CESTUJÍCÍM DO NĚMČINY

Překlad Cestujícím do Němčiny

Výsledek: 270, Čas: 0.1103

Příklady použití Cestujícím ve větě a jejich překlady

Fluggästen ( cestujících )
Toto otevření trhu může přispět k zlepšení služeb poskytovaných cestujícím.
Diese Marktöffnung kann dazu beitragen, dass Fluggästen bessere Dienstleistungen geboten werden.
Toto otevření může přispět ke zlepšení služeb poskytovaných cestujícím.
Diese Marktöffnung kann dazu beitragen, dass Fluggästen bessere Dienstleistungen geboten werden.
Fluggäste ( cestující )
Pojištění odpovědnosti ve vztahu k cestujícím zavazadlům nákladu.
Versicherung für die Haftung in Bezug auf Fluggäste, Reisegepäck und Güter.
Cestujícím na linkách se stejným letovým číslem jsou poskytovány stejné služby.
Fluggäste auf Flügen mit gleicher Flugnummer erhalten die gleichen Leistungen.
Fahrgäste ( cestující , pasažérů )
Takže mám zaplatit všem cestujícím.
Soll ich jetzt etwa für alle Fahrgäste zahlen?
Pozor všem cestujícím.
An alle Fahrgäste.
Cestujícím každá osoba zmíněná v čl. 236 písm. bodě;
Reisende' alle Personen nach Artikel 236 Buchstabe A Ziffer 1;
Dobudování jednotného železničního trhu může cestujícím v evropě také přinést nezanedbatelné výhody.
Die Vollendung eines einheitlichen Eisenbahnmarkts kann europäischen Reisenden auch bedeutende Vorteile bringen.
Chci podrobná data o každém cestujícím.
Ich will detaillierte Akten über jeden einzelnen Passagier.
Chci detaily o každém cestujícím.
Ich will ausführliche Unterlagen über jeden einzelnen Passagier.
Den passagieren
Řekla bys to cestujícím.
Sagst du's den passagieren?
Řekni cestujícím že je to jen preventivní opatření.
Sag den Passagieren, das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme.
Den fluggästen
Tarif je cestujícím sdělen na požádání.
Der Tarif wird den Fluggästen auf Anfrage mitgeteilt.
Musíme však také nabídnout lepší ochranu cestujícím při úpadku letecké společnosti.
Wir müssen jedoch den Fluggästen im Fall von Konkurs von Fluggesellschaften besseren Schutz bieten.
Den fahrgästen
Zároveň jsme ovšem měli pevně v úmyslu poskytnout cestujícím další práva.
Zugleich jedoch wollten wir den Fahrgästen unbedingt mehr Rechte verschaffen.
Je to minimální míra informací které je třeba cestujícím v budoucnosti poskytovat.
Das wäre eine Mindestinformation, die man den Fahrgästen in Zukunft geben müsste.
Der fluggäste
Za těchto okolností bylo rychlé poskytování přesných informací cestujícím absolutní nutností.
Unter diesen Umständen war eine rasche und präzise Information der Fluggäste vollkommen unabdingbar.
Toto otevření trhu může přispět ke zlepšení služeb cestujícím.
Diese Marktöffnung kann zu einer Verbesserung der Dienstleistungen für die Fluggäste beitragen.
Den reisenden
Měl bys vědět že dixon mi dal povolení mluvit s tebou jen o... cestujícím.
Auf Dixons Befehl dürfen wir über ein einziges Thema reden: den Reisenden.
Informace o cestujícím.
INFORMATIONEN ÜBER DEN REISENDEN.
Víte o cestujícím.
Wissen Sie von dem reisenden?
Jiné příklady vět
Vraťte se k ostatním cestujícím.
Gehen Sie zurück zu den anderen Passagieren.
Půjdete na horní palubu k ostatním cestujícím!
Gehen Sie auf's Oberdeck zu den anderen passagieren!
Odkazuje-li se na tento článek jsou cestujícím zdarma nabídnuty.
Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so sind Fluggästen folgende Leistungen unentgeltlich anzubieten.
Cestujícím s vysokým tlakem oleje doporučujeme využít pozemní dopravu.
Fahrgästen mit hohem Öldruck empfehlen wir den regulären Zug.
Poslední výzva cestujícím na mars.
Letzter Aufruf für alle Passagiere.
Předají pak peníze dále cestujícím.
Geben die das Geld an die Passagiere weiter?
Vrátím se nazpět k cestujícím.
Ich gehe zu den Passagieren zurück.
Technici elektromontéři opusťte pozice pomáhejte cestujícím u záchranných člunů.
Techniker und Elektriker, verlassen Sie Ihren Posten und helfen Sie den Passagieren in die Rettungsboote.
Se nezbytným stane pobyt delší než zamýšlený cestujícím;
Ein Aufenthalt zusätzlich zu dem vom Fluggast beabsichtigten Aufenthalt notwendig ist.

Výsledek: 270, Čas: 0.1103

Viz také


cestujícím s omezenou pohyblivostí
passagieren mit eingeschränkter mobilität flugreisenden mit eingeschränkter mobilität fluggästen mit eingeschränkter mobilität

"Cestujícím" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc