ŽIVOČICHŮ POCHÁZEJÍCÍCH Z AKVAKULTURY DO NĚMČINY

Překlad Živočichů Pocházejících Z Akvakultury do Němčiny

Výsledek: 81, Čas: 0.041

Pocházejících z
mit ursprung in mit herkunft aus

aquakultur und aquakulturerzeugnisse aquakultursektors und aquakulturerzeugnissen

Příklady použití Živočichů Pocházejících Z Akvakultury ve větě a jejich překlady

Pro uvedení živočichů pocházejících z akvakultury na trh platí tyto obecné požadavky.
Die Vermarktung von Tieren der Aquakultur unterliegt folgenden allgemeinen Anforderungen.
K organizaci uskutečňování opatření pro prevenci zdolávání nakažlivých nebo infekčních chorob živočichů pocházejících z akvakultury.
Der Organisation und der Durchführung von Maßnahmen zur Vorsorge und zur Bekämpfung von infektiösen oder übertragbaren Krankheiten bei Tieren der aquakultur;
Při kontrolách živých živočichů pocházejících z akvakultury dovážených ze třetích zemí se použijí obecná pravidla zásady článku směrnice90/425/EHS.
Die Kontrollen von aus Drittländern eingeführten lebenden Tieren der Aquakultur unterliegen den allgemeinen Vorschriften und Grundsätzen des Artikels 7 der Richtlinie 90/425/EWG.
Kterým se stanoví zvláštní podmínky pro uvádění na trh druhů živočichů pocházejících z akvakultury které se nepovažují za náchylné k některým chorobám produktů z nich získaných.
Mit Sondervorschriften für das Inverkehrbringen von für bestimmte Krankheiten unempfänglichen Arten von Tieren der Aquakultur und ihren Erzeugnissen.
K zdravotnímu stavu živočichů pocházejících z akvakultury přičemž zvláštní pozornost se věnuje exotickým chorobám jakož k obecnému zdravotnímu stavu zvířat ve
Einerseits den tiergesundheitlichen Verhältnissen bei den Tieren aus Aquakulturanlagen, insbesondere im Hinblick auf exotische Krankheiten, und andererseits den allgemeinen tiergesundheitlichen Verhältnissen des Landes, die geeignet
podmínky podle této směrnice zajistí členské státy aby dovozy živočichů pocházejících z akvakultury produktů akvakultury ze třetích zemí splňovaly přinejmenším podmínky rovnocenné podmínkám vztahujícím se
tragen die Mitgliedstaaten dafür Sorge, daß für die Einfuhren von Aquakulturtieren und-erzeugnissen aus Drittländern Bedingungen gelten, die den Bedingungen für die Erzeugung
Odstavec se nepoužije v případě kampaní očkování živočichů pocházejících z akvakultury.
Absatz 1 gilt nicht für Impfkampagnen in der Aquakultur.
Vzhledem k tomu že veterinární situace živočichů pocházejících z akvakultury není na území společenství jednotná; že je proto pro rozlišení žádoucí rozdělit celkové území do jednotlivých oblastí;
Innerhalb der Gemeinschaft herrschen nicht überall dieselben tiergesundheitlichen Verhältnisse in Aquakulturanlagen. Es empfiehlt sich, zur Unterscheidung das Gesamtgebiet in einzelne Gebiete zu unterteilen.
S výjimkou kampaní očkování živočichů pocházejících z akvakultury je třeba se vyhnout tomu aby použití čl. 15 odst. písm. g
Außer im Falle von Impfkampagnen in der Aquakultur sollte vermieden werden, dass bei der Anwendung von Artikel 15 Absatz 3 Buchstabe g
KAPITOLA uvádění živočichů pocházejících z akvakultury produktů akvakultury na trh společenství.
KAPITEL 2 Vermarktung von Tieren und anderen Erzeugnissen aus Aquakulturanlagen der Gemeinschaft.
K právním předpisům dané země vztahujícím se k prevenci zdolávání nákaz živočichů pocházejících z akvakultury.
Den Rechtsvorschriften des Landes zur Vorsorge und zur Bekämpfung von Krankheiten bei Tieren der aquakultur;
Července 2010 vstoupilo v platnost nařízení týkající se ekologické produkce živočichů pocházejících z akvakultury ryby měkkýši korýši produkce mořských řas.
Die Verordnung über die biologische Erzeugung von Tieren(Fische, mollusken, Schalentiere) und Meeresalgen in der Aquakultur ist am 1. Juli 2010 in Kraft getreten.
Seznam druhů živočichů pocházejících z akvakultury na které se vztahuje odchylka stanovená v prvním pododstavci čl. l4 odst. uvedené směrnice.
Eine Liste der Arten von Tieren der Aquakultur, die für die Ausnahmeregelung gemäß Artikel 14 Absatz 4 Unterabsatz 1 der genannten Richtlinie in Frage kommen.
Pokud propukla nebo se rozšířila ve třetí zemi nakažlivá nebo infekční choroba živočichů pocházejících z akvakultury která by mohla ohrozit zdraví hospodářských zvířat v členském
Wenn in einem Drittland eine übertragbare Krankheit von Tieren der Aquakultur auftritt oder sich ausbreitet, die den Gesundheitszustand des Tierbestandes in
D 0453 rozhodnutí komise2004/453/ES ze dne 29. dubna 2004 kterým se provádí směrnice rady91/67/EHS pokud jde o opatření proti některým chorobám živočichů pocházejících z akvakultury úř. věst.
D 0453: Entscheidung 2004/453/EG der Kommission vom 29. April 2004 mit Maßnahmen zur Durchführung der Richtlinie 91/67/EWG des Rates hinsichtlich bestimmter Zuchtfischseuchen ABl.
Příloha rozhodnutí komise2003/390/ES ze dne 23. května 2003 kterým se stanoví zvláštní podmínky pro uvádění na trh druhů vodních živočichů pocházejících z akvakultury které se nepovažují za náchylné k některým chorobám produktů z nich získaných[ 21];
Anhang I der Entscheidung 2003/390/EG der Kommission vom 23. Mai 2003 mit Sondervorschriften für das Inverkehrbringen von für bestimmte Krankheiten unempfänglichen Arten von Tieren der Aquakultur und ihren Erzeugnissen21.
Tato směrnice vymezuje veterinární přepisy pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury produktů akvakultury na trh.
Diese Richtlinie legt die tierseuchenrechtlichen Vorschriften für die Vermarktung von Tieren und anderen Erzeugnissen der Aquakultur fest.
Která jsou v případě živočichů pocházejících z akvakultury produktů akvakultury v souladu se směrnicí91/67/EHS 10.
Die- wenn es sich um Tiere und Erzeugnisse der Aquakultur handelt- den Anforderungen der Richtlinie 91/67/EG(10) entsprechen.
Po schválení programů se uvedení živočichů pocházejících z akvakultury produktů akvakultury do oblastí nebo hospodářství na něž se programy vztahují řídí články.
Nach Genehmigung der Programme gelten für das Verbringen von Tieren und anderen Erzeugnissen der Aquakultur in unter diese Programme fallende Gebiete oder Zuchtbetriebe die Vorschriften der Artikel 7 und 8.
Vzhledem k tomu že chov uvádění živočichů pocházejících z akvakultury produktů akvakultury na trh představují zdroj příjmů pro osoby pracující v odvětví rybolovu;
Die Zucht und die Vermarktung von Tieren und anderen Erzeugnissen der Aquakultur stellen eine Einkommensquelle für die im Fischereisektor tätigen Personen dar.
Na uvedení živočichů pocházejících z akvakultury produktů akvakultury z neschválené oblasti na trh k lidské spotřebě ve schválené oblasti se vztahují tyto požadavky.
Werden Tiere oder andere Erzeugnisse der Aquakultur, die aus einem nichtzugelassenen Gebiet stammen, in einem zugelassenen Gebiet zum Zwecke des Verzehrs vermarktet, so gelten folgende Bedingungen.
dodatečné záruky které by mohly být vyžadovány pro umístění živočichů pocházejících z akvakultury produktů akvakultury do úředně kontrolovaných oblastí nebo hospodářství.
oder begrenzten zusätzlichen Garantien festgelegt, die für das Verbringen von Tieren oder anderen Erzeugnissen der Aquakultur in amtlich kontrollierte Gebiete oder Zuchtbetriebe gefordert werden können.
nebo vymezené záruky které mohou být vyžadovány pro umístění živočichů pocházejících z akvakultury produktů akvakultury do určitých oblastí nebo hospodářství.
Die zusätzlichen allgemeinen oder begrenzten Garantien, die für das Verbringen von Tieren und anderen Erzeugnissen der Aquakultur in bestimmte Gebiete oder
Vzor dokladu který je v něm uveden by se proto při uvádění na trh živočichů pocházejících z akvakultury jejich jiker gamet kteří jsou přímo určeni k lidské spotřebě neměl vyžadovat.
Das vorgesehene Musterdokument sollte daher nicht zur Auflage gemacht werden, wenn Tiere der Aquakultur, ihre Eier oder Gameten zum Direktkonsum für Menschen in den Verkehr gebracht werden.
S ohledem na směrnici rady91/67/ES ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury produktů akvakultury na trh[] zejména na čl. 25 odst. uvedené směrnice.
Gestützt auf die Richtlinie 91/67/EWG betreffend die tierseuchenrechtlichen Vorschriften für die Vermarktung von Tieren und anderen Erzeugnissen der Aquakultur(1), insbesondere auf Artikel 25 Absatz 2.
Každá zásilka živočichů pocházejících z akvakultury produktů akvakultury musí být jednoznačně označena aby bylo možné zjistit hospodářství z něhož byla
Jede Sendung von Tieren und anderen Erzeugnissen der Aquakultur muß eindeutig gekennzeichnet sein, so daß sich der versendende Zuchtbetrieb
K pravidelnosti rychlosti informací které daná země poskytuje o výskytu nakažlivých chorob živočichů pocházejících z akvakultury na svém území přičemž zvláštní pozornost se věnuje chorobám
über das Auftreten von infektiösen oder übertragbaren Krankheiten bei Tieren der Aquakultur in seinem Gebiet weitergeleitet werden, insbesondere von Krankheiten der Liste B des Internationalen Tierseuchenamtes;
týkají postupu schvalování oblastí předpisů pro uvádění na trh živočichů pocházejících z akvakultury produktů akvakultury které nenáleží k náchylným druhům.
Zulassung von Gebieten und die Voraussetzungen für die Vermarktung von Tieren der Aquakultur, die nicht zu den anfälligen Arten gehören.
Ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury produktů akvakultury na trh.
RICHTLINIE DES RATES vom 28. Januar 1991 betreffend die tierseuchenrechtlichen Vorschriften für die Vermarktung von Tieren und anderen Erzeugnissen der Aquakultur 91/67/EWG.
Směrnice rady91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury produktů akvakultury na trh úř. věst.
Richtlinie 91/67/EWG des Rates vom 28. Januar 1991 betreffend die tierseuchenrechtlichen Vorschriften für die Vermarktung von Tieren und anderen Erzeugnissen der Aquakultur.

Výsledek: 81, Čas: 0.041

Slovo od slova překladem


živočichů
- tieren tierarten lebewesen
pocházejících
- mit ursprung stammenden stammen
akvakultury
- aquakultur und aquakulturerzeugnisse
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc