ENERGETIKY DO NĚMČINY

Překlad Energetiky do Němčiny

Výsledek: 261, Čas: 0.124

energie (139) energiewirtschaft (4) dem energiebereich (3) den energiesektor (2) energien (11)

Příklady použití Energetiky ve větě a jejich překlady

Energie ( energie , energetiky , energetiku )
Oblasti energetiky inovací mají zásadní význam pro růst zaměstnanost.
Die Bereiche Energie und Innovation sind für Wachstum und Arbeitsplätze von wesentlicher Bedeutung.
Předmět propagace udržitelné energetiky ve městech.
Betrifft: Die Förderung nachhaltiger Energie in Städten.
Energiebereich ( energie , energetiky , energetiku )
Je zástupcem ministra energetiky spojených států.
Und er ist außerdem der amerikanische Staatssekretär im Energiebereich.
Tato pohnutka byla za našimi nedávnými návrhy aby se zajistilo že se pravidla investování do energetiky budou vztahovat na společnosti ze třetích zemí.
Das ist auch der Geist, der unseren jüngsten Vorschlägen zugrunde liegt, um zu gewährleisten, dass die Vorschriften für Investitionen im Energiebereich für Drittstaatsunternehmen gelten.
Der energie ( energie , energetiky , energetiku )
Posílit evropské monopoly v zintenzivněné endo-imperialistické hospodářské soutěži v oblasti energetiky.
Stärkung der europäischen Monopole im verstärkten imperialistischen Wettbewerb auf dem Gebiet der Energie.
Nechci aby budoucnost energetiky byla v evropě uhelně černá.
Ich will nicht, dass die Zukunft der Energie in Europa kohlenschwarz ist.
Und energie ( energie , energetiky , energetiku )
Vaše investice do nemovitostí energetiky... jsou obzvláště pevné.
Ihre Investitionen in Immobilien und Energie sind besonders stark.
Ii v případě ukrajiny rozumí ministerstvo paliv energetiky ukrajiny;
Ii für die Ukraine: das Ministerium für Brennstoffe und Energie der Ukraine.
Jiné příklady vět
Poradce prezidenta republiky v oblasti průmyslu energetiky výzkumu.
Berater des Präsidenten der Französischen Republik für die Bereiche Industrie, Energie und Forschung.
Mám na mysli problémy spolupráce v oblasti energetiky bezpečnosti.
Ich meine die Probleme bei der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Sicherheit.
Druhým hlavním tématem v oblasti energetiky je energetická účinnost obnovitelná energie.
Das zweitgrößte Thema im Bereich Energie ist Energieeffizienz und erneuerbare Energien.
Evropa potřebuje ambiciózní vizi konkrétní plán v oblasti inovací energetiky.
So braucht Europa eine ehrgeizige Vision und einen konkreten Plan für den Bereich von Innovation und Energie.
Dokument zkoumá následující možnosti inovativního financování zdanění finančního sektoru eurobondy zdanění energetiky.
Das Dokument untersucht die folgenden Möglichkeiten innovativer Finanzierung: die Finanzsektorbesteuerung, Eurobonds und die Besteuerung des Energiesektors.
Odpoledne dorazí japonská ministrině energetiky.
Der japanische Energieminister, kommt heute Mittag.
To se dotýká jak energetiky tak průmyslové výroby.
Dies betrifft sowohl die Energiegewinnung als auch die Industrieproduktion.
Takže... vy nejste od energetiky.
Also... Sie sind nicht von der stromgesellschaft?
Potřebuju NSA ministerstvo energetiky FEMU.
Ich brauche die NSA, das DOE und die FEMA.
Jaderná energie musí hrát klíčovou úlohu v budoucnosti energetiky naší společnosti.
Die Atomenergie wird zukünftig eine bedeutende Rolle in der Energieversorgung unserer Gesellschaften einnehmen.
To se unii může v oblasti energetiky velmi brzy stát.
Dies kann der Union aber sehr bald auf dem Energiemarkt passieren.
Otázky životního prostředí klimatu energetiky se týkají všech.
Umwelt-, Klima- und Energieprobleme betreffen jeden.
Je třeba okamžitě revidovat soubor opatření v oblasti klimatu energetiky.
Wir brauchen eine sofortige Korrektur des Klima- und Energiepakets.
V minulém roce byl naší prioritou balíček opatření v oblasti změny klimatu energetiky.
Letztes Jahr lag unsere Priorität beim Maßnahmenpaket für Klimawandel und Energie.
Dodržování zákona o hospodářské soutěži v oblasti energetiky bez udělování jakýchkoli výjimek je pro evropský parlament rovněž velmi důležitou otázkou.
Die Einhaltung des Wettbewerbsrechts im Bereich Energie ohne die Gewährung von Ausnahmen ist ebenfalls ein wichtiges Thema für das Europäische Parlament.
Pokrok dosažený v oblasti energetiky životního prostředí dopravy jsou výsledkem této práce.
Die Fortschritte, die im Bereich Energie, Umwelt und Transport erzielt wurden, sind das Ergebnis dieser Arbeit.
Díky tomuto multiplikačnímu efektu získají společnosti na realizaci infrastrukturních projektů v oblasti dopravy energetiky informačních technologií udržitelného rozvoje více peněz.
Dank dieses Multiplikatoreffekts werden die Unternehmen mehr Geld für die Umsetzung von Infrastrukturprojekten in den Bereichen Verkehr, Energie, IT und nachhaltige Entwicklung erhalten.
Naprosto souhlasím s těmi kdo zde řekli že podpora investic do udržitelné energetiky může být velmi efektivní velmi přínosná zejména pokud se soustředí na místní úroveň.
Ich stimme mit denjenigen vollkommen überein, die sagten, dass eine Investitionsförderung für nachhaltige Energien sehr effektiv und nutzbringend sein kann, insbesondere bei einer Fokussierung auf die lokale Ebene.
Rozvoj restrukturalizaci infrastruktury především v oblasti energetiky dopravy životního prostředí telekomunikací zásobování vodou.
Entwicklung und Umstrukturierung der Infrastruktur, insbesondere in den Bereichen Energie und Verkehr, Umwelt, Telekommunikation und Wasserversorgung.
Čína která má světově největší instalovaný výkon obnovitelné energetiky prověřuje nároky náklady na modernizaci rozvodné sítě která umožní
China, das über die weltweit größte installierte Kapazität für erneuerbare Energien verfügt, untersucht, welche Anforderungen und Kosten mit einem Ausbau
Jedna poznámka strategie politika unie v oblasti energetiky pro severní evropu jsou velmi dobře popsány.
Eine Anmerkung: die Strategie und die Politik der Union im Hinblick auf Energie für Nordeuropa sind sehr gut dokumentiert.
Investice do čisté energetiky po dvou letech poklesů dosáhly v roce 2014 nového maxima ve výši 310 miliard dolarů.
Im Jahr 2014 erreichten die Investitionen in saubere Energien mit 310 Milliarden Dollar einen neuen Höhepunkt, nachdem die Entwicklung in den zwei Jahren davor rückläufig verlaufen war.

Výsledek: 261, Čas: 0.124

Viz také


ministerstvo energetiky
energieministerium ministerium für energie energiebehörde DOE und
udržitelné energetiky
nachhaltige nutzung von energie zur nachhaltigen energienutzung einer nachhaltigen energiewirtschaft
otázky energetiky
punkte energie und frage der energie die energiefrage
výzkumu energetiky
forschung , energie
spolupráci v oblasti energetiky
zusammenarbeit im energiebereich zusammenarbeit im bereich der energie kooperation im energiebereit
v oblasti energetiky dopravy
in den bereichen energie , verkehr das im bereich energie und verkehr in den bereichen energie , transport

"Energetiky" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc