EVROPSKÉHO PROJEKTU DO NĚMČINY

Překlad Evropského Projektu do Němčiny

Výsledek: 261, Čas: 0.1191

europäischen projekts (73) des projekts europa (6) europäischen aufbauwerks (5) europäischen vorhaben (1) europäische projekt (20) europäischen projektes (13) europäischen projekt (8)

Příklady použití Evropského Projektu ve větě a jejich překlady

Europäische projekt
Jedním z nejnovějších argumentů zastánců tohoto evropského projektu je to že v posledních 50 nebo 60 letech udržovala mír v evropě právě EU.
Eines der überzeugendsten Argumente derjenigen, die an dieses europäische Projekt glauben, ist der Fakt, dass die EU in Europa bereits seit 50, 60 Jahren den Frieden wahrt.
Vzhledem k hlubokému významu francie pro hospodářskou politickou stabilitu evropy to představuje významné ohrožení celého evropského projektu.
Und aufgrund der profunden Bedeutung Frankreichs für die wirtschaftliche und politische Stabilität Europas stellt dies eine große Bedrohung für das gesamte europäische Projekt dar.
Des europäischen projekts
V sázce je institucionální soudržnost rovnováha evropského projektu.
Die institutionelle Kohärenz und das Gleichgewicht des europäischen Projekts stehen auf dem Spiel.
Právo volného pohybu je skutečně velice významným ztělesněním evropského projektu.
Das Recht auf Freizügigkeit ist in der Tat eine sehr wichtige Verkörperung des europäischen Projekts.
Projekts europa
Myslíte svá slova o záchraně eurozóny evropského projektu vážně.
Ist es Ihnen mit der Rettung des Euroraumes und des Projekts Europa ernst?
Máme závazek udržovat podporovat tento klíčový prvek evropského projektu.
Unser Ziel ist es, dieses wesentliche Merkmal des Projekts Europa zu erhalten und zu fördern.
Jiné příklady vět
Jakékoli řeči o rozebrání evropského projektu jsou nezodpovědné.
Und jegliche Pläne zur Dekonstruktion dieses europäischen Projektes sind unverantwortlich.
Jasnější vize evropského projektu v jeho globálním prostředí;
Eine klarere Darstellung des europäischen Vorhabens in seinem globalen Umfeld;
Politikalaissez-faire poškozuje pověst celého evropského projektu.
Eine Politik des Laissez-faire diskreditiert das europäische Projekt an sich.
Je to skutečný evropský pohled na budoucnost evropského projektu.
Es ist eine echte europäische Perspektive auf die Zukunft des europäischen Projekts.
Je součástí našeho evropského projektu.
Sie ist Teil des europäischen Projekts.
Naléhavě je třeba vrátit řízení evropského projektu demokratické svrchovanosti.
Die Dringlichkeit besteht darin, der Volkssouveränität die Führung des europäischen Projektes zurück an die Hand zu geben.
Lisabonská smlouva je pro úspěšné pokračování evropského projektu nepostradatelná.
Der Vertrag von Lissabon ist für die erfolgreiche Fortführung des europäischen Aufbauwerks unerlässlich.
Politiky soudržnosti strukturální fondy regionální politiky jsou zůstanou nadále klíčovým prvkem evropského projektu.
Kohäsionspolitik, Strukturfonds und Regionalpolitik sind und bleiben wesentliche Bestandteile des europäischen Projekts.
Prolomil tabu které nedovolovalo zpochybňovat kterýkoli aspekt evropského projektu.
Er hat mit dem Tabu gebrochen, nur ja keinen Aspekt des europäischen Projekts anzuzweifeln.
Dosažení sociální hospodářské územní soudržnosti je jedním z důležitých cílů evropského projektu.
Die Erreichung wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts ist eines der wichtigsten Ziele des europäischen Projekts.
Solidarita je základní hodnotou v srdci evropského projektu.
Solidarität ist der grundlegende Wert im Herzen des europäischen Projekts.
To by byl triumf evropského projektu.
Für das europäische Projekt wäre das ein Triumph.
V zájmu evropského projektu se musí naše orgány navzájem podporovat.
Unsere Institutionen müssen sich um des europäischen Projektes willen gegenseitig stärken.
Politika hospodářské soutěže je nadále v srdci evropského projektu.
Die Wettbewerbspolitik ist und bleibt ein Kernziel des europäischen Integrationsprojekts.
čekat na odpovědi nejen od francie nebo irské vlády neboť toto je úloha pro všechny stoupence společného evropského projektu.
von Frankreich oder von der irischen Regierung, denn dies ist eine Aufgabe für alle Befürworter des gemeinsamen europäischen Aufbauwerks.
Velké myšlenky mohou ztroskotat pane předsedo já mám skutečnou obavu o osud tohoto evropského projektu.
Große Ideen können fehlschlagen, Herr Präsident, und ich mache mir bei diesem europäischen Projekt wirklich große Sorgen.
Proto by měli být do jejího vytváření přímo zapojeni měli by dostat příležitost přímo se tohoto evropského projektu účastnit.
Deswegen sollten sie auch direkt bei der Erarbeitung beteiligt werden und ihnen sollte dann auch die Möglichkeit gegeben werden, dieses europäische Projekt zu erleben.
Solidnost solidárnost evropského projektu může být ohrožena proto musíme jednat koordinovaně ctít pravidla vnitřního trhu nedovolit žádný protekcionismus.
Die Solidität und Solidarität des Projekts Europa steht vielleicht auf dem Spiel und daher müssen wir koordiniert vorgehen und uns an die Regeln des Binnenmarktes halten, ohne Protektionismus zuzulassen.
Je to pouze křesťanství které je schopné integrovat jiná náboženství do sdíleného evropského projektu tím že uznává to co světské ideologie nedokáží.
Es ist nur das Christentum, das andere Religionen in ein gemeinsames europäisches Projekt integrieren kann, indem es würdigt, was säkulare Ideologien nicht würdigen können.
Pokud srdcem evropského projektu učiníme solidaritu soudržnost bude unie skutečně silná konkurenceschopná.
Wenn wir Solidarität und Zusammenhalt zum Kern des Projekts Europa machen, lässt das die Union erst recht stark und wettbewerbsfähig werden.
Zásadně však je portugalsko schopno účastnit se evropského projektu; účastnit se pomoci s řešením jakýchkoliv výzev které mohou v budoucnosti nastat.
Aber grundsätzlich ist Portugal fähig, am europäischen Projekt teilzunehmen; und dabei mitzutun und mitzuhelfen, alle Herausforderungen, die sich in Zukunft stellen werden,
Musíme najít citlivá řešení jež budou zcela v souladu s právními předpisy zaručí stabilitu evropského projektu.
Wir müssen sehr ausgewogene Lösungen finden, welche die Stabilität des europäischen Projekts sicherstellen, und voll und ganz im Einklang mit dem Gesetz stehen.
Ve věci evropského projektu je oddána integraci stejně jako byli její předchůdci.
Was das europäische Projekt angeht, so fühlt sie sich diesem nicht weniger verpflichtet als ihre Vorgänger.
Finalita evropského projektu s ním spojená otázka hranic evropské unie se musí stát klíčovým bodem těchto debat.
Das Endziel des europäischen Projekts und die damit verbundenen Probleme an den Grenzen der EU müssen bei diesen Aussprachen im Mittelpunkt stehen.

Výsledek: 261, Čas: 0.1191

Viz také


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc