BĚHEM TĚHOTENSTVÍ DO NĚMČINY

Překlad Během Těhotenství do Němčiny

Výsledek: 272, Čas: 0.1959

Příklady použití Během Těhotenství ve větě a jejich překlady

Glukosamin nesmí být během těhotenství podáván.
Glucomed sollte nicht während der Schwangerschaft angewendet werden.
Fyziologické změny během těhotenství mohou ovlivnit hladiny lamotriginua/ nebo jeho léčebné působení.
Die physiologischen Veränderungen während der Schwangerschaft können die Lamotriginspiegel und/oder die therapeutische Wirkung beeinflussen.
Bei schwangeren vor
Těhotenství kojení nejsou k dispozici žádné informace o podávání přípravku ceplene během těhotenství.
Schwangerschaft und Stillzeit Es liegen keine Informationen für die Verwendung von Ceplene bei Schwangeren vor.
Nejsou k dispozici klinické údaje o podávání romiplostimu během těhotenství.
Es liegen keine klinischen Daten zur Exposition von Romiplostim bei Schwangeren vor.
In der schwangerschaft
Faktor IX proto během těhotenství kojení použijte pouzeje- li jasně indikován.
Deshalb sollte Faktor IX in der Schwangerschaft und Stillperiode nur bei eindeutiger Indikationsstellung angewendet werden.
Faktor IX proto během těhotenství kojení použijte pouzeje- li jasně indikován.
Deshalb sollte Faktor IX in der Schwangerschaft und Stillzeit nur bei eindeutiger Indikationsstellung angewendet werden.
Jiné příklady vět
Použití lansoprazolu během těhotenství není doporučeno.
Die Anwendung von Lansoprazol während der Schwangerschaft wird nicht empfohlen.
Přípravek bondenza by neměl být podáván během těhotenství.
Bondenza darf während der Schwangerschaft nicht angewendet werden.
K dispozici jsou omezené údaje o užívání cetirizinu během těhotenství.
Es liegen nur sehr begrenzte klinische Daten zur Anwendung von Cetirizin bei Schwangeren vor.
Přípravek bonviva by neměl být podáván během těhotenství.
Bonviva darf während der Schwangerschaft nicht angewendet werden.
Novorapid může být používán během těhotenství.
NovoRapid kann während der Schwangerschaft angewendet werden.
Přípravek pylobactell lze používat během těhotenství kojení.
Pylobactell kann während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden.
Ventavis je během těhotenství kontraindikován viz bod.
Die Anwendung von Ventavis während der Schwangerschaft ist kontraindiziert siehe Abschnitt 4.3.
Zometa by neměla být během těhotenství podávána.
Zometa sollte nicht während der Schwangerschaft angewendet werden.
Během těhotenství.
Während der Schwangerschaft.
Použití lansoprazolu během těhotenství se proto nedoporučuje.
Die Anwendung von Lansoprazol während der Schwangerschaft wird daher nicht empfohlen.
Kladribin je během těhotenství kontraindikován.
Cladribin ist während der Schwangerschaft kontraindiziert.
Tento léčivý přípravek by proto neměl být během těhotenství podáván.
Daher sollte dieses Arzneimittel während der Schwangerschaft nicht angewendet werden.
Použití lansoprazolu během těhotenství není doporučeno.
Die Anwendung von Lansoprazol-CT 15 mg während der Schwangerschaft wird nicht empfohlen.
Podávání přípravku TOVIAZ během těhotenství se proto nedoporučuje.
Daher wird die Anwendung von TOVIAZ während der Schwangerschaft nicht empfohlen.
Přípravek ECALTA se proto nedoporučuje během těhotenství.
Daher wird die Anwendung von ECALTA während der Schwangerschaft nicht empfohlen.
Březí samička pojídá během těhotenství kravské vaječníky.
Die schwangere Frau konsumiert Kuheierstöcke während der Schwangerschaft.
Užívání přípravku rebetol během těhotenství je kontraindikováno.
Die Anwendung von Rebetol ist während der Schwangerschaft kontraindiziert.
Je to úplně normální mít během těhotenství divné sny.
Das ist ganz normal, wenn du während der Schwangerschaft seltsame Träume hast.
Ne během těhotenství.
Nicht bei Schwangeren.
Nifedipin je kontraindikován během těhotenství viz bod.
Nifedipin ist bei Schwangerschaft contraindiziert siehe Abschnitt 4.3.
Těhotenství bezpečnost nifedipinu během těhotenství není stanovena.
Schwangerschaft Die Unbedenklichkeit von Nifedipin während einer Schwangerschaft wurde nicht bestimmt.
Přípravek SUTENT by neměl být během těhotenství podáván pokud to není nezbytně nutné.
SUTENT darf in der Schwangerschaft nicht angewendet werden, außer es ist unbedingt notwendig.
Tři půl milionu umírá bezprostředně po narození kvůli komplikacím během těhotenství.
Dreieinhalb Millionen sterben infolge von Komplikationen bei der Schwangerschaft unmittelbar nach der Geburt.
Těhotenství kojení je vhodnější neužívat tento léčivý přípravek během těhotenství kojení.
Schwangerschaft und Stillzeit Dieses Arzneimittel sollte während Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

Výsledek: 272, Čas: 0.1959

Slovo od slova překladem


"Během těhotenství" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc