BYLA PŘIJATA DO NĚMČINY

Překlad Byla Přijata do Němčiny

Výsledek: 264, Čas: 0.2331

angenommen wurde (26) wurden (15) ergriffen werden (6) erlassen (5) annahme (7) ergriffenen (6) die annahme (4) angenommenen (3) verabschiedeten (4) verabschiedet (2) getroffenen (3) getroffen worden sind (2) verabschiedet worden sind (1)

Příklady použití Byla Přijata ve větě a jejich překlady

Vítám evropskou iniciativu pro transparentnost ETI která byla přijata evropskou komisí za účelem zvýšení transparentnosti otevřenosti zodpovědnosti v řízení evropské unie.
Ich begrüße die Europäische Transparenzinitiative(ETI), die von der Europäischen Kommission angenommen wurde, um Transparenz, Offenheit und verantwortungsvolles Handeln bei der Führung der Europäischen Union zu verbessern.
Skutečnost že zpráva agustina díaz de mery byla přijata velkou většinou zdůrazňuje jak prospěšné je rozhodnutí zrušit vízovou povinnost protchaj-wan.
Die Tatsache, dass der Bericht von Agustin Díaz de Mera mit großer Mehrheit angenommen wurde, unterstreicht den Nutzen der Entscheidung zur Abschaffung der Visumpflicht für Taiwan.
Ergriffen werden
Příslušný orgán požaduje aby preventivní opatření byla přijata provozovatelem.
Die zuständige Behörde verlangt, dass die Vermeidungsmaßnahmen vom Betreiber ergriffen werden.
Příslušný orgán požaduje aby nápravná opatření byla přijata provozovatelem.
Die zuständige Behörde verlangt, dass die Sanierungsmaßnahmen vom Betreiber ergriffen werden.
Verabschiedet würde
Z hlediska zemědělství by bylo nesmírně přínosné kdyby tato směrnice byla přijata.
Aus landwirtschaftlicher Sicht wäre es sehr vorteilhaft, wenn diese Richtlinie verabschiedet würde.
Jedná se o novou směrnici která byla přijata nedávno.
Es handelt sich um eine neue Richtlinie, die kürzlich verabschiedet wurde.
Jiné příklady vět
Jaká opatření byla přijata jsou skutečně koordinovaná.
Welche Maßnahmen wurden ergriffen, und sind diese wirklich koordiniert?
Sally byla přijata před dvěma dny do fakultní nemocnice.
Sally wurde vor zwei Tagen ins University Hospital eingeliefert.
Pokud by tato opatření byla přijata dále by zhoršovala americkou fiskální šlamastyku.
Eine Umsetzung dieser Maßnahmen würde eine weitere Verschlimmerung des haushaltspolitischen Chaos in Amerika bedeuten.
Byla přijata další opatření ke sjednocení evropské železniční sítě.
Weitere Maßnahmen werden ergriffen, um den einheitlichen europäischen Eisenbahnraum Wirklichkeit werden zu lassen.
Rolie tvoje přihláška byla přijata.
Rolie, deine Bewerbung wurde angenommen.
Vaše nabídka byla přijata.
Ihr Angebot wurde angenommen.
Byla přijata když jasně ukazovala kde dnes írán bohužel stojí.
Sie wurde angenommen und macht deutlich, wo der Iran heute- bedauerlicherweise- steht.
V této oblasti byla přijata opatření zavedena přesná pravidla.
Maßnahmen sind ergriffen worden, und auch in diesem Bereich wurden klare und eindeutige Regeln eingeführt.
Brzy poté co byla přijata tento obrázek vypukla válka.
Bald nachdem dieses Bild aufgenommen wurde, brach der Krieg aus.
Alicio caitlin byla přijata protože je to neteř davida lee.
Alicia, Caitlin wurde eingestellt, weil sie David Lees Nichte ist.
Když byla přijata neměla je.
Als sie eingeliefert wurde, waren die nicht da.
Rozhodnutí která dnes v této otázce byla přijata situaci mírně zlepšují.
Die Entscheidungen die heute diesbezüglich getroffen wurden, bringen eine leichte Verbesserung.
Zpráva byla přijata před 45 minutami.
Nachricht wurde empfangen vor 45 Minuten.
Byla přijata včera večer na pozorování.
Sie wurde gestern Nacht für eine Observation freigegeben.
Vypadá to že vaše nabídka byla přijata.
Ihr Angebot wurde wohl akzeptiert.
Současně byla přijata důležitá rozhodnutí ohledně vnějších aspektů společné energetické politiky.
Es wurden auch bezüglich externer Aspekte der gemeinsamen Energiepolitik wichtige Entscheidungen getroffen.
Vaše resignace byla přijata.
Ihre Kündigung wurde akzeptiert.
Ostatní zkoumaná opatření byla přijata.
Die restlichen untersuchten Maßnahmen sind genehmigt worden.
Co vykazovalo EKG když byla přijata.
Was ergab ihr Elektrokardiodiagramm, als sie eingeliefert wurde?
Bylo překvapivě málo inovací než byla přijata digitální mamografie v roce 2000.
Es gab überraschend wenig Innovation, bis die digitale Mammographie im Jahr 2000 anerkannt wurde.
V oblasti zemědělství byla přijata specifická opatření na posílení tradičních místních plodin na podporu diverzifikace aplikovaného výzkumu experimentování.
In der Landwirtschaft wurden spezifische Maßnahmen durchgeführt, um den traditionellen Anbau vor Ort zu stärken und Anreize zur Diversifizierung sowie zur angewandten und experimentellen Forschung zu schaffen.
Iii skládka bude provozována takovým způsobem aby byla přijata nezbytná opatření pro vyloučení havárií omezení jejich důsledků.
Iii die Deponie so betrieben wird, daß die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um Unfälle zu vermeiden und deren Folgen zu begrenzen;

Výsledek: 264, Čas: 0.2331

Viz také


již byla přijata
bereits erlassenen bereits ergriffen wurden die bereits getroffenen bereits angenommenen
opatření která byla přijata
maßnahme die maßnahmen , die maßnahmen , die angenommen wurden
byla přijata nezbytná opatření
die erforderlichen maßnahmen getroffen werden die notwendigen vorkehrungen getroffen wurden die notwendigen maßnahmen ergriffen werden , um
byla přijata velkou většinou
großer mehrheit angenommen wurde großen mehrheit angenommene
byla to
es war
byla nehoda
war ein unfall war ein versehen sei ein unfall gewesen

"Byla přijata" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc