AMERIČANŮM DO NĚMČINY

Překlad Američanům do Němčiny

Výsledek: 255, Čas: 0.0901

Příklady použití Američanům ve větě a jejich překlady

Už jsem těm druhým američanům řekl že dovážím ovoce zeleninu.
Ich habe es bereits den anderen Amerikaner gesagt... Ich liefere Obst und Gemüse.
Protože my mluvíme k pravým američanům.
Wir sprechen für die echten Amerikaner.
Den amerikanern
Američanům je třeba sdělit jednoduchou matematickou pravdu.
Den Amerikanern muss eine simple mathematische Wahrheit vermittelt werden.
Musíme pomoci američanům.
Wir müssen den Amerikanern helfen.
Jiné příklady vět
Američanům je všechno jedno.
Amerikanern ist alles egal.
Jsem jenom ten kdo to má vysvětlit 150 miliónům američanům.
Jetzt bin ich es, der es 150 Millionen Amerikanern erklären muss.
Když nás don ercole slíbil dvěma bohatým američanům.
Als uns... Don Ercole zwei reichen Amerikanern versprochen hat.
Jinými slovy garantuje svobodu... všem američanům.
Anders gesagt, gewährt er... allen Amerikanern Freiheit.
Jak byste přesvědčil vaše lidi aby dovolili američanům letět s vámi.
Wie könnten Sie Ihre Leute überreden, Amerikaner mitfliegen zu lassen?
Bohužel má mnoho japonců stále předsudky vůči američanům.
Leider haben viele Japaner noch Vorurteile über Amerikaner.
Nenávisti proti některým američanům.
Hass gegen einige Amerikaner.
Američanům říkají yuma protože USA anglicky.
Die Amerikaner heißen'Yuma', nach den'Yunai states.
Tak říkáte američanům. nazýváte je nosáči že ano.
So nennen Sie die Amerikaner, nicht?
Vychází to čistě jen ze závisti k američanům politice typu já také.
Sie beruht auf bloßem Neid gegenüber den Amerikanern und auf einer"Ich-auch"Politik.
Přenechejme koordinaci američanům pokud to zachrání životy životy budou zachráněny.
Übergeben wir die Koordinierung den Amerikanern- wenn dies Leben rettet, dann rettet es eben Leben.
Díky tomu že srbsko může američanům poskytnout maximální bezpečnost.
Das ist, weil Serbien den Amerikanern die maximale Sicherheit bieten kann.
Američanům právě dorazila další vlna posil.
Die Amerikaner haben gerade noch mehr Verstärkung eingeflogen!
Měli bychom ten ostrov dát američanům... mohli bychom jít domů.
Wir sollten die Insel einfach den Amerikanern geben... und dann können wir Heim gehen.
Pojď sem řekni američanům co jsi řekl mně.
Jetzt komm mal mit und erzähl den Amerikanern, was du mir erzählt hast.
Tohle je země kde ministr obrany může vystoupit v televizi říct američanům.
Das ist ein Land, in dem der Verteidigungsminister im TV den Amerikanern sagen kann.
Říká že jeho lidé američanům nevěří.
Seine Leute trauen den Amerikanern nicht.
Zpráva kterou jsem se tak snažil dostat byla poslaná američanům.
Eine Nachricht, die ich unbedingt abfangen wollte, wurde den Amerikanern gesendet.
Zdravotní péče by prospěla 95% američanům.
Krankenversicherung ist für mindestens 95 Prozent der Amerikaner von Vorteil.
Váš bratr padl v boji proti američanům.
Lhr Bruder wurde im Kampf gegen die Amerikaner getötet.
Když zemře nootka připadne podle jeho závěti američanům.
Wenn er stirbt, geht Nootka laut Testament an die Amerikaner.
Při první příležitosti nás prodá američanům.
Bei der ersten Gelegenheit verkauft er uns an die Amerikaner.
Můžu dokázat že prezident američanům lže.
Ich hab Beweise, dass der Präsident das amerikanische Volk belügt.
Přivez viktora domů. ale američanům ani slovo.
Aber sagen Sie den Amerikanern nichts.
Nikdo to neřekne američanům.
Keiner erzählt dem Amerikaner irgendwas.
Vezmi ho k američanům jestli chceš.
Bring ihn zu den Amerikanern, wenn es das ist, was du willst.

Výsledek: 255, Čas: 0.0901

"Američanům" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc