DOPLŇKOVÉ LÁTKY DO NĚMČINY

Překlad Doplňkové Látky do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 266, Čas: 0.0882

Příklady použití Doplňkové Látky ve větě a jejich překlady

Zusatzstoffe ( doplňkové látky , přídatných látek , přísady )
Kromě toho u premixů do kterých byly přimíchány níže uvedené doplňkové látky.
Bei Vormischungen, denen die nachstehend aufgeführten Zusatzstoffe zugesetzt worden sind, zusätzlich.
Bylo prokázáno že doplňkové látky mohou obsahovat nežádoucí látky.
Es wurde festgestellt, dass Zusatzstoffe unerwünschte Stoffe enthalten können.
Eines zusatzstoffs ( doplňkové látky , přídatných látek , přísady )
Povolení doplňkové látky se odejme přijetím nařízení.
Die Zulassung eines Zusatzstoffs wird per Verordnung entzogen.
Kterým se mění podmínky pro povolení doplňkové látky v krmivech.
Zur Änderung der Bedingungen für die Zulassung eines Zusatzstoffs in der Tierernährung.
Des zusatzstoffs ( doplňkové látky , přídatných látek , přísady )
Tyto informace musí být v souladu s podmínkami pro použití stanovenými v povolení doplňkové látky.
Diese Angabe muß den bei der Zulassung des Zusatzstoffs vorgesehenen Verwendungsbedingungen entsprechen.
Označení složení doplňkové látky.
Die Bezeichnungen und die Zusammensetzung des Zusatzstoffs.
Jiné příklady vět
Používání této doplňkové látky pro krůty by proto mělo být povoleno bez časového omezení.
Die Verwendung dieses Zusatzstoffs für Truthühner sollte daher unbefristet zugelassen werden.
Je tedy třeba rozšířit oblast působnosti směrnice také na doplňkové látky.
Daher sollte der Anwendungsbereich dieser Richtlinie auf Zusatzstoffe ausgedehnt werden.
O dočasném povolení nové doplňkové látky v krmivech.
Zur vorläufigen Zulassung eines neuen Zusatzstoffes in der Tierernährung.
Kterým se dočasně povolují nové doplňkové látky v krmivech.
Zur vorläufigen Zulassung eines neuen Zusatzstoffs in der Tierernährung.
Kterým se povolují nové doplňkové látky v krmivech.
Zur Zulassung neuer Zusatzstoffe in der Tierernährung.
Jako doplňkové látky samotné.
Als Zusatzstoff selbst.
Kterým se povolují nové doplňkové látky v krmivech.
Über die Zulassung neuer Zusatzstoffe in der Tierernährung.
Tato směrnice se vztahuje na doplňkové látky v krmivech.
Diese Richtlinie bezieht sich auf Zusatzstoffe in der Tierernährung.
Doplňkové látky povolené podle čl. odst. písm. druh obsah.
Gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a zugelassene Zusatzstoffe: art und Gehalt.
Specifický název doplňkové látky může být doplněn obchodním názvem;
Bei den Zusatzstoffen außer der spezifischen Bezeichnung die Handelsbezeichnung angegeben werden kann;
Specifický název doplňkové látky v souladu s přílohami nebo II;
Spezifische Bezeichnung des Zusatzstoffes gemäß den Anhängen I und II;
O povolení doplňkové látky v krmivech.
Über die Zulassung eines Zusatzstoffes in der Tierernährung.
O povolení doplňkové látky avilamycin v krmivech.
Über die Zulassung des Zusatzstoffes Avilamycin in der Tierernährung.
Fyzikálně-chemické biologické vlastnosti doplňkové látky.
Die physikalisch-chemischen und biologischen Eigenschaften des Zusatzstoffs.
Analytické metody pro sledování doplňkové látky v krmivech.
Die Analysemethoden für die Kontrolle des Zusatzstoffs in den Futtermitteln.
O dočasném povolení nového užití doplňkové látky v krmivech.
Zur vorläufigen Zulassung einer neuen Verwendung eines Zusatzstoffes in der Tierernährung.
O trvalém povolení doplňkové látky v krmivech.
Zur unbefristeten Zulassung eines Zusatzstoffs in Futtermitteln.
Povolené doplňkové látky uvedené v čl. bodě aaaa obdrží registrační číslo společenství.
Bei der Zulassung von Zusatzstoffen nach Artikel 2 Buchstabe aaaa wird diesen eine EG-Registernummer zugeteilt.
Proto by povolení doplňkové látky měla udělovat komise.
Daher sollte die Zulassung eines Zusatzstoffes von der Kommission erteilt werden.
Doplňkové látky uvedené v příloze části nebo b smějí být dodávány v posledním stadiu oběhu do provozoven které vyrábějí krmné směsi pod podmínkou že.
Zusatzstoffe im Sinne von Anhang A Teil A oder B auf der letzten Stufe des Inverkehrbringens an Betriebe abgegeben werden dürfen, die Mischfuttermittel herstellen, sofern.
Směrnice70/524/EHS stanoví že po přezkoumání žádosti předložené v souladu s článkem této směrnice mohou být povoleny nové doplňkové látky.
Die Richtlinie 70/524/EWG sieht vor, dass neue Zusatzstoffe nach Prüfung des entsprechenden Antrags gemäß Artikel 4 der genannten Richtlinie zugelassen werden können.
Doba povolení nové doplňkové látky nebo nového užití nesmí být delší než pět let od jejich zapsání do uvedené přílohy.
Die Geltungsdauer der Zulassung eines neuen Zusatzstoffs oder eines neuen Verwendungszwecks darf fünf Jahre ab Eintragung in Anhang II nicht überschreiten.
Směrnice70/524/EHS stanoví že nové doplňkové látky mohou být povoleny po přezkoumání žádosti předložené podle článku směrnice.
Die Richtlinie 70/524/EWG sieht vor, dass neue Zusatzstoffe nach Prüfung des entsprechenden Antrags gemäß Artikel 4 der genannten Richtlinie zugelassen werden können.
Dočasné povolení této doplňkové látky bylo v souladu se směrnicí70/524/EHS prodlouženo do 30. června 2004.
Die vorläufige Zulassung dieses Zusatzstoffes wurde in Übereinstimmung mit der Richtlinie 70/524/EWG bis 30. Juni 2004(5) verlängert.

Výsledek: 266, Čas: 0.0882

Viz také


uvedení doplňkové látky
inverkehrbringen des zusatzstoffs
povolení doplňkové látky v krmivech
zulassung eines zusatzstoffs in der tierernährung zulassung eines zusatzstoffs in futtermitteln die zulassung des futtermittelzusatzstoffes in
doplňkové látky uvedené v čl
zusatzstoffe gemäß artikel 2 bei der zulassung von zusatzstoffen nach artikel 2 zusatzstoffe nach artikel
doplňkové látky uvedené v příloze
zusatzstoffe im sinne des anhangs in anhang i aufgeführten zusatzstoffs zusatzstoffes gemäß anhang
specifický název doplňkové látky v souladu
spezifische bezeichnung des zusatzstoffs nach
jako doplňkové látky ve výživě zvířat
70/524/EWG als zusatzstoffe in der tierernährung als zusatzstoff in der tierernährung
nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech
neuen verwendungszwecks eines in futtermitteln bereits zugelassenen zusatzstoffes eines neuen verwendungszwecks eines zusatzstoffes , der in futtermitteln bereits zugelassen ist
doplňkové prémie
zusätzlichen prämie zusatzprämie
doplňkové požadavky
zusätzliche anforderungen zusätzlichen vorschriften ergänzender vorschriften
doplňkové podpory
zusätzlichen beihilfe der prämienzuschläge ergänzenden beihilfe zusätzlichen unterstützung

S Synonyma "doplňkové látky"


přídatných látek
přídatné látky
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc