DVOUSTRANNÉ DOHODY DO NĚMČINY

Překlad Dvoustranné Dohody do Němčiny

Výsledek: 269, Čas: 0.251

bilaterale abkommen (80) bilateralen abkommens (23) bilaterale vereinbarungen (6) bilaterale verträge (3) bilateralen übereinkunft (3) zweiseitigen abkommen (2) bilateraler übereinkommen (1) bilateralen absprachen (2) bilateralen abkommen (49) bilateraler abkommen (8) bilateralen vereinbarung (3) bilaterale vereinbarung (3) bilateralen vereinbarungen (3)

Příklady použití Dvoustranné Dohody ve větě a jejich překlady

Za druhé evropská unie se všemi těmito státy podepsala dvoustranné dohody.
Zweitens: Die Europäische Union hat bilaterale Abkommen mit all diesen Ländern unterzeichnet.
Členské státy musí mít možnost volně podepisovat dvoustranné dohody se třetími zeměmi.
Mitgliedstaaten müssen nach Belieben bilaterale Abkommen mit Drittstaaten abschließen können.
Dvoustranné dohody.
Tato opatření zejména dvoustranné dohody nesmějí narušit řádné fungování vnitřního trhu s plynem.
Diese Maßnahmen, insbesondere bilaterale Vereinbarungen, dürfen nicht das reibungslose Funktionieren des Gasbinnenmarkts behindern.
Zweiseitige vereinbarungen
Tato směrnice se zaměřuje na dvoustranné dohody o finančním zajištěním.
Im Zentrum dieser Richtlinie stehen zweiseitige Vereinbarungen über die Bestellung von Finanzsicherheiten.
Dvoustranné dohody.
Zweiseitige Vereinbarungen.
Jiné příklady vět
V současné době má pouze šest členských států dvoustranné dohody s kanadou týkající se certifikace produktů.
Derzeit haben nur sechs Mitgliedstaaten bilaterale Abkommen über Produktzertifizierung mit Kanada.
Četné dvoustranné dohody zavedené evropským společenstvím obsahují kapitolu věnovanou DV.
Die zahlreichen von der Europäischen Gemeinschaft geschlossenen bilateralen Abkommen umfassen ebenfalls ein den RGE gewidmetes Kapitel.
Dvoustranné dohody mezi členskými státy třetími zeměmi.
Bilaterale Abkommen zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten.
Musíme se postarat o to aby dvoustranné dohody neumožnily přístup k databázím.
Wir müssen gewährleisten, dass es keinen Zugriff auf Datenbanken mittels bilateraler Abkommen gibt.
Dlouhou dobu jednaly členské státy se spojenými státy samostatně uzavíraly dvoustranné dohody.
Lange Zeit haben die Mitgliedsstaaten einzeln mit den USA verhandelt und bilaterale Abkommen abgeschlossen.
Dobré také je že uzavíráme dvoustranné dohody.
Es ist gut, dass wir auch bilaterale Abkommen schließen.
Několika novým členským státům se podařilo podepsat dvoustranné dohody se spojenými státy.
Einigen neuen Mitgliedstaaten ist es gelungen, bilaterale Abkommen mit den Vereinigten Staaten abzuschließen.
Není možné vetovat dvoustranné dohody.
Es ist nicht möglich, ein Veto gegen bilaterale Abkommen einzulegen.
B/2 kontrola rybolovu v mezinárodních vodáchB/3 dvoustranné dohodyB/4 obchod trhy.
B/2- Fischereikontrolle in internationalen Gewässern B/3- Bilaterale Abkommen B/4- Handel und Märkte.
Švýcarsko s výhradou uzavření dvoustranné dohody s touto zemí.
Die Schweiz, sofern ein bilaterales Abkommen mit diesem Land geschlossen wird.
Znění dvoustranné dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.
Der Wortlaut des bilateralen Abkommens ist diesem Beschluss beigefügt.
Dvoustranné dohody podle odstavce jsou založeny na těchto zásadách.
Die bilateralen Vereinbarungen gemäß Absatz 1 beruhen auf folgenden Grundsätzen.
Místo toho jí poskytlo na základě dvoustranné dohody pomoc rusko.
Stattdessen erhielt Bulgarien Unterstützung aus Russland auf der Basis eines bilateralen Abkommens.
Tato otázka zahrnuje regionální spolupráci potenciálně skrze dvoustranné dohody jíž se budou účastnit jak země původu tak tranzitní státy.
Dies bedeutet auch eine regionale Zusammenarbeit, möglicherweise über bilaterale Abkommen, sowohl mit den Herkunftsländern als auch mit den Transitländern.
Současné tendence uzavírat dvoustranné dohody jako v případě německa itálie rakouska bulharska maďarska řecka maří naděje že to bude možné uskutečnit.
Die gegenwärtig vorherrschende Tendenz, bilaterale Vereinbarungen abzuschließen, wie wir es beispielsweise von Deutschland, Italien, Österreich, Bulgarien, Ungarn und Griechenland kennen, macht die Chance, das zu erreichten, zunichte.
Je naprosto klíčové aby dvoustranné dohody zůstaly v platnosti členské státy mohly dokončit započatá jednání nebo zahájit nová.
Es ist entscheidend, dass bilaterale Abkommen bestehen bleiben und dass Mitgliedstaaten laufende Verhandlungen abschließen oder neue beginnen können.
z majetku dlužnou v nizozemsku která by byla podle této dvoustranné dohody přiznána daňovému poplatníkovi majícímu bydliště v belgii.
den niederländischen Vermögensteuerfreibetrag, der einem in Belgien ansässigen Steuerpflichtigen gemäß dieser bilateralen Übereinkunft in der gleichen Situation gewährt würde.
Dvoustranné dohody s mercosurem včetně zpětného dovozu v zemědělství by mohly narušit schopnost evropských zemědělců obchodovat za spravedlivou tržní cenu.
Bilaterale Abkommen mit Mercosur, worunter die landwirtschaftliche Wiedereinfuhr, könnten die Fähigkeit der europäischen Landwirte, einen marktgerechten Preis zu erzielen,
Dvoustranné dohody mezi členskými státy třetími zeměmi v odvětvových záležitostech vztahující se na rozhodné právo ve smluvních mimosmluvních závazkových vztazích.
Sektorspezifische bilaterale Abkommen zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern über Fragen des auf vertragliche und außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendenden Rechts.
Soudní dvůr rozhodl že všechny dosud podepsané dvoustranné dohody jsou v rozporu s právem evropské unie.
Der Gerichtshof hat entschieden, dass alle bislang geschlossenen bilateralen Abkommen nun im Widerspruch zum Recht der Europäischen Union stehen.
V současné době má pouze šest členských států dvoustranné dohody s kanadou týkající se certifikace leteckých služeb.
Derzeit haben nur sechs Mitgliedstaaten bilaterale Abkommen über die Zertifizierung von Luftfahrtdienstleistungen mit Kanada.
Nebo jsou takové dvoustranné dohody jen doplňkem či rozšířením politiky volného obchodu evropské unie.
Oder sind diese bilateralen Abkommen lediglich eine Ergänzung bzw. eine Erweiterung der Freihandelspolitik der Europäischen Union?
Dopad existujících zákonných cest jako jsou dvoustranné dohody na snížení počtu nezákonných přistěhovalců se měří mimořádně obtížně.
Die Wirkung bestehender legaler Mechanismen, wie bilateraler Abkommen, auf die Eindämmung der illegalen Migration ist schwierig zu ermitteln.
Dohoda nenahrazuje nýbrž doplňuje stávající dvoustranné dohody které se týkají cest za jiným účelem než je turistika podnikání.
Das Abkommen ergänzt bestehende bilaterale Abkommen zwischen mehreren EU-Mitgliedstaaten und Brasilien, die Reisen zu anderen als touristischen oder geschäftlichen Zwecken abdecken, es ersetzt diese Abkommen jedoch nicht.

Výsledek: 269, Čas: 0.251

Viz také


tyto dvoustranné dohody
die bilateralen abkommen diese bilateralen abkommen bilateralen vereinbarungen dieser
dvoustranné nebo mnohostranné dohody
bilateralen oder multilateralen abkommen bilaterale oder multilaterale übereinkünfte bilateraler oder multilateraler vereinbarungen über zweiseitige oder mehrseitige übereinkünfte
dvoustranné dohody mezi členskými státy
bilaterale abkommen zwischen mitgliedstaaten und bilateralen abkommen zwischen den mitgliedstaaten und bilaterale vereinbarungen zwischen mitgliedstaaten
z některých třetích zemí na které se nevztahují dvoustranné dohody protokoly
aus bestimmten drittländern , die nicht unter bilaterale abkommen , protokolle
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc