervorhebt.
Potěšilo mě že zpráva se setkala ve výboru s velkou podporou.
Ich war erfreut, dass der Bericht im Ausschuss größtenteils auf Zustimmung stieß.
Těší mě že zpráva paní gálové tento postup podporuje.
Es freut mich, dass der Bericht von Frau Gál diesen Ansatz unterstützt.
Jsem přesvědčena že zpráva paní balzaniové je přijatelným kompromisem.
Ich glaube, dass der vorgelegte Bericht von Frau Balzani ein tragbarer Kompromiss ist.
Jak víte že zpráva není falešná.
Woher wissen Sie, dass die Botschaft keine Fälschung ist?
Vítáme že zpráva se zabývá těmito detaily.
Wir freuen uns, dass im vorliegenden Bericht ausführlich auf dieses Thema eingegangen wird.
Ironií je že zpráva kapitána mitchella nikdy nedorazila na zemi.
Die Ironie daran ist, dass diese Botschaft die Erde nie erreichte.
Byl to signál že zpráva je smetišti.
Das war ein Signal, dass eine Nachricht auf der Müllkippe ist.
Těší mě že zpráva hovoří o lepším uplatňování aktuálních směrnic.
Ich freue mich, dass im Bericht von einer besseren Anwendung der Richtlinien die Rede ist.
Jako další doporučení bych rád zmínil skutečnost že zpráva byla přijata členy výboru pro zemědělství rozvoj venkova jednomyslně.
Als weitere Empfehlung möchte ich auch darauf hinweisen, dass der Bericht von den Mitgliedern des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung einstimmig angenommen wurde.
V této souvislosti vítám že zpráva podporuje plán zavést projektové dluhopisy například v oblasti infrastruktury.
In diesem Zusammenhang begrüße ich die Tatsache, dass der Bericht den Plan unterstützt, beispielsweise auf dem Gebiet der Infrastruktur Projektanleihen einzuführen.
Rovněž litujeme skutečnosti že zpráva nestanovuje žádné požadavky vůči okupujícím velmocím jako izrael maroko.
Ferner bedauern wir den Umstand, dass der Bericht keine Forderungen an Besatzungsmächte wie Israel und Marokko stellt.
Naštěstí jsem zjistila že zpráva o queteshině pádu se na tuto malou důlní stanici nedonesla.
Glücklicherweise entdeckte ich, dass die Nachricht von Queteshs Verlassen... diesen kleinen Mienenaußenposten nicht erreichte.
Jsem přesvědčen že zpráva se těmito otázkami zabývá dostatečně proto jsem hlasoval pro zprávu.
Ich bin überzeugt, dass der Bericht diese Probleme ausreichend behandelt und habe deshalb dafür gestimmt.
Myslím že je spravedlivé říci že zpráva o elektřině také hraje vedoucí úlohu v procesu o kterém zde dnes diskutujeme.
Ich denke, es kann fairerweise gesagt werden, dass der Bericht über Strom auch eine führende Rolle in dem Verfahren gespielt hat, über das wir heute beraten.
Zklamalo mě že zpráva věnuje mizivou pozornost vztahům mezi kulturami menšinami národnostními či etnickými skupinami nebo zeměmi ve kterých žijí.
Ich war enttäuscht, dass der Bericht den Beziehungen zwischen Kulturen, Minderheiten, nationalen oder ethnischen Gruppen und den Ländern, in denen sie leben, kaum Aufmerksamkeit widmet.
Jsem si jistý že zpráva jutty haugové získá podporu parlamentu gratuluji jí k vykonané práci.
Ich bin überzeugt, dass der Bericht von Jutta Haug die Unterstützung des Parlaments findet, und ich gratuliere ihr zu ihrer Arbeit.
Myslím si že zpráva ukazuje tímto směrem vítám posun k tomuto modelu.
Ich glaube, dass der Bericht in diese Richtung deutet, und ich begrüße den Schritt hin zu dieser Art des Modells.
Ústředním bodem je že zpráva cituje rozsudek soudu prvního stupně který byl zrušen.
Der Kernpunkt ist, dass der Bericht ein Urteil in der ersten Instanz zitiert, welches widerrufen wurde.
Jsem potěšen že zpráva podporuje využití moderních technologií jako vhodného nástroje participativní demokracie.
Ich freue mich, dass der Bericht die Verwendung moderner Technologien als ein angemessenes Instrument der partizipatorischen Demokratie fördert.
Prvním je skutečnost že zpráva se zavazuje k rozvoji na regionální úrovni mezi evropskou unií touto oblastí.
Das erste ist die Tatsache, dass der Bericht sich zur regionalen Entwicklung zwischen der Europäischen Union und dieser Region verpflichtet.
Měli bychom si také uvědomit že zpráva zvláštního zpravodaje organizace spojených národů hovoří velmi jasným jazykem.
Wir sollten auch wissen, dass der Bericht des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen eine deutliche Sprache spricht.
Ráda bych poukázala na skutečnost že zpráva paní estrelové se zabývá řadou aspektů v poskytování zdravotní péče.
Ich möchte hervorheben, dass der Bericht von Frau Estrela sich mit vielen Aspekten von Gesundheitsthemen befasst.
PL pane předsedající paní komisařko je jasné že v této sněmovně panuje shoda že zpráva bude skutečně přijata pravděpodobně zítra.
PL Herr Präsident, Frau Kommissarin, es ist eindeutig, dass im Plenarsaal ein Konsens besteht, und dass der Bericht wahrscheinlich morgen tatsächlich auch angenommen wird.
Rád bych však zdůraznil že zpráva podle mého názoru měla být důkladnější v otázce životních podmínek na venkově.
Allerdings würde ich gerne darauf hinweisen, dass dem Bericht aus meiner Sicht in der Frage der Lebensbedingungen auf dem Land mehr Nachdruck hätte verliehen werden sollen.

Výsledek: 265, Čas: 0.1128

Viz také


skutečnost že zpráva
die tatsache , dass der bericht darin , dass sowohl im bericht die tatsache , dass ein bericht
domnívám se že zpráva
ich glaube , dass der bericht ich denke , dass der bericht ich bin überzeugt , dass der uns vorliegende bericht ich halte den bericht
jsem přesvědčen že zpráva
ich glaube , dass der bericht ich bin überzeugt , dass der bericht ich denke , dass der bericht
že tato zpráva
dass dieser bericht dass der vorliegende bericht
zpráva zdůrazňuje že
bericht betont , dass bericht hebt hervor , dass bericht wird hervorgehoben , dass
zpráva uznává že
bericht erkennt an , dass der bericht bestätigt , dass wird dem bericht anerkannt , dass bericht anerkennt , dass
zpráva potvrzuje že
bericht bestätigt , dass
doufám že tato zpráva
ich hoffe , dass dieser bericht

Slovo od slova překladem


S Synonyma "že zpráva"


"Že zpráva" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc