DVOU TÝDNŮ DO NĚMČINY

Překlad Dvou Týdnů do Němčiny

Výsledek: 268, Čas: 0.1196

Příklady použití Dvou Týdnů ve větě a jejich překlady

Během prvních dvou týdnů jsem jich získal 200.
In den ersten zwei Wochen bekam ich 200.
Do dvou týdnů.
In zwei Wochen.
2 wochen
Chci je vyzbrojit připravit k pochodu do dvou týdnů!
Ich will sie in 2 Wochen bewaffnet und marschbereit sehen.
Chci je do dvou týdnů vyzbrojené připravené na pochod.
Ich will sie in 2 Wochen bewaffnet und marschbereit sehen.
Jiné příklady vět
Během posledních dvou týdnů obě v san francisku.
Innerhalb der vergangenen zwei Wochen, beide in San Francisco.
Během dvou týdnů klesl počet obyvatel indie o 25.
Innerhalb von 2 Wochen sank die indische Bevölkerung um 25.
Během dvou týdnů jsem měla 150 lidí kteří se chtěli zapojit.
Innerhalb von zwei Wochen hatte ich 150 Leute, die mitmachen wollten.
Spotřebujeme všechen benzín naftu do dvou týdnů.
Haben wir in 2 Wochen keinen Treibstoff mehr.
Do dvou týdnů by se rozvedli.
Nach zwei Wochen hätten sie sich getrennt.
Ale během posledních dvou týdnů jsem zjistil že to nefunguje.
Die letzten 2 Wochen zeigen aber, das klappt nicht.
Čtyři chlapi zavražděný během dvou týdnů ruce nohy usekaný.
Vier Männer wurden innerhalb von zwei Wochen getötet, Hände und Füße abgetrennt.
Jestli to doděláme do dvou týdnů dostanete prémie.
Wenn wir in 2 Wochen fertig sind, gibt es einen Bonus.
Během dvou týdnů ho našli.
Innerhalb von zwei Wochen haben sie ihn gefunden.
Vím že do dvou týdnů zapomenu jeho tvář.
Ich weiß, in zwei Wochen werde ich sein Gesicht vergessen haben.
Doporučená dávka je 30 mg jedenkrát denně po dobu dvou týdnů.
Ulcera duodeni Die empfohlene Dosierung beträgt 1-mal täglich 30 mg für 2 Wochen.
Je na tom mnohem lépe. obvazy mu sundají do dvou týdnů.
Dass die Verbände wohl in 2 Wochen abgenommen werden.
Maximální doba řízení za období dvou týdnů je omezena na 80 hodin.
Die maximale Fahrzeit ist pro Zeitraum von zwei Wochen auf 80 Stunden begrenzt.
Obě antibiotika byla podávána po dobu až dvou týdnů.
Die beiden Antibiotika wurden über einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen verabreicht.
V altenburgu došlo během posledních dvou týdnů k několika krádežím.
Im Gebiet Altenburg gab es in den letzten 2 Wochen 4 Raubüberfälle.
Zbraň budu potřebovat do dvou týdnů.
Ich brauche das Gewehr in zwei Wochen.
Sedmý během posledních dvou týdnů.
Der siebte in den letzten 2 Wochen.
Nemocnice vám může poskytnout laskavou lhůtu dvou týdnů.
Das Krankenhaus könnte Ihnen eine Nachfrist von zwei Wochen geben.
Pak opusť tento dům do dvou dnů místo dvou týdnů.
Dann verlass dieses Haus besser innerhalb von 2 Tagen als in 2 Wochen.
Zastavil 15 jednotlivých útoků během posledních dvou týdnů.
Sie blockte 15 verschiedene Angriffe in den letzten zwei Wochen.
Rada o této žádosti rozhodne ve lhůtě dvou týdnů.
Der Rat beschließt über diesen Antrag binnen zwei Wochen.
Odevzdáte to do dvou týdnů.
Das Abgabedatum ist in zwei Wochen.
Můžu tě odsud dostat do dvou týdnů.
Ich kann dich in zwei Wochen hier rausbringen.
Není jednoduché zorganizovat svatbu během dvou týdnů.
Nicht leicht die Hochzeit in zwei Wochen auszurichten.
Nesežene řemen do dvou týdnů.
Und kein Keilriemen in zwei Wochen.
Myslela jsem si že můžeme svrhnout vládu během dvou týdnů.
Ich dachte, wir könnten die Regierung in zwei Wochen stürzen.

Výsledek: 268, Čas: 0.1196

Slovo od slova překladem


dvou
- zwei beiden
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc