CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO NĚMČINY

Překlad Celoživotního Vzdělávání do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 265, Čas: 0.0938

lebenslangen lernens (74) lebensbegleitenden lernens (3) im bereich des lebenslangen lernens (3) lebenslanger weiterbildung (2) lebenslanges lernen (38) lebenslangen lernen (3) lebenslangem lernen (3)

Příklady použití Celoživotního Vzdělávání ve větě a jejich překlady

Lebenslanger weiterbildung
Konečně chceme zdůraznit roli celoživotního vzdělávání v tomto sektoru který prochází rychlými změnami.
Schließlich möchten wir die Rolle lebenslanger Weiterbildung in diesem Sektor, der schnelle Änderungen erlebt, betonen.
Je zapotřebí takového přístupu ke stárnoucím populacím který bude přát růstu včetně kroků ke zvýšení důchodového věku podpoře celoživotního vzdělávání.
Eine wachstumsfreundliche Herangehensweise an die Belastungen alternder Bevölkerungen ist gefragt, welche Schritte zur Erhöhung des Renteneintrittsalters und zur Förderung lebenslanger Weiterbildung einschließt.
Dále bych ráda upozornila na projekty chytré energie podporu celoživotního vzdělávání.
Außerdem möchte ich die intelligenten Energieprojekte und die Unterstützung für lebenslanges Lernen erwähnen.
Na evropské úrovni podporuje náš program celoživotního vzdělávání všechny jazyky úřední jazyky evropské unie regionální menšinové jazyky ostatní světové jazyky.
Auf europäischer Ebene fördert unser Programm Lebenslanges Lernen alle Sprachen: die offiziellen Sprachen der Europäischen Union, regionale und Minderheitensprachen sowie andere in der Welt gesprochene Sprachen.
Des lebenslangen lernens
Koncepce celoživotního vzdělávání nachází právě v této souvislosti své oprávnění.
Das Konzept des lebenslangen Lernens findet gerade in diesem Kontext seine Berechtigung 4.
Je třeba značně investovat do všech fází celoživotního vzdělávání včetně raného dětství.
Notwendig sind erhebliche Investitionen in sämtliche Phasen des lebenslangen Lernens, auch in die frühe Kindheit.
Für lebenslanges lernen
Program celoživotního vzdělávání nezohledňuje zvláštní situaci lidí kteří nemají univerzitní vzdělání.
Das Programm für lebenslanges Lernen berücksichtigt nicht die besondere Situation von Menschen, die keine Hochschulbildung besitzen.
Jazyky v programu celoživotního vzdělávání 2007-2013 několik faktů čísel.
Sprachen im neuen Programm für lebenslanges Lernen(2007-2013): einige Fakten und Zahlen.
Jiné příklady vět
Sociální partneři občanská společnost by měli podporovat vzor celoživotního vzdělávání.
Sozialpartner und Zivilgesellschaft sollten das Leitbild eines lebenslangen Lernens fördern.
To by mělo zahrnovat také iniciativy v oblasti celoživotního vzdělávání.
Dies sollte auch Initiativen zum lebenslangen Lernen einschließen.
Akční program v oblasti celoživotního vzdělávání hlasování.
Integriertes Aktionsprogramm im Bereich des lebenslangen Lernens Abstimmung.
Pane komisaři figeľe děkuji vám za vaši osobní zaangažovanost v oblasti celoživotního vzdělávání.
Herr Kommissar Figel! Ich bedanke mich für Ihr persönliches Engagement im Bereich des lebenslangen Lernens.
Vzdělávání dospělých má proto zásadní úlohu ve strategiích celoživotního vzdělávání.
Die Erwachsenenbildung spielt also eine entscheidende Rolle im Hinblick auf Strategien für ein lebenslanges Lernen.
Jazyky v programu celoživotního vzdělávání.
Sprachen im Programm für lebenslanges Lernen.
Nutnost celoživotního vzdělávání se ale týká také lidí kteří se již neúčastní profesního života.
Die Notwendigkeit lebensbegleitenden Lernens betrifft aber auch die Menschen, die nicht mehr am Erwerbsleben teilnehmen.
Zároveň až do roku 2010 musejí být shora uvedené politiky co možná nejkompatibilnější s cíli programu celoživotního vzdělávání.
Außerdem müssten die besagten Politiken bis 2010 eine größtmögliche Kompatibilität mit den Zielen des hier in Rede stehenden Programms im Bereich des lebenslangen Lernens annehmen.
Výbor regionů spatřuje v integrovaném programu celoživotního vzdělávání důležitý nástroj pro podporu oblasti odborné přípravy pro rozvíjení klíčových schopností pro celoživotní vzdělávání.
Der Ausschuss der Regionen erblickt in dem integrierten Programm für lebenslanges Lernen ein wichtiges Instrument zur Förderung des Ausbildungsbereichs und ein Werkzeug zur Stärkung der Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen.
Členské státy se například zaměřují na integraci osob se zdravotním postižením do trhu práce na odstranění překážek vzdělávání v mladém věku celoživotního vzdělávání.
Die Mitgliedstaaten konzentrieren sich auf die Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt, wozu beispielsweise Hemmnisse bei der Schulbildung und dem lebenslangen Lernen beseitigt werden.
Komise hovoří o významu celoživotního vzdělávání pro zaměstnanost významu flexikurity tak že se často divím kde se flexikurita skrývá když komise předkládá legislativní návrhy.
Die Kommission redet davon, wie wichtig lebenslanges Lernen für die Beschäftigungsfähigkeit, wie wichtig Flexicurity ist- wobei ich mich bei den Gesetzgebungsvorschlägen der Kommission häufig frage, wo sich die Security versteckt.
Dovednosti v oblasti ICT jsou závislé na zlepšení kvality odborného vzdělávání na podpoře celoživotního vzdělávání na příležitostech pro ty kteří jsou již zaměstnaní potřebují neustále aktualizovat své znalosti dovednosti.
IKT-Fertigkeiten hängen von der Verbesserung des Schulungsniveaus, des Zugangs zu lebenslangem Lernen und der Förderung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der kontinuierlichen Verbesserung der eigenen Kenntnisse und Fertigkeiten ab.
Souhlasím proto s potřebou rozvíjet nástroje na podporu celoživotního vzdělávání nebo jinými slovy pravidelné zvyšování kvalifikace.
Ich stimme folglich der Notwendigkeit zu, Instrumente zur Förderung von"lebenslangem lernen" oder anders gesagt, zur Förderung der regelmäßigen Verbesserung der Qualifikationen zu entwickeln.
EHSV znovu připomíná svoji výzvu k provádění charty celoživotního vzdělávání na všech úrovních.
Der EWSA wiederholt seine Forderung nach einer Charta für lebenslanges Lernen, die auf sämtlichen Ebenen umgesetzt werden muss.
Oživení inovační kapacity evropy vyžaduje zvýšení investic do celoživotního vzdělávání zvýšení počtu výzkumníků o 700000 další technologické póly uskupení klastry podporu MSP lepší metodiku pro šíření znalostí.
Zur Steigerung seiner Innovationsfähigkeit braucht Europa mehr Investitionen in lebenslanges Lernen, zusätzlich 700.000 Forscher, mehr Technologiepole und-cluster, unterstützung für KMU und bessere Methoden zur Wissensverbreitung.
Srovnatelná statistika zavede životaschopný systém do shromažďování statistických dat pro oblast vzdělávání celoživotního vzdělávání.
Mit vergleichbaren Statistiken wird ein praktikables System für den Abgleich statistischer Daten zu Bildung und lebenslangem Lernen geschaffen.
Navýšili jsme finanční prostředky přidělené na program celoživotního vzdělávání program PESSOA program mobility výzkumných pracovníků program erasmus mundus rámcový program konkurenceschopnost inovace.
Wir haben die Finanzierung für das Programm für lebenslanges Lernen, das PESSOA-Programm, das Programm für die Mobilität von Forschern, das Programm Erasmus Mundus und das Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation erhöht.
Chci však ještě také říci že důrazně podporuji zvýšení podpory pro program celoživotního vzdělávání grundtvig zejména také vítám zvýšení podpory pro program life.
Ich möchte aber auch einfach sagen, dass ich die verstärkte Unterstützung des Programms für lebenslanges Lernen, Grundtvig, nachdrücklich unterstütze, und ich möchte auch besonders die verstärkte Unterstützung des Programms LIFE+ begrüßen.
EHSV se již v dřívějším stanovisku vyjádřil k souvislosti mezi kulturní výměnou mladými lidmi v rámci akčního programu v oblasti celoživotního vzdělávání 21.
In einer früheren Stellungnahme äußerte sich der EWSA bereits zum Zusammenhang von kulturellem Austausch und jungen Menschen im Rahmen eines Aktionsprogramms im Bereich lebenslanges Lernen 21.
Sdělení komise pokyny pro programování v období 2000-2006 část c podpora zaměstnatelnosti dovedností mobility prostřednictvím celoživotního vzdělávání ze dne. července 1999.
Kommissionsmitteilung: Leitlinien für die Programme des Zeitraums 2000-2006, Teil 2: C: Förderung der Beschäftigungsfähigkeit, Qualifikationen und Mobilität durch lebenslanges Lernen, 1. Juli 1999.
Musíme přijmout opatření která podporují investice na trhu práce například vytvořit pracovní místa podporovat programy společenství jako je program celoživotního vzdělávání.
Maßnahmen zu setzen, die Investitionen in den Arbeitsmarkt fördern, z. B. Arbeitsplätze zu schaffen, um gemeinschaftliche Programme wie lebenslanges Lernen zu fördern.
S ohledem na své stanovisko ke sdělení komise o evropském prostoru celoživotního vzdělávání cdr 49/2002 fin.
Gestützt auf seine Stellungnahme zu der Mitteilung der Kommission"Einen europäischen Raum des lebenslangen Lernens schaffen"(CdR 49/2002 fin[2]);

Výsledek: 265, Čas: 0.0938

Slovo od slova překladem


celoživotního
- lebenslangen lebensbegleitenden lernens der erwachsenenfortbildung

S Synonyma "celoživotního vzdělávání"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc