EVROPSKÉ EKONOMIKY DO NĚMČINY

Překlad Evropské Ekonomiky do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 256, Čas: 0.083

europäischen wirtschaft (79) europäischen volkswirtschaften (22) europas wirtschaft (3) volkswirtschaften in europa (3) europäische wirtschaft (17) europäischen wirtschaften (3)

Příklady použití Evropské Ekonomiky ve větě a jejich překlady

Europäischen wirtschaft
Budování trvale udržitelné evropské ekonomiky pomůže zajistit prosperitu našich národů.
Der Aufbau einer nachhaltigen europäischen Wirtschaft wird uns helfen, den Wohlstand unserer Völker zu gewährleisten.
Všichni se zřejmě shodnou že vyšší investice by přispěly k posílení znepokojivě mátožné evropské ekonomiky.
Alle scheinen sich einig, dass höhere Investitionen ein Beitrag zur Stärkung der beunruhigend schwachen europäischen Wirtschaft sein können.
Europäischen volkswirtschaften
Přijdeme o pracovní místa to poškodí naše evropské ekonomiky.
Wir werden Arbeitsplätze verlieren, und das wird unseren europäischen Volkswirtschaften schaden.
Nedávný průzkum růstu produktivity který uskutečnila celosvětová obchodní organizace the conference board naznačuje že vedoucí evropské ekonomiky během desetiletého období dále zaostávají za USA.
Eine kürzlich von dem global operierenden Unternehmensverband"Conference Board" durchgeführte Untersuchung über den Produktivitätszuwachs zeigt, dass die führenden europäischen Volkswirtschaften innerhalb von zehn Jahren weiter hinter die USA zurückgefallen sind.
Europas wirtschaft
Ale ty představují 20% evropské ekonomiky nedají se jen tak vymazat.
Aber 20% von Europas Wirtschaft- so viel Geld kann man nicht einfach entfernen.
Tímto způsobem napomáháme vzniku evropské ekonomiky založené na znalostech která je v informační společnosti konkurenceschopná.
So tragen wir dazu bei, dass Europas Wirtschaft wissensbasiert und in der Informationsgesellschaft wettbewerbsfähig ist.
Die europäischen volkswirtschaften
Jsou to všechno ambice které poškodí evropské ekonomiky.
Diese Ambitionen werden die europäischen Volkswirtschaften vernichten.
Evropské ekonomiky budou mít nižší výdaje za omezování emisí skleníkových plynů při využívání energií což povede k mnohem účinnější kontrole nad změnou klimatu.
Durch die Beschränkungen für Treibhausgasemissionen reduzieren sich die Kosten für die europäischen Volkswirtschaften, wodurch auch der Klimawandel effektiver kontrolliert werden kann.
Der europäischen wirtschaft
Tím se sníží závislost evropy evropské ekonomiky na dovážené energii fosilních zdrojích.
Damit verringert sich die Abhängigkeit Europas und der europäischen Wirtschaft von Importenergie aus fossilen Energieträgern.
Řešení je jen jedině v liberalizaci deregulaci evropské ekonomiky.
Die einzige Lösung liegt in der Liberalisierung und Deregulierung der europäischen Wirtschaft.
Die volkswirtschaften in europa
Evropské ekonomiky jsou již natolik provázané že si společný přístup nevyžaduje jen stabilizace eura ale také posílení konkurenceschopnosti členských států.
Mittlerweile sind die Volkswirtschaften in Europa so sehr miteinander verbunden, dass nicht nur die Stabilität des Euro eine gemeinsame Vorgehensweise erfordert, sondern auch die Stärkung der Wettbewerbskraft der Mitgliedstaaten.
Evropské ekonomiky jsou již natolik provázané že společný přístup nevyžaduje jen stabilizace eura ale také posílení konkurenceschopnosti členských států.
Mittlerweile sind die Volkswirtschaften in Europa so sehr miteinander verbunden, dass nicht nur die Stabilität des Euro eine gemeinsame Vorgehensweise erfordert, sondern auch die Stärkung der Wettbewerbskraft der Mitgliedstaaten.
Jiné příklady vět
Tvrdíme že jsou pro zdraví evropské ekonomiky klíčové.
Wir behaupten, dass sie für die Gesundheit der europäischen Wirtschaft lebensnotwendig sind.
Malé střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky.
Klein- und Mittelbetriebe sind das Rückgrat der europäischen Wirtschaft.
Toto rozhodnutí bude mít nezvratný škodlivý dopad na konkurenceschopnost evropské ekonomiky.
Diese Entscheidung wird unumkehrbare nachteilige Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft haben.
Také evropská unie jako celek usiluje o investice do evropské ekonomiky.
Auch die Europäische Union als Ganzes versucht, in die europäische Wirtschaft zu investieren.
Získají evropské ekonomiky znovu půdu pod nohama.
Werden Europas Volkswirtschaften wieder Fuß fassen?
mezi spojenci v kombinaci s poskytnutím velkého úvěru na rekonstrukci který by opět postavil rozbité evropské ekonomiky na nohy.
der Alliierten untereinander, gemeinsam mit einem großen Wiederaufbaukredit, um die zerstörten europäischen Volkswirtschaften wieder auf die Füße zu stellen.
Když to vezmeme vážně strategie evropa 2020 může směřovat naše místní vnitrostátní evropské ekonomiky k budoucím zdrojům růstu.
Wenn man sie ernst nimmt, kann die Strategie Europa 2020 unsere kommunalen, nationalen und europäischen Volkswirtschaften in Richtung Wachstumsquellen der Zukunft bewegen.
Tyto hodnoty dnes zdaleka nepředstavují skutečnou ani potenciální překážku hmotného úspěchu ale právě ony by se měly oslavovat aktivně projektovat do evropské ekonomiky.
Diese Werte stellen keinesfalls tatsächliche oder potenzielle Hindernisse für den materiellen Erfolg dar, stattdessen sollten gerade sie hochgehalten und aktiv in Europas Wirtschaft übernommen werden.
následně po přijetí souboru opatření ke změnám klimatu může zaručit energetickou bezpečnost snížení emisí skleníkových plynů posílení evropské ekonomiky.
des Pakets gegen den Klimawandel und kann die Energiesicherheit, eine Verringerung der Treibhausgasemissionen und eine gestärkte europäische Wirtschaft gewährleisten.
Vybudovat v jedné zemi socialismus je v současnosti nemožné protože evropské ekonomiky jsou dnes vzájemně závislé.
In einem einzelnen Land den Sozialismus einzuführen, ist heute unmöglich, da inzwischen alle europäischen Volkswirtschaften miteinander verknüpft sind.
Odvětví strojírenství jako poskytovatel tzv. umožňujících technologií všem dalším odvětvím ekonomiky poskytuje základní průmyslovou infrastrukturu která je oporou evropské ekonomiky.
Der Maschinenbausektor als Anbieter der für alle übrigen Wirtschaftszweige notwendigen Technologien liefert die grundlegende Industrie-Infrastruktur, auf der die gesamte europäische Wirtschaft beruht.
Co kdysi bývalo hybnou silou integrace je dnes překážkou rozvoje liberální evropské ekonomiky.
Was einst der Motor der europäischen Integration war, ist heute ein Hemmschuh für eine liberale europäische Wirtschaft.
Je třeba porozumět stavu evropské ekonomiky jako celku; není pouhým výsledkem pokroku dosaženého během dvoudenního summitu.
Der Zustand der europäischen Wirtschaft muss als Ganzes verstanden werden; es geht nicht nur um den Fortschritt, der im Laufe eines zweitägigen Gipfeltreffens erzielt wird.
Evropské ekonomiky jako celek oproti rozvojovému světu stagnují. obchod mezi členskými státy EU však v uplynulém desetiletí stále rychle rostl.
Zwar stagnieren die europäischen Volkswirtschaften insgesamt gegenüber den Entwicklungsländern; der Handel zwischen den EU-Mitgliedern jedoch hat während des vergangenen Jahrzehnts rasant zugelegt.
To vyžaduje uzpůsobení evropské ekonomiky na dnešek je plánována zvláštní diskuse která se bude touto otázkou zabývat.
Diese Situation erfordert eine Anpassung der europäischen Wirtschaft, und für heute ist eine spezielle Aussprache zu diesem Thema geplant.
Tento obchodní multiplikátor způsobuje že se evropské ekonomiky navzájem stahují ke dnu zbytek světa pociťuje následky.
Dieser Handelsmultiplikator ist dafür verantwortlich, dass sich die europäischen Volkswirtschaften gegenseitig negativ beeinflussen, und der Rest der Welt bekommt die Auswirkungen zu spüren.
V několika posledních měsících bylo dostupných mnoho znepokojujících zpráv pro evropské ekonomiky; naneštěstí v mnohem větší míře než v roce 2007.
In den letzten Monaten hat es eine Vielzahl beunruhigender Informationen für europäische Volkswirtschaften gegeben. Leider weit mehr als im Jahr 2007.
Uvolnění této překážky růstu výkonnosti by zvýšilo odolnost evropské ekonomiky podnítilo riskování podpořilo dynamiku.
Die Lockerung dieser Bremse für das Produktionswachstum würde die Widerstandskraft der europäischen Volkswirtschaft stärken, die Risikofreudigkeit fördern und für mehr Dynamik sorgen.

Výsledek: 256, Čas: 0.083

Viz také


konkurenceschopnosti evropské ekonomiky
wettbewerbsfähigkeit der europäischen wirtschaft wettbewerbsfähigkeit von europas wirtschaft
ekonomiky evropské unie
wirtschaft der europäischen union der wirtschaft der EU wirtschaftsnationen der europäischen union
konkurenceschopnost evropské ekonomiky
wettbewerbsfähigkeit der europäischen wirtschaft
evropské unie
europäischen union EU
evropské unii
europäischen union EU
evropské rady
europäischen rates
evropské integrace
europäischen integration

S Synonyma "evropské ekonomiky"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc