CHARAKTERU DO NĚMČINY

Překlad Charakteru do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 273, Čas: 0.0634

Příklady použití Charakteru ve větě a jejich překlady

Charakter ( charakter , povahu , postava )
Ve skutečnosti by bez charakteru žádné vítězství nebylo.
Tatsächlich, ohne Charakter würde es keinen Sieg geben.
Takže jsou silně kovového charakteru.
Sie haben daher einen sehr hohen metallischen Charakter.
Natur ( příroda , povaze , podstaty )
V každém případě to bylo pouze finančního charakteru.
Und die Sache war rein finanzieller Natur.
Týkají se jej pouze finanční důsledky ostatní části návrhu jsou technického charakteru.
Finanzielle Auswirkungen wird nur der Solidaritätsfonds haben; andere Elemente des Vorschlags sind eher technischer Natur.
Spojení těchto dvou znamení... vám rozšiřuje pevnost charakteru.
Das Zusammentreffen der beiden Zeichen veredelt Ihre Persönlichkeit.
Myslím kromě mého jiskřivého charakteru.
Außer meiner prickelnden Persönlichkeit.
Jiné příklady vět
Existují značné rozdíly ve velikosti charakteru jednotlivých přístavů.
Je nach Größe und Art bestehen erhebliche Unterschiede zwischen Häfen.
Násilí svědčí o nedostatku charakteru.
Gewalt zeigt einen Mangel an Charakter.
Ředidlo mělo více charakteru než tohle.
Farbverdünner hat mehr Charakter.
Pan bates odchází bez jediné skvrny na svém charakteru.
Mr. Bates verlässt uns ohne einen Makel auf seinem Charakter.
První je ekologického sociálního kvalitativního charakteru.
Der erste Gesichtspunkt ist ökologischer, sozialer und qualitativer Natur.
Pak by to byla velmi ... krutá zkouška mého charakteru.
Dann wäre das ein sehr ernster Test meines Charakters.
Komise si je vědoma důvěrného charakteru informací které se vztahují k plánovaným projektům.
Seitens der Kommission sind wir uns des vertraulichen Charakters der Angaben über geplante Vorhaben bewusst.
Mluvím o charakteru.
Ich rede von Charakter.
Víte já nevím nic o charakteru.
Ich weiß aber gar nichts über Persönlichkeit.
Zavolali centrum pro kontrolu nemocí ti potvrdili že útok není biologického charakteru.
Sie zogen das CDC hinzu, die bestätigte, dass der Angriff keiner biologischen Natur ist.
Což by naznačovalo že současný stav je spíše psychologického charakteru.
Was nahe legt, dass ihr Zustand psychologischer Natur ist.
Jde o evropský politický problém strategického charakteru.
Das ist ein europäisches politisches Problem von strategischem Charakter.
Akcí tradičního nebo historického charakteru.
Veranstaltungen mit historischem bzw. traditionellem Charakter.
Je to jako mít tlačítka lidského charakteru.
Und das ist wie eine Stellschraube der menschlichen Natur.
Toto nutně přispívá ještě víc k"zvláštnímu charakteru tohoto setkání.
Dies trägt zwangsläufig dazu bei, den"einzigartigen" Charakter dieser Begegnung noch mehr zu verstärken.
Nežádoucí účinky byly obvykle přechodné mírného až středně závažného charakteru.
Die Nebenwirkungen waren überwiegend vorübergehender und leichter bis mäßiger Natur.
Některé z faktorů které toto oživení v současnosti podporují jsou však přechodného charakteru.
Allerdings sind einige der Faktoren, die die Erholung derzeit stützen, vorübergehender Natur.
Ale ne základ teal'cova charakteru.
Aber nicht Teal'cs Charakter.
Je dost stará na to aby mohla ukázat trochu charakteru.
Sie ist alt genug, etwas Charakter zu zeigen.
Trochu osobnějšího charakteru.
Von mehr persönlicher Natur.
Tak mladý muži už jsi tento rok soudil lidi podle jejich charakteru.
Also, junger Mann, hast du die Leute dieses Jahr nach ihrem Charakter beurteilt?
Některé z faktorů které tento růst reálného HDP podporují jsou však přechodného charakteru.
Allerdings sind einige der Faktoren, die das Wachstum des realen BIP stützen, vorübergehender Natur.
Je možný mít příliš charakteru.
Kann man zu viel Charakter haben?
Jejich cesta bude záviset na charakteru kritiky kterou musí jejich práce snést.
Ihr Weg hängt von der Art der Kritiken ab... die ihre Werke erhalten.

Výsledek: 273, Čas: 0.0634

"Charakteru" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc