AKTÉRY DO NĚMČINY

Překlad Aktéry do Němčiny

Výsledek: 255, Čas: 0.0775

Příklady použití Aktéry ve větě a jejich překlady

Akteuren ( aktéry , subjekty , hráči )
Za třetí potřebujeme větší koordinaci mezi vojenskými humanitárními aktéry.
Drittens benötigen wir eine stärkere Koordination zwischen militärischen und humanitären Akteuren.
Měla by být koordinována.klíčovými hospodářskými aktéry zejména skupinou G20.
Sie sollte von den führenden wirtschaftlichen Akteuren, insbesondere den G20,
Den akteuren ( aktéry , subjekty , hráči )
V důsledku toho zůstávají vztahy mezi regionálními aktéry napjaté.
Infolgedessen bleiben die Beziehungen zwischen den Akteuren in der Region angespannt.
Posiluje síťovou spolupráci výměnu zkušeností mezi aktéry.
Die Vernetzung und der Austausch von Fachwissen und Erfahrung zwischen den Akteuren verstärkt.
Jiné příklady vět
Hlavními aktéry při uplatňování sociálních norem jsou mezinárodní společnosti.
Internationale Unternehmen sind die wichtigsten Akteure bei der Umsetzung sozialrechtlicher Standards.
Očekává se však že její nebezpečná ideologie bude žít dál motivovat nestátní aktéry financované státy.
Ihre gefährliche Ideologie wird voraussichtlich trotzdem weiterleben und staatlich geförderte nichtstaatliche Akteure motivieren.
Na místní samosprávy jako aktéry rozvojové politiky.
Zu den lokalen Gebietskörperschaften in ihrer Eigenschaft als Akteure der Entwicklungspolitik.
Jak silně provázanost postihuje nestátní aktéry není jasné.
Es ist unklar, inwieweit Verflechtungen nichtstaatliche Akteure beeinflussen.
Naši občané se musí v evropské politice životního prostředí stát aktéry ne jen diváky.
Unsere Bürgerinnen und Bürger müssen bei der europäischen Umweltpolitik Akteure, nicht Zuschauer werden.
Platí to pro ostatní aktéry jako například dopravce nebo paralelní obchodníky.
Dies gilt auch für andere Akteure wie Lieferanten oder Parallelhändler.
Je velmi obtížné dát najednou všechny aktéry dohromady.
Es ist sehr schwierig, alle Akteure auf einmal zusammenzubringen.
Třemi hlavními aktéry v OBSE jsou teoreticky USA rusko EU.
Theoretisch gibt es drei große Spieler in der OSZE, nämlich die USA, Russland und die EU.
Mezi aktéry spolupráce v ZZÚ patří.
Zu den Akteuren der Entwicklung in den ÜLG zählen.
Právě oni jsou osobami aktéry tvůrci rozhodnutí jejichž vliv je nejdůležitější.
Denn sie gehören zu den wichtigsten einflussreichen Menschen Europas, den Akteuren und Entscheidungsträgern.
EHSV vede živý dialog s klíčovými aktéry v evropských institucích.
Der Ausschuss steht im engen Dialog mit den wichtigsten Entscheidungsträgern in den Institutionen der Europäischen Union.
Komise si navíc přeje spolupracovat s hlavními aktéry aby mohla dostatečně reagovat na obavy veřejnosti.
Darüber hinaus ist es der Kommission ein Bedürfnis, mit den wichtigsten Akteuren zusammenzuarbeiten, damit angemessen auf die Sorgen der Öffentlichkeit reagiert werden kann.
Své cíle musíme sledovat jak prostřednictvím mnohostranné spolupráce v mezinárodních organizacích tak prostřednictvím partnerství s klíčovými aktéry.
Wir müssen unsere Ziele sowohl im Rahmen der multilateralen Zusammenarbeit in den internationalen Organisationen als auch durch Partnerschaften mit wichtigen Akteuren verfolgen.
Podniky jsou hlavními aktéry v procesu inovace na jehož provádění se mají přiměřeným způsobem zúčastnit sociální partneři.
Die Unternehmen sind zentrale Akteure im Innovationsprozess, an dessen Umsetzung die Sozialpartner angemessen zu beteiligen sind.
Kromě toho paní baronka ashtonová udržuje stálý kontakt s hlavními partnery jakož s hlavními aktéry v samotných těchto zemích.
Darüber hinaus war Frau Ashton in ständigem Kontakt mit wichtigen Partnern sowie mit wichtigen Akteuren in den betreffenden Ländern.
Rovněž by nevyjasnilo jak obnovit stabilitu vytvořit vyrovnanější prosperující sýrii vzhledem k nutnosti spolupráce mezi tolika aktéry s protichůdnými záměry.
Ebenso wenig wäre angesichts der erforderlichen Zusammenarbeit so vieler Akteure mit widersprüchlichen Zielen geklärt, wie die Stabilität wiederherzustellen und ein stabileres und wohlhabenderes Syrien aufzubauen sei.
MAS montefeltro spojuje dohromady všechny důležité aktéry ve svém regionu se zástupci místní samosprávy hospodářských kulturních organizací.
Die LAG Montefeltro führt die wichtigen Akteure der Region und die Vertreter der lokalen Gemeindeverwaltungen sowie Wirtschafts- und Kulturorganisationen zusammen.
Vybudováním mostů mezi environmentálními dalšími aktéry v oblasti informací školení vzdělávání politiky;
Entwicklung von Verbindungen zwischen den auf dem Gebiet des Umweltschutzes wirkenden Akteuren und anderen Akteuren in den Bereichen Information, Ausbildung, Forschung, Bildung und Politik.
V krizi kterou nyní procházíme se státy staly hlavními finančními aktéry s ohledem na možné zhroucení finančního odvětví.
In dieser Krise, die wir durchleben, sind Staaten angesichts des möglichen Zusammenbruchs des Finanzsektors zu wichtigen Akteuren auf dem Finanzmarkt geworden.
Na této šachovnici je síla chaoticky distribuována mezi nestátní aktéry nemá smysl nazývat tento svět unipolárním či multipolárním.
Auf diesem Brett verteilt sich die Macht chaotisch auf nichtstaatliche Akteure, und es hat keinen Sinn, diese Welt als unipolar oder multipolar zu bezeichnen.
Politika soudržnosti podpořila ty převážně proevropské aktéry na regionální úrovni kteří byli zastánci jednotného evropského aktu.
Die Kohäsionspolitik stärkte die Position dieser meist proeuropäischen Akteure auf regionaler Ebene, die die Einheitliche Europäische Akte befürworteten.
Spolupráce mezi agenturami institucemi aktéry EU kteří se zabývají tématy bezpečnosti svobody práva se musí posílit.
Die Zusammenarbeit zwischen den mit den Themen"Sicherheit, freiheit und Recht" befassten agenturen, institutionen und akteuren der EU muss verstärkt werden.
Jinak budou o budoucnosti sýrie rozhodovat menší skupiny ozbrojených radikálů podporovaných či dokonce manipulovaných vnějšími aktéry.
Andernfalls werden kleinere Gruppen bewaffneter Militanter- unterstützt oder sogar manipuliert von externen Akteuren- Syriens Zukunft diktieren.
Společenství podporuje úsilí vyvíjené veřejnými soukromými aktéry ZZÚ v oblasti informačních technologií telekomunikací zaměřené na.
Die Gemeinschaft unterstützt die Bemühungen der öffentlichen und privaten Akteure der ÜLG in den Bereichen Informationstechnologie und Telekommunikation, um.
Nový styl průmyslové politiky má za cíl odstranit překážky které byly tak dlouho charakteristické pro vztah mezi veřejnými soukromými aktéry.
Die Industriepolitik"neuen Stils" stellt darauf ab, genau die Barrieren zu beseitigen, die die Beziehungen zwischen öffentlichen und privaten Akteuren so lange geprägt haben.
Problém je v tom že obama má silnou tendenci přeceňovat schopnost ameriky ovlivňovat slabší aktéry.
Das Problem ist, dass Obama stark dazu neigt, die Fähigkeit der USA zur Einflussnahme auf schwächere Akteure zu überschätzen.

Výsledek: 255, Čas: 0.0775

Viz také


klíčovými aktéry
wichtigen akteuren zentralen akteure
různými aktéry
verschiedenen akteuren verschiedenen beteiligten den einzelnen akteuren unterschiedlichen akteuren
hospodářské aktéry
die wirtschaftlichen akteure die wirtschaftsakteure
aktéry jako
akteure wie akteuren , wie beteiligten wie
soukromými aktéry
privaten akteuren
důležité aktéry
wichtige akteure

"Aktéry" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc