DOUFÁ ŽE DO NĚMČINY

Překlad Doufá Že do Němčiny

Výsledek: 256, Čas: 0.0707

hofft dass (132) in der hoffnung dass (4) wünscht dass (3) hoffen dass (9)

Příklady použití Doufá Že ve větě a jejich překlady

Hofft, dass
Soudce doufá že dospìjete... k verdiktu co nejdžíve.
Der Richter hofft, dass Sie... sobald wie möglich zu einem Urteil kommen.
Člověk doufá že čína nepůjde cestou již se vydala amerika s tak katastrofickými důsledky.
Man hofft, dass China nicht Amerikas Weg mit derart desaströsen Folgen einschlägt.
In der hoffnung, dass
Srdce mi buší doufá že se ten polibek nezmění v jizvu.
Mein Herz schlägt schneller... in der Hoffnung, dass dieser Kuss keine Narbe hinterlässt.
Červnová kandidátka tuto správu zamítá doufá že ostatní poslanci učiní totéž.
Die Juniliste lehnt diesen Bericht ab, in der Hoffnung, dass andere Abgeordnete das ebenfalls tun.
Hoffen, dass
Většina vlád doufá že díky včasné detekci bude možné šíření pandemie zadržet.
Die meisten Regierungen hoffen, dass Früherkennung eine Eingrenzung der Pandemie ermöglichen würde.
Část mě stále doufá že někdy najdeme cestu zpět.
Ein Teil von mir fragt sich, ob sie hoffen, dass wir nie wieder einen Weg hineinfinden.
Hofft, daß
Ale ministerstvo obrany doufá že to vyvážíte získáním nových technologií.
Man hofft, daß die entdeckten Techno- Iogien die Ausgaben ausgleichen werden.
Moje máma doufá že brzo umře.
Meine Mama hofft, daß er bald stirbt.
Er hofft, dass
Ne doufá že přivedl královu milenku.
Nein, er hofft, dass er die Mätresse des Königs mitgebracht hat.
Doufá že se připravíš abys s ním promluvil.
Er hofft, dass Ihr vorbereitet seid, um mit ihm zu reden.
Jiné příklady vět
Tvůj jedinečnej kámoš doufá že si užiješ ty svoje největší problémy pěkně o samotě!
Dein wirklich einzigartiger Freund hofft, dass du deine großen Probleme alleine genießt!
Náš pán doufá že to tu budeš považovat za svůj domov.
Der Meister hofft, dass Sie das hier als Zuhause betrachten.
Váš otec doufá že se brzy dobře provdáte.
Euer Vater hofft, dass Ihr bald eine gute Partie macht.
EHSV doufá že evropské instituce budou sdílet směry předložené v tomto stanovisku.
Der EWSA hofft, dass die europäischen Institutionen den in dieser Stellungnahme skizzierten Leitlinien zustimmen werden.
Tento parlament doufá že evropské vlády vyvinou okamžitý tlak na radu bezpečnosti OSN.
Dieses Parlament hofft, dass die europäischen Regierungen umgehend Druck auf den UN-Sicherheitsrat ausüben.
Otec doufá že si vychutnáte snídani.
Mein Vater hofft, dass Ihnen das Frühstück schmeckt.
On doufá že ho k alison zavedete.
Er hofft, dass ihr ihn zu Alison führt.
Náčelníkthi-sen vás vítá ve svém domě doufá že jste přišli v míru.
Häuptling Thi-Sen heißt Euch willkommen und hofft, dass Ihr in Frieden kommt.
Doufá že bude dál pařit s kamarády.
Hofft, dass die Party mit seinen Kumpels weitergeht.
Člověk doufá že to schytá ten vedle.
Man hofft, dass es den Nebenmann erwischt.
Jistě nejsem jediný kdo doufá že řekneš ne.
Bin ich etwa der Einzige, der hofft, dass Sie Nein sagen?
Oběti všemocného sarlacca... jeho excelence doufá že zemřete se ctí.
Opfer des allmächtigen Sarlacc... seine Exzellenz hofft, dass ihr ehrenhaft sterben werdet.
Bezmála jeden z pěti palestinců doufá že se bude řešit nezaměstnanost.
Fast einer von fünf hoffte, dass die Arbeitslosigkeit bekämpft werde.
Je silný zdravý doufá že ty taky.
Er ist stark und fit, hofft dass du das auch bist.
Doufá že tě přesvědčím o opaku.
Er hofft, ich könnte dich überzeugen.
Ale doufá že se tam k nám připojíte.
Aber sie hoffen, Ihr stoßt dort zu uns.
Možná doufá že to datum něco rozdmýchá.
Vielleicht hofft er, dass dieses Datum etwas auslöst.
Slečna robertsová. doufá že bude naší kandidátkou do parlamentu.
Miss Roberts, die hofft, unsere Kandidatin fürs.
Ano doufá že se ostatním sousedům jeho práce zalíbí najmou si ho.
Ja, hat gehofft, die Nachbarn finden seine Arbeit gut und stellen ihn an.
Raymond doufá že... já doufám že přerušíš svojí dovolenou.
Ich hoffe, dass du deinen Urlaub verschieben kannst.

Výsledek: 256, Čas: 0.0707

Viz také


komise doufá že
kommission hofft , dass
výbor doufá že
ausschuss hofft , dass der ausschuss die hoffnung , dass
vím že
ich weiß weiß , dass ich weiss
skutečnost že
tatsache , dass umstand , dass

Slovo od slova překladem


"Doufá že" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc