CELNÍM ORGÁNŮM DO NĚMČINY

Překlad Celním Orgánům do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 274, Čas: 0.0743

Příklady použití Celním Orgánům ve větě a jejich překlady

Zboží prohlášení T1 musí být neprodleně předloženy nejbližším celním orgánům členského státu ve kterém se zboží nachází.
Die Waren sind der nächsten Zollbehörde des Mitgliedstaats, in dem sich die Sendung befindet, unverzüglich und unter Vorlage des Versandscheins T1 vorzuführen.
Zásilka karnet TIR musí být neprodleně předloženy nejbližším celním orgánům členského státu ve kterém se zásilka nachází.
Die Waren sind der nächsten Zollbehörde des Mitgliedstaates, in dem sich die Sendung befindet, unverzüglich und unter Vorlage des Carnet TIR vorzuführen.
Den zollbehörden
Karnet s tiskopisy T2M musí být celním orgánům předložen kdykoli na vyžádání.
Das Vordruckheft T2M ist den Zollbehörden auf Verlangen jederzeit vorzulegen.
Doklad o původu je předložen celním orgánům do čtyř měsíců ode dne přistoupení.
Der Ursprungsnachweis den Zollbehörden innerhalb von vier Monaten nach dem Tag des Beitritts vorgelegt wird.
Die den zollbehörden
Faktura předložená celním orgánům nebyla vystavena vývozcem v zemi původu producenta.
Die den Zollbehörden vorgelegte Rechnung nicht vom Ausführer im Ursprungsland des Erzeugnisses ausgestellt worden ist.
Jež lze řádně vyplněné podepsané předkládat celním orgánům před vyplutím dotyčného plavidla.
Die den Zollbehörden vollständig ausgefuellt und unterzeichnet vor dem Auslaufen des betreffenden Schiffes vorgelegt werden können.
Jiné příklady vět
Celní orgány které povolení udělí zašlou všem dotčeným celním orgánům jeho kopii.
Die Zollbehörden, die die Bewilligung erteilen, senden allen betroffenen Zollbehörden eine Kopie davon zu.
Uspokojivý důkaz může být celním orgánům předložen zejména.
Der Nachweis kann den Zollbehörden insbesondere erbracht werden.
Letecká společnost předá celním orgánům jednotlivých zúčastněných letišť ověřenou kopii povolení.
Die Luftverkehrsgesellschaft übermittelt den Zollbehörden jedes betroffenen Flughafens eine beglaubigte Kopie der Bewilligung.
Námořní společnost předá celním orgánům jednotlivých zúčastněných přístavů ověřenou kopii povolení.
Die Schifffahrtsgesellschaft übermittelt den Zollbehörden jedes betroffenen Hafens eine beglaubigte Kopie der Bewilligung.
Komise zašle tyto informace celním orgánům členských států.
Die Kommission übermittelt diese Angaben den Zollbehörden der Mitgliedstaaten.
Komise rozešle tyto informace celním orgánům členských států.
Die Kommission übermittelt diese Angaben den Zollbehörden der Mitgliedstaaten.
Komise sdělí tuto informaci celním orgánům členských států.
DIE KOMMISSION GIBT DIESE MITTEILUNG AN DIE ZOLLBEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN WEITER.
Zpětný vývoz nebo zničení zboží musí být celním orgánům předem oznámeno.
Die Wiederausfuhr oder die Vernichtung oder Zerstörung von Waren ist den Zollbehörden vorab mitzuteilen.
Komise tyto informace sdělí celním orgánům členských států.
Die Kommission übermittelt diese Angaben den Zollbehörden der Mitgliedstaaten.
Komise tyto údaje předá celním orgánům členských států.
Die Kommission leitet diese Angaben an die Zollbehörden der Mitgliedstaaten weiter.
Každé převedení zboží uvnitř členského státu musí být oznámeno celním orgánům.
Jede Übertragung innerhalb eines Mitgliedstaats muß der Zollbehörde mitgeteilt werden.
Komise zašle tyto informace pokud možno elektronickou cestou celním orgánům členských států.
Die Kommission übermittelt diese Angaben möglichst auf elektronischem Wege den Zollbehörden der Mitgliedstaaten.
Vyhotovení prohlášení T1 je nutno celním orgánům předložit kdykoli na jejich vyžádání.
Die Exemplare des Versandscheins T1 sind den Zollbehörden auf Verlangen jederzeit vorzulegen.
Komise tyto údaje sdělí celním orgánům členských států.
Die Kommission übermittelt diese Angaben den Zollbehörden der Mitgliedstaaten.
Použijí při vážení množství obilovin předložených celním orgánům koeficient uvedený v článku.
Auf die den Zollbehörden vorgelegte Getreidemenge den in Artikel 9 genannten Koeffizienten anwenden und.
Celním orgánům ve společenství se předloží osvědčení o původu zboží na tiskopise obvyklým způsobem.
Den Zollbehörden der Gemeinschaft ist ein Ursprungszeugnis nach Formblatt A unter den üblichen Voraussetzungen vorzulegen.
Brání-li zvláštní okolnosti celním orgánům aby tyto lhůty dodržely.
Bei Vorliegen besonderer Umstände, die die Zollbehörden an der Einhaltung der genannten Fristen hindern.
Oznámí letecká společnost celním orgánům veškerá porušení předpisů nesrovnalosti;
Die Luftverkehrsgesellschaft teilt den Zollbehörden alle Zuwiderhandlungen oder Unregelmäßigkeiten mit;
Smlouva musí být celním orgánům na jejich žádost předložena.
Der Vertrag ist auf Verlangen der Zollbehörden vorzuweisen.
Tyto celní orgány sdělí žádost návrh povolení ostatním dotčeným celním orgánům které do 15 dnů potvrdí přijetí.
Diese Zollbehörden übermitteln den Antrag und den Bewilligungsentwurf den anderen beteiligten Zollbehörden, die innerhalb von 15 Tagen das Empfangsdatum bestätigen.
Odečtení je však možné je-li celním orgánům prokázáno že cena s dodáním na hranici je nižší než jednotná cena s dodáním na místo určení.
Ein solcher Abzug kann jedoch vorgenommen werden, wenn der Zollstelle nachgewiesen wird, daß der Preis frei Grenze niedriger wäre als der einheitliche Preis frei Bestimmungsort.
Jestliže poskytnutá součinnost celním orgánům nedostačuje mohou od deklaranta vyžadovat aby určil jinou osobu která jim je schopna požadovanou součinnost poskytnout.
Genügt der Zollstelle die gewährte Unterstützung nicht, so kann sie vom Anmelder verlangen, daß er eine andere Person benennt, die der Zollstelle die erforderliche Unterstützung gewähren kann.
Splnění podmínek uvedených v odst. písm. b písm. c se příslušným celním orgánům společenství prokáže předložením.
DASS DIE IN ABSATZ 1 BUCHSTABEN B UND C GENANNTEN VORAUSSETZUNGEN ERFÜLLT SIND, WIRD DADURCH ERBRACHT, DASS DEN ZUSTÄNDIGEN ZOLLBEHÖRDEN IN DER GEMEINSCHAFT FOLGENDE PAPIERE VORGELEGT WERDEN.
Poskytuje společenství pomoc tím že umožňuje celním orgánům členských států ověřit pravost osvědčení správnost údajů o skutečném původu dotyčných výrobků.
Der Gemeinschaft Amtshilfe leistet, indem es den Zollbehörden der Mitgliedstaaten gestattet, die Echtheit des Zeugnisses oder die Richtigkeit der Angaben über den tatsächlichen Ursprung der betreffenden Erzeugnisse zu überprüfen.

Výsledek: 274, Čas: 0.0743

Viz také


příslušným orgánům
zuständigen behörden
vnitrostátním orgánům
nationalen behörden einzelstaatlichen behörden
místním orgánům
lokalen behörden lokalen gebietskörperschaften örtlichen behörden örtlichen gebietskörperschaften

S Synonyma "celním orgánům"


celní úřady
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc