DOSTATEČNÁ DO NĚMČINY

Překlad Dostatečná do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 268, Čas: 0.0898

Příklady použití Dostatečná ve větě a jejich překlady

Ausreichend ( dostatečně , dostatečné , dostatek )
Je politická vůle všech zainteresovaných stran dostatečná.
Haben alle beteiligten Akteure ausreichend politischen Willen zum Erfolg?
Práce na vnitrostátní evropské úrovni nebyla dostatečná.
Die Arbeit auf europäischer und nationaler Ebene war nicht ausreichend.
Genug ( dost , dostatečně , stačí )
Je to dostatečná síla aby to tu věc zničilo ne.
Wäre das stark genug, um das Ding dort draußen zu zerstören?
To je dostatečná hloubka.
Das ist tief genug.- Gottseidank.
Genügend ( dost , dostatek , dostatečné )
Hologramy dostatečná zásoba střel to nás snadno vyřídí.
Hologramm-Technologie und genügend Drohnen zusammen? Die würden uns leicht finden.
U této věkové skupiny nejsou k dispozici dostatečná data.
Es gibt bisher nicht genügend Daten für diese Altersgruppe.
Jestliže schopnost srdce plnit čerpací funkci není dostatečná decompensatio cordis.
Wenn die Pumpleistung des Herzens unzureichend ist Decompensatio cordis.
Protilátková odpověď u pacientů s endogenní či iatrogenní imunosupresí nemusí být dostatečná.
Die Antikörperbildung kann bei Patienten mit endogener oder iatrogener Immunsuppression unzureichend sein.
Jiné příklady vět
Předpokládal že pokud se zisky eliminují poptávka bude vždy dostatečná.
Es wurde davon ausgegangen, dass die Gesamtnachfrage immer ausreichend sei, wenn die Profite beseitigt würden.
Je to pro tebe dostatečná doba.
Ist das lange genug für Sie?
Současná výše financování je dostatečná.
Das gegenwärtige Niveau der Finanzierung ist ausreichend.
Takováto celková informace je dostatečná pro další analýzu na úrovni EU.
Derart aggregierte Informationen sind für weitere Analysen auf EU-Ebene ausreichend.
Podpora legáta by mohla být dostatečná k zajištění politické kariéry.
Die Unterstützung eines Legaten sollte mehr als genug sein, um ein politisches Amt zu erlangen.
Dostatečná soudržnost rozdílných politik EU.
Ausreichende Kohärenz der diversen EU-Politiken?
Pro provádění kodaňské dohody je zásadní dostatečná předvídatelná včasná finanční podpora.
Für die Umsetzung des Übereinkommens ist eine ausreichende, vorhersehbare und schnelle finanzielle Unterstützung wesentlich.
Pomoc nabízená zemím jihu vůči nimž máme klimatický dluh není dostatečná.
Die den südlichen Ländern angebotenen Hilfen, denen gegenüber wir eine Klimaschuld haben, sind unzureichend.
Žádná z těchto substitucí nebyla ani nezbytná ani dostatečná k zajištění rezistence.
Keine dieser Substitutionen war notwendig oder ausreichend für eine Resistenz.
Je to pro tebe dostatečná doba.
Ist das lang genug für Sie?
Dané letiště nebo letištní systém musí mít dostatečná zařízení pro daný provoz.
Der Flughafen oder das Flughafensystem muß über ausreichende Einrichtungen für diesen Verkehr verfügen; b.
Někteří poslanci řekli že není dostatečná informovanost.
Einige Kollegen haben gesagt, die Information sei nicht ausreichend.
Pro mě jsi dostatečná vačice.
Du bist Opossum genug für mich.
Teprve její dostatečná dostupnost umožnila současnou životní úroveň.
Erst ihre ausreichende Verfügbarkeit ermöglichte den gegenwärtigen Lebensstandard.
Ve většině případů léčba v délce 10 dnů je dostatečná.
In den meisten Fäl- len ist eine Behandlung über zehn Tage ausreichend.
Mít vás za sousedy bude dostatečná odměna.
Euch als Nachbarn zu haben, ist Lohn genug.
Není dostatečná zima.
Es ist nicht kalt genug.
Ve většině případů léčba v délce 10 dnů je dostatečná.
In den meisten Fällen ist eine Behandlung über zehn Tage ausreichend.
Jeden náklaďák není dostatečná ochrana.
Ein Wagen wird nicht genug Sicherheit sein.
Protilátková odpověď u pacientů s endogenní či iatrogenní imunosupresí nemusí být dostatečná.
In Personen mit endogener oder iatrogener Immunsuppression ist die Antikörperreaktion möglicherweise nicht ausreichend.
Víc než dostatečná.
Mehr als genug.
Jsme toho názoru že původně stanovená minimální doba 14 týdnů je dostatečná.
Wir sind der Meinung, dass die zuvor festgelegten 14 Wochen ausreichend sind.

Výsledek: 268, Čas: 0.0898

Viz také


není dostatečná
reicht nicht ist nicht genug nicht ausreicht wird nicht genug
jsou považovány za dostatečná
gelten als ausreichende gelten als angemessene

"Dostatečná" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc