CEST DO NĚMČINY

Překlad Cest do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 260, Čas: 0.1027

Příklady použití Cest ve větě a jejich překlady

Reisen ( cestovat , cesty , cestování )
Historii zmrzlých hladových cest věřících kteří našli úkryt ve whitechapelu.
Über die kalten, entbehrungsreichen Reisen meiner Glaubensbrüder, die Obhut in Whitechapel gesucht haben.
Jen každá z vašich mnoha cest do ulmu stála samotná 15 říšských marek.
Jede lhrer vielen Reisen nach Ulm kostete alleine schon 15 Reichsmark.
Straßen ( ulice , silnice , cesty )
Všech cest z do salemu.
Alle Straßen die nach Salem führen.
Kolik cest z jericha je hlídáno.
Wie viele Straßen außerhalb von Jericho sind verdrahtet?
Nejvíc cest do bostonu.
Die meisten Routen nach Boston.
Na východ vede jen pár cest.
Es gibt kaum noch Routen in den Osten.
Weg
Která z těch cest má nejhezčí paseky.
Welcher Weg hat die schönsten Lichtungen?
Jakož známky podél cest hvězdami též vedeni jsou.
Und als(weg)zeichen. und mit Hilfe der Sterne werden sie geleitet.
Jiné příklady vět
Hodně cest vede k bohu.
Viele Wege führen zu Gott.
Šest cest k ježíši.
Sechs Wege zu Jesus.
Existuje tolik cest k bohu... kolik je na zemi duší.
Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Seelen gibt auf Erden.
Ke slávě vede hodně cest.
Viele Wege führen zum Ruhm.
Ze tří cest na hranici máme po jedné s cenou 146 140 118.
Die drei Pfade in der Grenze haben die Kosten 146, 140 und 118.
Během všech mých cest jsem neviděl krásnějšího města vaše výsosti.
Auf all meinen Reisen habe ich keine so überaus schöne Stadt erblickt, Euer Hoheit.
Jsou stovky jiných cest jak si vydělat nějaký peníze.
Es gibt 100 andere Wege, Geld zu verdienen.
Dokud se nevrátí ze svých cest.
Bis sie von ihren Reisen zurückkehrt.
Mnoho cest je dlouhých klikatých... plné těch kteří ztratili cestu.
Viele Straßen sind lang und kurvenreich... gefüllt mit denen, die ihren Weg verloren haben.
Turisté každoročně uskuteční v rámci EU více než 1,25 miliard přeshraničních cest.
Innerhalb der EU machen Touristen alljährlich mehr als 1,25 Milliarden grenzüberschreitende Reisen.
Chtělo by to dva miliony litrů benzínu pár cest bez skákavých benů.
Wir bräuchten auch zwei Millionen Liter Benzin und ein paar Straßen ohne Bouncing Bettys.
Cest s kým.
Fahrten mit wem?
Do džungle vede hodně cest ale ven jen pár.
Viele Wege führen in den Dschungel, aber wenige wieder raus.
Příliš mnoho cest které můj program sleduje.
Zu viele Bahnen, die mein Programm verfolgen könnte.
Ke spáse vede mnoho cest.
Viele Wege führen zur Erlösung.
Dost pro deset takových cest.
Genug für 10 solche Reisen.
Ale na začátku 21 století objevili archeologové ohromující síť dávných cest.
Doch zu Beginn des 21. Jahrhunderts entdeckten Archäologen antike Straßen.
Dostala jsem ho od starého moudrého bylinkáře.... na jedné z mnoha mých cest.
Ich bekam es von einem alten weisen Kräuter-Händler auf einer meiner vielen Reisen.
Mnoho cest vede k velké stezce.
Viele Wege führen zum großen Pfad.
Je mnoho cest na vrchol hory ale výhled je stále stejný.
Es gibt viele Wege zum Gipfel des Berges. Doch die Aussicht ist immer dieselbe.
Ve dnech kdy se ra vracel ze svých cest.
Wenn Ra in alten Zeiten von Reisen zurückkehrte.
Tady mám svojí sbírku písku z našich cest.
Das ist meine Sandsammlung von unseren Reisen.

Výsledek: 260, Čas: 0.1027

Viz také


dýchacích cest
atemwege respirationstrakts respirationstraktes
dopravních cest
verkehrswege transportwege der schifffahrtswege
horních cest dýchacích
oberen atemwege der oberen luftwege oberen respirationstrakts
dolních cest dýchacích
unteren atemwege unteren respirationstrakts des unteren respirationstraktes
infekce horních dýchacích cest
infektion der oberen atemwege infektionen des oberen respirationstraktes infekte der oberen atemwege

"Cest" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc