EFEKTIVNĚ DO NĚMČINY

Překlad Efektivně do Němčiny

Výsledek: 254, Čas: 0.0795

Příklady použití Efektivně ve větě a jejich překlady

Effektiv ( účinné , účinně , efektivní )
To by jistě pomohlo takové problémy efektivně řešit.
Dies wäre sicherlich effektiv, um dazu beizutragen, Probleme dieser Art zu lösen.
Mohlo by narušit jeho schopnost efektivně vést pokud by toto neobvyklé chování nepřestalo.
Es könnte seine Fähigkeit schmälern, effektiv zu führen, wenn sich dieses unübliche Verhalten herumspricht.
Effizient ( efektivní , účinné , účinně )
Zrušení společné zemědělské politiky by umožnilo aby efektivně pracující zemědělci prosperovali.
Die Abschaffung der GAP würde es effizient arbeitenden Landwirten ermöglichen sich zu entfalten.
Rychle efektivně nemilosrdně.
Schnell... effizient... skrupellos.
Wirksam ( účinný , účinně , efektivní )
Mluvím o tom že farmaceutický průmysl efektivně ovládá to co se učí lékaři.
Ich sage, dass die Pharmaindustrie wirksam steuert, was den Ärzten erzählt wird.
Jakým způsobem můžeme efektivně přezkoumat tento nástroj sousedství partnerství.
Wie können wir dieses Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument wirksam überprüfen?
Jiné příklady vět
Pokud s nimi máme bojovat efektivně potřebujeme pomoc republiky.
Wenn wir sie effektiv bekämpfen wollen, brauchen wir die Hilfe der Republik.
To zní efektivně.
Klingt wirkungsvoll.
Víš jak efektivně využít svůj čas.
Sie verstehen es, Ihre Zeit effizient zu nutzen.
Naučil jsem se jak efektivně komunikovat přes hranice aniž by mě chytili.
Ich lernte, wie man effektiv über Grenzen hinweg kommuniziert, ohne entdeckt zu werden.
Evropská unie rozvinuté země musí reagovat rychle rázně efektivně.
Die Europäische Union und die Industrieländer müssen zügig, bestimmt und wirksam reagieren.
Přístup na trh těchto produktů v podstatě není efektivně omezen.
Im Grunde ist der Marktzugang für diese Produkte nicht effektiv beschränkt.
Pracuji tak efektivně jak mohu.
Ich arbeite so effizient wie möglich.
Evropské prostředky musí být využity efektivně.
Europäische Ressourcen müssen effizient genutzt werden.
Přesto musí jakákoliv vláda dohlížet na to aby se s investicemi nakládalo efektivně.
Und trotzdem muss jede Regierung darauf achten, dass Investitionen effektiv vorgenommen werden.
Změnu klimatu je možné efektivně řešit pouze na celosvětové úrovni.
Der Klimawandel kann nur auf globaler Ebene wirksam bekämpft werden.
Potřebujeme však také zajistit aby naše trhy fungovaly efektivně.
Allerdings müssen wir auch sicherstellen, dass unsere Märkte wirksam funktionieren.
Proto musí základna efektivně fungovat.
Daher muss die Plattform effektiv arbeiten.
Úkolem je tyto příjmy efektivně usměrňovat.
Die Herausforderung besteht darin, diese Einnahmen effizient zu lenken.
Pokud to udělám tak je nebudu moci efektivně ošetřovat.
Wenn ich das tue, kann ich sie nicht mehr so effizient behandeln.
Peníze daňových poplatníků EU musí být používány přiměřeně efektivně.
Das Geld der EU-Steuerzahler muss angemessen und effektiv eingesetzt werden.
Chtěl bych poděkovat švédskému předsednictví za jeho ochotu tak efektivně spolupracovat.
Ich möchte dem schwedischen Ratsvorsitz für seine Bereitschaft danken, so effektiv zusammenzuarbeiten.
Potenciál těchto malých výrobců musí být efektivně využit ve prospěch evropského stavebního průmyslu.
Das Potenzial dieser kleinen Hersteller muss für den europäischen Bausektor effizient genutzt werden.
Možná to ovlivní víc lidí rychleji ale míň efektivně.
Es betrifft vielleicht mehr Menschen schneller,- aber es ist bestimmt weniger effizient.
Jakákoliv jeho nebo její vzpomínka bude efektivně vymazána.
Jede Erinnerung an seine oder ihre Verhöre, wird effektiv ausgelöscht werden.
Dodávající národní centrální banka eurosystému zajistí aby přeprava byla prováděna efektivně.
Die ausliefernde NZB des Eurosystems stellt sicher, dass der Transport effizient durchgeführt wird.
Vždycky dělám práci efektivně bez keců.
Ich erledige die Arbeit immer effektiv, ohne Gequatsche.
Tak efektivně.
Und so effizient.
Pouze po dosažení tohoto cíle může vnitřní trh fungovat efektivně.
Nur wenn wir dieses Ziel erreichen, wird der Binnenmarkt effektiv funktionieren.
Zároveň musíme zajistit aby nízkopříjmové země využily jak odpuštění dluhů tak pomoci efektivně.
Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass Niedriglohnländer Schuldenerlass und Hilfsleistungen effizient nutzen.

Výsledek: 254, Čas: 0.0795

Viz také


efektivně využívat
effektiv zu nutzen effizient nutzbar gemacht werden effektiv einzusetzen wirksam einzusetzen effektiv genutzt werden
rychle efektivně
schnell und effizient rasches und effizientes schnell und wirksam unverzüglich wirksame rasch , wirksam
fungovat efektivně
effektiv funktionieren wirksam funktionieren effizient arbeiten wirksam agieren
efektivně využít
effizient zu nutzen effektiv eingesetzt effektiv und wirksam genutzt wirksam gebrauch zu machen

"Efektivně" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc