DÁRFÚRU DO NĚMČINY

Překlad Dárfúru do Němčiny

Výsledek: 265, Čas: 1.1974

Příklady použití Dárfúru ve větě a jejich překlady

Darfur ( dárfúru , darfuru , dárfuru )
Agentury humanitární pomoci v dárfúru provádějí největší humanitární operaci na světě.
Die Hilfsorganisationen in Darfur führen die weltweit größte humanitäre Operation durch.
Konflikt v dárfúru se rozšířil na území čadu.
Der Konflikt in Darfur hat auf das Territorium des Tschad übergegriffen.
Darfurs ( dárfúru , darfuru , dárfuru )
V případě západního regionu dárfúru se vláda snaží zabránit takovému odtržení všemi možnými prostředky.
In der westlichen Region Darfurs versucht die Regierung eine solche Sezession mit allen Mitteln zu verhindern.
Nedostatek čisté vody který se začne projevovat v nadcházejících dnech podpoří šíření nakažlivých nemocí zejména v západním dárfúru.
Die Knappheit an sauberem Wasser, die in dem nächsten Tage spürbar werden wird, wird die Verbreitung von ansteckenden Krankheiten vorantreiben, besonders im Westen Darfurs.
In darfur ( dárfúru , darfuru , dárfuru )
Toto rozhodnutí může mít pro lidi z dárfúru kteří budou ponecháni bez přístupu k tolik potřebné lékařské pomoci katastrofální důsledky.
Diese Entscheidung hat möglicherweise katastrophale Folgen für die Menschen in Darfur, die ohne Zugang zur dringend benötigten medizinischen Hilfe zurückbleiben.
Lidé z dárfúru si zaslouží dosáhnout toho po čem tak dlouho touží trvalého míru spravedlnosti.
Die Menschen in Darfur verdienen es, dass das, wonach sie sich solange gesehnt haben, endlich wahr wird: dauerhafter Frieden und Gerechtigkeit.
Jiné příklady vět
Vyhoštění nevládních organizací z dárfúru.
Ausweisung der nichtstaatlichen Organisationen aus Darfur.
Autorka. paní předsedající situace v dárfúru je zoufalá.
Verfasserin.- Frau Präsidentin, die Situation in Darfur ist verzweifelt.
Súdánská vláda mezitím rozhodla o vyhoštění 13 předních nevládních humanitárních organizací z dárfúru.
Währenddessen hat die sudanesische Regierung entschieden, 13 der führenden nichtstaatlichen Hilfsorganisationen aus Darfur auszuweisen.
Vyhoštění nevládních organizací z dárfúru hlasování.
Ausweisung der nichtstaatlichen Organisationen aus Darfur Abstimmung.
Jinými slovy povstalci podporovaní súdánem přišli z dárfúru.
Anders gesagt kamen die vom Sudan unterstützten Rebellen aus Darfur.
Tma v dárfúru.
Dunkelheit in Darfur.
Salih mahmoud osman po léta hájí práva obětí konfliktu v dárfúru.
Seit Jahren verteidigt Salih Mahmoud Mohamed Osman die Rechte der Opfer des Konflikts in Darfur.
Byla skvělá v lékaři bez hranic v dárfúru.
Sie machte diese großartige Reportage über Ärzte ohne Grenzen in Dafur.
Konflikty v súdánu konkrétně v oblasti dárfúru si za uplynulé roky vyžádaly mnoho obětí zejména mezi nejvíce znevýhodněnými lidmi.
Die Konflikte im Sudan, besonders in der Region Darfur, haben im Laufe der Jahre viele Opfer gefordert, vor allem unter den am stärksten benachteiligten Menschen.
Čína sponzoruje genocidu v dárfúru genocidu proti náboženským skupinám v číně nyní genocidu v tibetu.
China sponsert den Völkermord in Darfur, den Völkermord an religiösen Gruppierungen in China und jetzt den Völkermord in Tibet.
Čínu potřebujeme abychom mohli ukončit skandál v dárfúru protože čína má vliv v súdánu.
Wir brauchen China, um dem Skandal in Darfur ein Ende zu setzen, denn China übt Einfluss im Sudan aus.
To se ukázalo jako těžší jak doložily zkušenosti v dárfúru demokratické republice kongo na srí lance.
Das hat sich als schwieriger herausgestellt, wie die Erfahrungen in Darfur, in der Demokratischen Republik Kongo und in Sri Lanka gezeigt haben.
Krizové podmínky jež nadále převládají v dárfúru způsobují tamním obyvatelům obrovské utrpení.
Die kritischen Bedingungen, die weiterhin in Darfur vorherrschen, verursachen bei den Menschen vor Ort immenses Leid.
Dalším bodem je rozprava o šesti návrzích usnesení o vyhoštění nevládních organizací z dárfúru.
Als nächster Punkt folgt die Aussprache über sechs Entschließungsanträge zur Ausweisung der nichtstaatlichen Organisationen aus Darfur.
Několik lidí stále tvrdí že to co se stalo v dárfúru není genocidou.
Einige wenige argumentieren noch, das, was in Darfur geschehen sei, sei kein Genozid.
Tento krok by měl být podniknut co nejdříve to s cílem zabránit další humanitární krizi která dárfúru nevyhnutelně hrozí.
Diese Maßnahme sollte baldmöglichst ergriffen werden, um eine weitere humanitäre Krise, die Darfur bereits unvermeidlich droht, zu verhindern.
Tyto organizace poskytují základní služby milionům súdánců v dárfúru v ostatních oblastech súdánu.
Diese Organisationen stellen lebenswichtige Leistungen für Millionen Sudanesen in Darfur und anderen Gebieten des Sudans bereit.
V dárfúru přebírá africká unie díky skupině vedené panem mbekim globální vedoucí politickou úlohu.
Und dank der von Herrn Mbeki geführten Gruppe übernimmt die Afrikanische Union derzeit in Darfur eine internationale politische Führungsrolle.
Zejména hospodářsky vyspělé země by měly dostát své globální zodpovědnosti pomoci dárfúru na cestě k obnově prosperitě.
Insbesondere die wirtschaftlich hoch entwickelten Länder sollten ihrer globalen Verantwortung nachkommen und Darfur auf dem Weg zu Erneuerung und Wohlstand helfen.
Díky intenzivní zákulisní diplomacii zaznamenal hned ve svém prvním roce v úřadu úspěch v dárfúru podařilo se mu dostat mírové jednotky africké unie do vražedné zóny v súdánu.
In Darfur ist es ihm in seinem ersten Amtsjahr durch intensive Diplomatie hinter den Kulissen gelungen, Friedenstruppen der Afrikanischen Union in die Todeszone des Sudans zu schicken.
Aby se však tímto úsilím dosáhlo nějakých výsledků konflikt v dárfúru se musí řešit v rámci širších regionálních souvislostí.
Damit diese Anstrengungen jedoch Früchte tragen, muss der Darfur-Konflikt in einem weiter gefassten regionalen Rahmen beigelegt werden.
Armáda tvrdila že byli napojeni na skupinu rebelů v dárfúru hnutí za osvobození súdánu jednotaSLA-U což zmíněné hnutí okamžitě odmítlo.
Die Armee erklärte, dass sie in Verbindung zu einer Rebellengruppe aus Darfour in Verbindung stünden, der Bewegung Libération du Soudan-Unité(SLA-U), was diese Bewegung jedoch sofort bestritt.
Lidé z dárfúru vás žádají abyste je chránili před násilím zabíjením zneužíváním kterému musí každodenně čelit.
Die Menschen in Darfur fordern Sie auf, sie vor der Gewalt, dem Mord und der Misshandlung zu schützen, denen sie tagtäglich ausgesetzt sind.
Záměrem akce bylo pomoci opuštěným rodinám z dárfúru aby se o děti sirotky postarali pěstouni v evropě.
Ziel der Aktion war die Unterstützung der Flüchtlingsfamilien in Darfur. Die Kinder- allesamt Waisen- sollten bei Pflegeeltern in Europa leben.

Výsledek: 265, Čas: 1.1974

Viz také


situace v dárfúru
die situation in darfur lage in darfur
krize v dárfúru
darfur-krise die krisen in darfur
lidí v dárfúru
menschen in darfur

"Dárfúru" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc