ALE MUSÍ DO NĚMČINY

Překlad Ale Musí do Němčiny

Výsledek: 268, Čas: 0.1693

Příklady použití Ale Musí ve větě a jejich překlady

Můžeme se potkat se švadlenami ale musí mít burky.
Aber sie müssen mit Burka bekleidet sein.
Jsou nutná ale musí se také vyplatit.
Sie sind notwendig, aber sie müssen sich auch lohnen.
Tento balíček se musí realizovat ale musí být spravedlivý.
Das Paket darf nicht virtuell bleiben, sondern muss fair sein.
Nesmí se nechat vláčet krizí ale musí se postavit výzvám kterým čelí.
Sie darf sich von der Krise nicht mitreißen lassen, sondern muss sich ihren Herausforderungen stellen.
Ale musí vědět že vím že přede mnou něco tají.
Aber sie muss wissen, dass ich weiß, dass sie mir etwas verheimlicht.
Ale musí s tím počkat do zítřka.
Aber sie muss bis morgen abwarten.- Ja,
Sie müssen aber
Ale musí být suché.
Sie müssen aber trocken sein.
Ale musí!
Sie müssen aber!
Jiné příklady vět
Přežije ale musí rychle do nemocnice.
Er wird überleben, aber Sie müssen ihn ins Krankenhaus bringen.
Ale musí.
Sie muss aber.
Anticikanismus nesmí být považován za bezvýznamný trestný čin ale musí být trestán jako zločin.
Antiziganismus darf kein Kavaliersdelikt sein oder bleiben, sondern muss als Straftat geahndet werden.
Ale musí jíst ne.
Aber sie müssen auch essen, oder?
Ale musí pracovat!
Aber sie müssen arbeiten.
Promiňte ale musí pokračovat v léčbě.
Tut mir leid, aber sie muss sie weiter nehmen.
Ale musí přijít.
Aber sie müssen kommen.
No... to mě mrzí ale musí zjistit co chce.
Nun, das tut mir leid, aber sie muss rausfinden, was sie will.
Ale musí znát oba pohledy.
Aber sie müssen beide Seiten hören.
Ale musí pochopit kdo je pánem domu.
Aber sie muss verstehen, wer der Mann im Haus ist.
Samozřejmě přivítáme místní obyvatele ale musí se zapsat co nejrychleji.
Unsere Bewohner sollen ja teilnehmen, aber sie müssen dringend auf die Warteliste.
Nabourala jsem se do panelu ale musí být ovládán zevnitř.
Ich habe die Sicherheits-Konsole gehackt, aber sie muss von drinnen bedient werden.
Nemusí být nejmodernější ale musí odvést několik stovek lidí.
Nicht die neuesten modelle, aber sie müssen mehrere 1 00 Leute fassen.
Ale musí uklízet řekni to spasitelovi.
Aber sie muss auch den Saal machen.
Začínají znovu ale musí se snažit.
Sie bekommen den Neustart hin, aber sie müssen sich Mühe geben.
Může se ptát na otázky které se týkají krizového managementu ale musí formulovat otázky.
Sie kann Fragen bezüglich des Krisen-Managements stellen, aber sie muss die Fragen formulieren.
Podpora nejchudším domácnostem může být odůvodněná potřebná ale musí být cílená.
Eine Unterstützung der schwächsten Haushalte ist zu rechtfertigen und ist notwendig, aber sie muss zielgerichtet sein.
Miláčku máma tě moc miluje ale musí pracovat.
Süße, Mami hat dich sehr lieb, aber sie muss arbeiten.
Chtěla jsem ji vzít na letiště ale musí jít už teď.
Ich wollte sie zum Flughafen bringen, aber sie muss jetzt los.
Ale musí zůstat v izolaci.
Aber sie musste in Quarantäne.
Fajn ale musí bydlet u nás.
Gut, aber muss sie bei uns wohnen?
Ale musí to zůstat naším tajemstvím. umíte uchovat tajemství.
Das muss aber unser Geheimnis bleiben.

Výsledek: 268, Čas: 0.1693

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc