DOŽÁDANÝ DO NĚMČINY

Překlad Dožádaný do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 274, Čas: 0.0893

Příklady použití Dožádaný ve větě a jejich překlady

Die ersuchte
Dožádaný orgán sdělí výsledky takových správních šetření dožadujícímu orgánu.
Die ersuchte Behörde teilt der ersuchenden Behörde das Ergebnis der behördlichen Ermittlungen mit.
Dožádaný orgán může přijmout prozatímní opatření.
Die ersuchte Behörde kann vorsorgliche Maßnahmen treffen.
Jiné příklady vět
Dožádaný soud by měl vyřídit žádost v souladu s právními předpisy svého členského státu.
Das ersuchte Gericht sollte das Ersuchen nach Maßgabe des Rechts seines Mitgliedstaats erledigen.
Dožádaný soud vyřídí žádost v souladu s právními předpisy svého členského státu.
Das ersuchte Gericht erledigt das Ersuchen nach Maßgabe des Rechts seines Mitgliedstaats.
Dožádaný stát urychleně sdělí výsledky svého šetření dožadujícímu státu.
Der ersuchte Staat teilt die Ergebnisse seiner Nachforschungen unverzüglich dem ersuchenden Staat mit.
Tuto žádost může dožádaný orgán řádně posoudit.
Diese Informationsanfrage kann von der ersuchten Behörde genau überprüft werden.
Dožádaný orgán postupuje stejným způsobem jako by jednal ve vlastní věci.
Die ersuchte Stelle verfährt so, als handele sie in eigener Sache.
Dožadující popřípadě dožádaný soud;
Das ersuchende und gegebenenfalls das ersuchte Gericht;
Dožádaný orgán poskytne na požádání dožadujícímu orgánu zejména následující informace.
Die ersuchte Behörde erteilt der ersuchenden Behörde auf Ersuchen insbesondere darüber Auskunft.
Dožádaný orgán poskytne na základě dožádání dožadujícímu orgánu informace.
Auf Antrag teilt die ersuchte Behörde der ersuchenden Behörde mit,
V souladu se svými vnitrostátními právními předpisy může dožádaný stát.
Der ersuchte Mitgliedstaat kann nach Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts.
Dožádaný členský stát je povinen odpovědět do šesti týdnů.
Der ersuchte Mitgliedstaat ist gehalten, innerhalb einer Frist von sechs Wochen zu antworten.
Dožádaný orgán sdělí dožadujícímu orgán důvody odmítnutí žádosti o pomoc.
Die ersuchte Behörde teilt der ersuchenden Behörde die Gründe mit, die einer Gewährung der beantragten Amtshilfe entgegenstehen.
Aniž jsou dotčeny povinnosti podle článku může dožádaný členský stát tranzit odmítnout jestliže.
Unbeschadet der Verpflichtungen gemäß Artikel 8 kann der ersuchte Mitgliedstaat die Durchbeförderung auf dem Luftweg ablehnen, wenn.
Pohledávky se vymáhají v měně členského státu ve kterém má sídlo dožádaný orgán.
Die Beitreibung erfolgt in der Währung des Mitgliedstaats, in dem die ersuchte Behörde ihren Sitz hat.
Pokud pomoc zasahuje do probíhajícího vyšetřování trestního stíhání nebo soudního řízení může ji dožádaný orgán odložit.
Die Amtshilfe kann von der ersuchten Behörde mit der Begründung aufgeschoben werden, daß sie in eine laufende Ermittlung, strafrechtliche Verfolgung oder ein laufendes Verfahren eingreifen würde.
Disponují aniž jsou dotčena omezení která členský stát jemuž dožádaný orgán podléhá ukládá svým vlastním pracovníkům při provádění příslušných kontrol.
Verfügen unbeschadet der Beschränkungen, die der Mitgliedstaat der ersuchten Stelle seinen eigenen Bediensteten bei der Durchführung der betreffenden Kontrollen auferlegt.
V určitých zvláštních skupinách případů se mohou dožádaný orgán dožadující orgán dohodnout na lhůtách odlišných od lhůt stanovených v článku.
In bestimmten besonders gelagerten Fällen können andere Fristen als die in Artikel 8 vorgesehenen Fristen zwischen der ersuchten und der ersuchenden Behörde vereinbart werden.
Dožádaný soud vyřídí žádost bez prodlení nejpozději do 90 dnů od přijetí žádosti.
Das ersuchte Gericht erledigt das Ersuchen unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 90 Tagen nach Eingang des Ersuchens.
Pokud dožádaný soud nevyhoví žádosti jednoho z uvedených důvodů uvědomí o tom dožadující soud na formuláři e uvedeném v příloze.
Entspricht das ersuchte Gericht aus einem dieser Gründe dem Antrag nicht, so unterrichtet es das ersuchende Gericht unter Verwendung des Formblatts E im Anhang hiervon.
Dožádaný soud stanovuje v souladu s článkem 10 podmínky za kterých se mohou strany jejich zástupci účastnit.
Das ersuchte Gericht legt nach Artikel 10 die Bedingungen für die Teilnahme der Parteien und ihrer Vertreter fest.
Dožádaný orgán sděluje dožadujícímu orgánu příslušné informace formou dokumentů ověřených kopií dokumentů zpráv nebo jejich elektronických verzí.
Die ersuchte Behörde erteilt der ersuchenden Behörde zweckdienliche Auskünfte in Form von Schriftstücken, beglaubigten Kopien von Schriftstücken, Berichten oder elektronischen Fassungen derselben.
Dožádaný orgán může pomoc odložit pokud zasahuje do probíhajícího vyšetřování trestního stíhání nebo soudního řízení.
Die Amtshilfe kann von der ersuchten Behörde mit der Begründung zurückgestellt werden, daß sie laufende Untersuchungen, Strafverfahren oder sonstige Verfahren beeinträchtigen würde.
Dožádaný orgán případně neprodleně po přijetí žádosti o informace vyzve dožadující orgán o poskytnutí doplňujících nezbytných informací.
Die ersuchte Behörde fordert die ersuchende Behörde umgehend nach Eingang des Auskunftsersuchens gegebenenfalls auf, etwaige zusätzlich benötigte Informationen zu übermitteln.
Jakmile dožádaný orgán získá některou z požadovaných informací předá ji dožadujícímu orgánu.
Sobald die ersuchte Behörde eine der beantragten Auskünfte eingeholt hat, übermittelt sie diese der ersuchenden Behörde.
Dožádaný orgán potvrdí co nejdříve písemně přijetí žádosti o doručení nejpozději však do sedmi dnů po jejím doručení.
Die ersuchte Behörde bestätigt alsbald, spätestens jedoch innerhalb von sieben Tagen nach Eingang, schriftlich den Eingang des Zustellungsersuchens.
Dožádaný orgán co nejdříve písemně nejpozději však do sedmi dnů po přijetí žádosti o vymáhání pohledávky nebo o předběžná opatření.
Die ersuchte Behörde wird alsbald, spätestens jedoch innerhalb von sieben Tagen nach Eingang des Ersuchens, um Beitreibung oder Sicherungsmaßnahmen schriftlich.
Dožadující orgán může na základě informací které mu dožádaný orgán poskytne dožádaný orgán požádat aby znovu zahájil řízení o vymáhání pohledávky nebo k přijetí předběžných opatření.
Die ersuchende Behörde kann die ersuchte Behörde aufgrund der ihr übermittelten Angaben ersuchen, das eingeleitete Verfahren zur Beitreibung oder zum Erlass von Sicherungsmaßnahmen wieder zu eröffnen.
Dožádaný orgán vyřídí tuto doplňující žádost pokud možno zároveň s původní žádostí dožadujícího orgánu.
Dieses ergänzende Ersuchen wird von der ersuchten Behörde nach Möglichkeit zusammen mit dem ersten Ersuchen der ersuchenden Behörde bearbeitet.
Dožádaný orgán sdělí žádajícímu orgánu výsledky vyšetřování písemně spolu s příslušnými dokumenty ověřenými opisy nebo jinými podklady.
Die ersuchte Behörde teilt der ersuchenden Behörde das Ergebnis der Ermittlungen schriftlich mit und fügt zweckdienliche Schriftstücke, beglaubigte Kopien und dergleichen bei.

Výsledek: 274, Čas: 0.0893

Viz také


dožádaný orgán
ersuchte behörde
dožádaný členský stát
ersuchte mitgliedstaat aufgeforderte mitgliedstaat ersuchten mitgliedstaats

S Synonyma "dožádaný"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc