DOKLADU DO NĚMČINY

Překlad Dokladu do Němčiny

Výsledek: 259, Čas: 0.0908

Příklady použití Dokladu ve větě a jejich překlady

Tomuto dokladu se přidělí referenční číslo které se rovněž uvede na obal;
Dieses Dokument erhält eine Bezugsnummer, die auch auf der Verpackung anzugeben ist;
V dokladu uvedeném v prvním pododstavci písm. b je nutné minimálně uvést.
Das in Unterabsatz 1 Buchstabe b genannte Dokument muss mindestens Folgendes enthalten.
Papiers ( papíru , dokladu , dokumentu )
Případně číslo dokladu uvedeného v písmenu.
Gegebenenfalls die Nummer des unter Buchstabe a genannten Papiers.
Předložením dokladu potvrzeného celními orgány z nějž vyplývá že dotyčné zboží bylo předloženo celnímu úřadu určení nebo v
Durch Vorlage eines von den Zollbehörden bescheinigten Papiers, aus dem hervorgeht, daß die betreffenden Waren bei der Bestimmungsstelle
Nachweises ( dokladu , důkazu , detekce )
Zjevné formální chyby například překlepy v dokladu o původu zboží nevedou k odmítnutí dokladu nejsou-li takové povahy že vyvolávají pochybnost o správnosti údajů obsažených v tomto dokladu.
Eindeutige Formfehler wie Tippfehler in einem Ursprungsnachweis dürfen nicht zur Ablehnung dieses Nachweises führen, wenn diese Fehler keinen Zweifel an der Richtigkeit der Angaben in den Papier entstehen lassen.
Zjevné formální chyby například překlepy v dokladu o původu zboží nevedou k odmítnutí dokladu nejsou-li takové povahy že vyvolávají pochybnost o správnosti údajů obsažených v tomto dokladu.
Eindeutige Formfehler wie Tippfehler in einem Ursprungsnachweis dürfen nicht zur Ablehnung dieses Nachweises führen, wenn diese Fehler keine Zweifel an der Richtigkeit der Angaben in dem Papier entstehen lassen.
Des dokuments ( dokladu , důkazu , detekce )
Ustanovení o uznávání dokladu který slouží k ověření záruk uvedených v písmenu.
Bestimmungen betreffend die Anerkennung des Dokuments zur Überprüfung der unter Buchstabe a genannten Nachweise und.
Ustanovení o uznávání dokladu který slouží k ověření záruk uvedených v písmenu.
Die Anerkennung des Dokuments zur Überprüfung der unter Buchstabe a genannten Nachweise und.
Jiné příklady vět
Forma obsah tohoto dokladu se stanoví postupem podle článku 24.
Form und Inhalt dieses Dokuments werden nach dem Verfahren des Artikels 24 festgelegt.
Datum vystavení tohoto dokladu.
Das Datum der Ausstellung dieses Dokuments.
Celní úřad zašle zpět odesílateli potvrzené vyhotovení průvodního dokladu určené odesílateli.
Diese Zollstelle muß dem Versender die für ihn bestimmte bestätigte Ausfertigung des begleitenden Dokuments zurückschicken.
Kolonka 44 JSD nebo nejvhodnější kolonka použitého dokladu.
Feld 44 der einheitlichen Handelsunterlage oder in dem geeignetsten Feld des verwendeten Dokuments.
V úředním dokladu předložit že produkty dosáhly konečného určení;
Einen amtlichen Nachweis vorlegen, daß die Erzeugnisse ihre endgültige Bestimmung erreicht haben;
Kolonka 44 JSD nebo nejvhodnější kolonka použitého dokladu.
Feld 44 der einheitlichen Handelsunterlage oder das geeignetste Feld in dem verwendeten Dokument.
Jakéhokoli věrohodného dokladu.
Jeder andere glaubwürdige Nachweis.
Ii odpovídaly údajům v tomto dokladu;
Ii mit den Angaben in diesem Dokument übereinstimmen.
Ustanovení o uznávání dokladu který slouží k ověření záruk uvedených v písmenu.
Bestimmungen über die Anerkennung des Dokuments zur Überprüfung der unter Buchstabe a genannten Nachweise;
Zjednodušený postup pro vydávání dokladu kterým se prokazuje status zboží společenství.
Vereinfachtes Verfahren für die Ausstellung des Papiers zum Nachweis für den Gemeinschaftscharakter der Waren.
Ustanovení o uznání dokladu který slouží k ověření záruk uvedených v písmenu.
Die Anerkennung des Dokuments zur Überprüfung der unter Buchstabe a genannten Garantien.
Zadní strana dokladu je tmavomodrá.
Die Rückseite des Dokuments ist ein dunkelblauer Einband.
Po udělení víza jsou originál opis dokladu vráceny zúčastněné osobě.
Nach Anbringung des Sichtvermerks werden Original und Durchschrift der Bescheinigung dem Beteiligten übergeben.
Dobrá ale moje tvář bude stejně černá na mém dokladu.
Nun, mein Gesicht wird auf meinem Ausweis genauso schwarz sein.
Přesvědčeni že zavedením takového dokladu budou proto zřetelně ukázány praktické výhody spojené s občanstvím unie.
In der Überzeugung, daß mit der Ausarbeitung eines solchen Dokuments die praktischen Vorteile deutlich werden, die mit der Unionsbürgerschaft verbunden sind.
Úřední veterinární lékař pozastaví platnost tohoto dokladu po dobu zákazů podle odstavce nebo článku.
Die Gültigkeit dieses Dokuments ist während der Dauer der in Absatz 5 sowie in Artikel 5 vorgesehenen Verbote vom amtlichen Tierarzt auszusetzen.
Předložením dokladu potvrzeného celními orgány z nějž vyplývá že dané zboží bylo předloženo celnímu úřadu určení.
Durch Vorlage eines von den Zollbehörden bescheinigten Papiers, aus dem hervorgeht, daß die Waren der Bestimmungsstelle gestellt worden sind.
Číslo dokladu VI vystaveného podle nařízení komise ES č. 883/2001 10.
Die Nummer des nach der Verordnung(EG) nr. 883/2001 der Kommission(10) ausgestellten Dokuments VI 1.
Ve zvířecích pasech se uvedou podrobné údaje o všech předchozích přesunech telete zaznamenaných v prozatímním dokladu.
Dieser Pass muss über alle im provisorischen Begleitpapier vermerkten Einzelheiten sämtlicher Umsetzungen des Kalbs Aufschluss geben.
Kopie nebo fotokopie tohoto dokladu musí být ověřeny subjektem který potvrdil původní doklad buď orgány dotyčné třetí země
Abschriften und Fotokopien dieses Papiers müssen von der Stelle, die das Original mit ihrem Sichtvermerk versehen hat, oder
K odstranění nesrovnalostí při této přepravě to napravením věcné chyby nebo vystavením nového dokladu.
Um die Unregelmäßigkeit bei dieser Beförderung zu beheben, und zwar durch Berichtigung der sachlichen Fehler oder durch Ausstellung eines neuen Dokuments.
V odstavci se doplňuje nová věta která zní členské státy mohou pro předložení zmíněného dokladu příslušným orgánům stanovit kratší lhůty nebo určité termíny.
Dem Absatz 7 wird folgender Satz angefügt:"Die mitgliedstaaten können eine kürzere Frist oder ein genaues Datum für die Erbringung dieses Nachweises bei der zuständigen Behörde festsetzen.

Výsledek: 259, Čas: 0.0908

Viz také


průvodního dokladu
begleitdokuments begleitdokument begleitformulars des begleitenden verwaltungsdokuments
po předložení dokladu
gegen vorlage des belegs gegen vorlage eines papiers nach vorlage der nachweise der vorlage eine ursprungsnachweises

"Dokladu" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc