EUROSTAT DO NĚMČINY

Překlad Eurostat do Němčiny

Výsledek: 267, Čas: 0.0578

Příklady použití Eurostat ve větě a jejich překlady

Eurostat
Eurostat ve spolupráci se členskými státy vypracuje souhrn těchto zpráv.
EUROSTAT erstellt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten eine Zusammenfassung dieser Berichte.
Eurostat sestaví z těchto zpráv ve spolupráci s členskými státy souhrnný přehled.
EUROSTAT erstellt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten eine Zusammenfassung dieser Berichte.
Eurostat und
Zdroj eurostat ECB.
Quellen: eurostat und EZB.
Zdroj eurostat ECB.
Quelle: Eurostat und EZB.
Jiné příklady vět
Eurostat je orgánem společenství uvedeným v čl. čtvrté odrážce základního nařízení.
Eurostat ist die in Artikel 2 vierter Gedankenstrich der Grundverordnung genannte Gemeinschaftsdienststelle.
Zdroj eurostat zpracovatelský průmysl v EU odr. 1992 dor. 2002.
Quelle: Eurostat, Die verarbeitende Industrie der EU von 1992 bis 2002.
Zdroj eurostat struktura hrubé přidané hodnoty 2002.
Quelle: Eurostat, Struktur der Bruttowertschöpfung, 2002.
Zdroj eurostat demografické statistiky.
Quelle: Eurostat, Bevölkerungsstatistik.
Zdroj eurostat propočty ECB.
Quellen: eurostat und EZB-Berechnungen.
Zdroje eurostat mezinárodní měnový fond.
Quellen: Eurostat und Internationaler Währungsfond.
Eurostat DG TREN UNECE evropská konference ministrů dopravy ECMT.
Eurostat, GD TREN, UNECE, Europäische Konferenz der Verkehrsminister ECMT.
Zdroje eurostat thomson financial datastream výpočty ECB.
Quellen: eurostat, Thomson Financial Datastream und EZB-Berechnungen. 48.
Zdroj eurostat doplňkové šetřeni.
Quelle: Eurostat, Zusätzliche Erhebung.
Zdroj eurostat UOE demografické statistiky.
Quelle: Eurostat, UOE und Bevölkerungsstatistik.
Zdroj eurostat dopňkové šetření.
Quelle: Eurostat, Zusätzliche Erhebung.
Zdroyv eurostat dopňkové šetření.
Quelle: Eurostat, Zusätzliche Erhebung.
Komise eurostat svá rozhodnutí zveřejňuje společně s případným stanoviskem VMFB.
Die Kommission( Eurostat) veröffentlicht seine Entscheidungen, gegebenenfalls zusammen mit der der Stellungnahme des AWFZ.
Zdroj eurostat výběrové šetření pracovních sil roční průměry.
Quelle: Eurostat, EU-Arbeitskräfteerhebung, Jahresdurchschnitte.
Musíme pro eurostat vytvořit plán.
Wir müssen einen Plan für Eurostat einrichten.
Hrubý domácí produkt v daném roce zdroj eurostat.
Bruttoinlandsprodukt im betreffenden Jahr Quelle: Eurostat.
Národní kontaktní místa eurostat.
Nationale Knotenpunkte und Eurostat.
Vývoj silniční přepravy zboží v letech 1990 2002 eurostat lucembursko 2004.
Entwicklungen des Güterkraftverkehrs 1990-2002, Eurostat, Luxemburg, 2004.
Kvalitu statistických údajů hodnotí eurostat.
Die Qualität der statistischen Daten wird von Eurostat bewertet.
Nejpozději do konce roku 1992 předloží eurostat evropskému parlamentu radě.
EUROSTAT legt dem Europäischen Parlament und dem Rat spätestens Ende 1992 vor.
Zdroj eurostat doplňkové šetření.
Quelle ■ Eurostat, Zusätzliche Erhebung.
Růst spotřebitelských cen v eurozóně vypočítává každý měsíc eurostat.
Der Anstieg der Verbraucherpreise im Euroraum wird jeden Monat von Eurostat berechnet.
Zdroj světová banka eurostatwww.census.gov.
Quellen: Weltbank, Eurostat, www.census.gov.
HICP který zveřejňuje eurostat statistický úřad evropské unie je základním měřítkem cenového vývoje v eurozóně.
Der von Eurostat, dem Statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlichte HVPI ist der entscheidende Maßstab für die Preisentwicklung im Euro-Währungsgebiet.
je třeba provést změny v technice metodice zjišťování může eurostat ve spolupráci s členskými státy stanovit přechodné období o
Verfahren und Methodik der Erhebungen vorgenommen werden müssen, kann EUROSTAT in Zusammenarbeit mit dem betreffenden Mitgliedstaat eine Übergangszeit von

Výsledek: 267, Čas: 0.0578

"Eurostat" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc