DLOUHODOBÝM DO NĚMČINY

Překlad Dlouhodobým do Němčiny

Výsledek: 253, Čas: 0.0755

Příklady použití Dlouhodobým ve větě a jejich překlady

Ale dlouhodobým dopadem na společnost bude snížení růstu populace.
Langfristig wird dies aber zur Verringerung des Bevölkerungswachstums beitragen.
Dlouhodobým plánem nové skupiny je využívat společnou technologickou platformu.
Langfristig beabsichtigt die neue Gruppe den Einsatz einer gemeinsamen technologischen Plattform.
Einem langjährigen
Rachel odešla do vegas s dlouhodobým zákazníkem.
Rachel war mit einem langjährigen Kunden in Vegas.
Rozešla ses s dlouhodobým přítelem ze střední protože to nikam nesměřovalo.
Schau, ich Ihnen. Sie brach mit einem langjährigen High School Freund auf.
Das langfristige
Dlouhodobým cílem EU je přistoupení všech balkánských zemí.
Das langfristige Ziel der EU ist der Beitritt aller Balkanstaaten.
Dlouhodobým cílem spacex je vytvoření samostatné civilizace na marsu.
Das langfristige Ziel von SpaceX ist es, eine autarke Zivilisation auf dem Mars zu etablieren.
Langzeit
Osoba strádající krátkodobým nebo dlouhodobým zraněním či nemocí.
Personen, die unter kurz- oder langzeit Verletzungen oder Krankheiten leiden.
Tak moment... osoba strádající krátkodobým nebo dlouhodobým zraněním či nemocí.
Moment..."Personen, die unter kurz- oder langzeit Verletzungen oder Krankheiten leiden.
Jiné příklady vět
Japonsko nicméně čelí vážným dlouhodobým problémům.
Trotzdem steht Japan vor ernsten langfristigen Herausforderungen.
Relativní chudobou dotčených rozvojových zemí jejich dlouhodobým růstovým potenciálem;
Der relativen Armut des betreffenden Entwicklungslandes und seinem langfristigen Wachstumspotential;
To platí zejména ve vztahu k dlouhodobým prognózám jakož rozdílným ekosystémovým podmínkám podmínkám pěstování.
Dies gilt insbesondere in Bezug auf langfristige Prognosen sowie unterschiedliche ökosystemare Umgebungen und Anbaubedingungen.
Energetická účinnost udržitelné dodávky energie se musí stát dlouhodobým cílem EU.
Energieeffizienz und nachhaltige Energieversorgung müssen zu langfristigen Zielen in der EU werden.
Nejlepším dlouhodobým nástrojem pro boj s terorismem je však vzdělání.
Das beste langfristige Instrument zur Bekämpfung des Extremismus jedoch ist Bildung.
Přispívají také k dlouhodobým investicím.
Sie tragen zudem zu langfristigen Investitionen bei.
Tyto nově vzniklé zákopy jsou možná nejvýznamnějším dlouhodobým výsledkem voleb do evropského parlamentu.
Diese neuen Spaltungen könnten das wichtigste langfristige Ergebnis der Wahl zum Europaparlament sein.
Východní partnerství je typickým dlouhodobým technokratickým nástrojem EU.
Die Ost-Partnerschaft ist ein typisches langfristiges EU-technokratisches Instrument.
Obchodní koncese nejsou dlouhodobým opatřením jak už jsem uvedl.
Wie ich bereits gesagt habe, sind Handelskonzessionen sind keine langfristigen Maßnahmen.
Za tímto účelem by měl členský stát poskytovat dlouhodobým rezidentům jazykové kurzy.
Zu diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten langfristig Aufenthaltsberechtigten Sprachkurse anbieten,
Mohu se zeptat na vaše zkušenosti ve vztahu k dlouhodobým poruchám.
Darf ich Sie fragen... wie es um lhre Erfahrung mit langfristigen Erkrankungen steht?
První se zabývá dlouhodobým vývojem úvěrů domácnostem poskytovaných měnovými finančními institucemi v eurozóně.
Der erste Aufsatz erörtert die langfristige Entwicklung der MFI-Kredite an private Haushalte im Euro-Währungsgebiet.
Regulační politický rámec by měl být vypracován se zřetelem k dlouhodobým cílům.
Unter Berücksichtigung langfristiger Ziele sollte ein politischer Regelungsrahmen entwickelt werden.
Dlouhodobým řešením je chráněný bezpečný izraelský stát spolu se životaschopným palestinským státem.
Die langfristige Lösung ist ein geschützter, sicherer israelischer Staat neben einem zukunftsfähigen palästinensischen Staat.
Jak propast mezi krátkodobým dlouhodobým zájmem přemostit.
Wie können wir diese Kluft zwischen kurzfristiger und langfristiger Politik überbrücken?
Právě naopak demokracie je dlouhodobým úkolem.
Im Gegenteil: Demokratie ist eine langfristige Aufgabe.
Pokud šlo o marxistickou ideologii byl dlouhodobým cílem sovětského režimu světový komunismus.
Das langfristige Ziel des marxistisch orientierten Sowjet-Regimes war der Weltkommunismus.
S dlouhodobým předvídatelným systémem uhlíkových daní dotací by svět systematicky směřoval k nízkouhlíkové energetice vyšší energetické účinnosti CCS.
Mit einem langfristigen und vorhersehbaren System der CO2-Steuern und Subventionen würde sich die Welt systematisch in Richtung einer kohlenstoffarmen Energiegewinnung, größerer Energieeffizienz und CCS bewegen.
Tuto situaci nelze vyřešit žádným dlouhodobým vojenským řešením ale pouze politickým řešením které uzná práva všech lidí na ostrově.
In diesem Konflikt kann es keine langfristige militärische Lösung geben, nur eine politische Lösung, die die Rechte aller Menschen auf der Insel anerkennt.
Dlužíme to lidem protože je naší povinností zmírnit lidské utrpení; je to naší etickou povinností naším dlouhodobým zájmem.
Das schulden wir den Menschen, denn es ist unsere Pflicht, Leiden zu mildern, es ist unsere ethische Pflicht und liegt auch in unserem langfristigen Interesse.
Vzhledem k tomu že dlouhodobým cílem je dosažení udržitelného hospodářského sociálního rozvoje podpora demokracie lidských práv rozvoje občanské společnosti;
Langfristige Ziele sind eine nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung und die Förderung der Demokratie, der Menschenrechte und der Entwicklung der Zivilgesellschaft.
EHSV v citovaném stanovisku navrhl aby osoby s dlouhodobým pobytem měly právo volit v komunálních volbách ve volbách evropských stejně jako občané EU.
In der angeführten Stellungnahme hat der EWSA vorgeschlagen, langfristig Aufenthaltsberechtigten in gleicher Weise wie Ansässigen aus anderen EU-Mitgliedstaaten das Wahlrecht bei Kommunal- und Europawahlen zu gewähren.

Výsledek: 253, Čas: 0.0755

Viz také


dlouhodobým cílem
langfristiges ziel
dlouhodobým úkolem
langfristige aufgabe eine langwierige aufgabe
dalším dlouhodobým
weitere langfristige

"Dlouhodobým" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc