EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU DO NĚMČINY

Překlad Evropském Hospodářském Prostoru do Němčiny

Výsledek: 274, Čas: 0.1116

den europäischen wirtschaftsraum (98) dem europäischen wirtschaftsraum (13)

Příklady použití Evropském Hospodářském Prostoru ve větě a jejich překlady

Den europäischen wirtschaftsraum
Dohoda o evropském hospodářském prostoru úř. věst.
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum ABl.
Je dohoda o evropském hospodářském prostoru označována jako „ dohoda o EHP “.
Das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum als „EWR-Abkommen“.
Europäischen wirtschaftsraum
Účast bulharska rumunska na evropském hospodářském prostoru hlasování.
Beteiligung Bulgariens und Rumäniens am Europäischen Wirtschaftsraum Abstimmung.
Zboží s původem v evropském hospodářském prostoru EHP ve smyslu protokolu dohody o evropském hospodářském prostoru.
Erzeugnisse mit Ursprung im Europäischen Wirtschaftsraum(EWR) im Sinne des Protokolls Nr. 4 zum EWR-Abkommen.
Europäischen wirtschaftsraum und
V evropské unii v evropském hospodářském prostoru ve švýcarsku.
In der Europäischen Union, im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz.
Evropská mobilita v evropské unii v evropském hospodářském prostoru ve švýcarsku vaše nároky na sociální zabezpečení v belgii stav k. dubnu 2006.
Mobil in Europa(in der Europäischen union, im europäischen wirtschaftsraum und in der Schweiz) soziale sicherheit in belgien- ihre rechte- Stand: 7. april 2006.
Den europäischen wirtschaftsraum und
Vzhledem k tomu že provádění dohody o evropském hospodářském prostoru dohod o přidružení k evropskému společenství vyžaduje změnu rozvoj daných telematických sítí;
Die Umsetzung des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und der Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Gemeinschaft erfordert eine Änderung und einen Ausbau der entsprechenden Telematiknetze.
Vzhledem k tomu že provádění dohody o evropském hospodářském prostoru dohod o přidružení k evropskému společenství vyžaduje vysoký stupeň interoperability daných telematických sítí;
Die Umsetzung des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und der Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Gemeinschaft erfordert ein hohes Maß an Interoperabilität der entsprechenden Telematiknetze.
Jiné příklady vět
Tato zpráva dává zelenou obnově dohod o evropském hospodářském prostoru EHP.
Dieser Bericht gibt grünes Licht für die Erneuerung der Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum EWR.
Státních příslušníků členských států evropského sdružení volného obchodu které jsou smluvní stranou dohody o evropském hospodářském prostoru jejich rodinných příslušníků vykonávajících své právo volného pohybu.
Von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation, die Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, und deren Familienangehörigen, die ihr Recht auf Freizügigkeit ausüben.
Touto dohodou není dotčena dohoda o evropském hospodářském prostoru ani žádná jiná smlouva uzavřená mezi evropským společenstvím islandem nebo norskem.
Dieses Übereinkommen berührt in keiner Weise das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum oder andere zwischen der Europäischen Gemeinschaft sowie Island und/oder Norwegen geschlossene Übereinkünfte.
Příspěvky členských států evropského sdružení volného obchodu v rámci smlouvy o evropském hospodářském prostoru účelově vázané příjmy.
Beiträge der Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum- Zweckgebundene Einnahmen.
Smlouva o evropském hospodářském prostoru viz poznámka požaduje aby země ESVO které jsou smluvními stranami této smlouvy oznamovaly komisi návrhy technických předpisů.
Das Abkommen zum Europäischen Wirtschaftsraum(siehe anmerkung 4) sieht die Verpflichtung der am Abkommen beteiligten EFTA-Länder vor, der Kommission ihre Entwürfe für technische Vorschriften mitzuteilen.
EHP » evropský hospodářský prostor ve smyslu dohody o evropském hospodářském prostoru uzavřené dne.
EWR»: der Europäische Wirtschaftsraum im Sinne des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, das am 2.
Jasně vidíme že katastrofy které postihují naše občany se mohou objevit také mimo území EU v evropském hospodářském prostoru nebo dokonce mimo EHP.
Hier wird ganz deutlich. dass Katastrophen, die unsere Bürgerinnen und Bürger beeinträchtigen, sich auch außerhalb der EU ereignen können, im Europäischen Wirtschaftsraum oder sogar außerhalb des EWR.
UZNÁVAJÍCE že vztahy mezi společenstvím jeho členskými státy norskem islandem se musí nadále řídit dohodou o evropském hospodářském prostoru;
IN ANERKENNUNG der Tatsache, dass für die Beziehungen zwischen der Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits sowie Norwegen und Island andererseits weiterhin das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum maßgeblich sein muss.
V této souvislosti lze zdůraznit že pravidla společenství o ochraně údajů která také platí v evropském hospodářském prostoru poskytují členským státům možnost podniknout legislativní kroky.
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die gemeinschaftlichen Vorschriften zum Datenschutz, die auch im Europäischen Wirtschaftsraum gelten, den Mitgliedstaaten die Möglichkeit geben, legislative Maßnahmen zu ergreifen.
Je prováděna v rámci dohody o partnerství spolupráci s ruskem PCA dohody o evropském hospodářském prostoru EHP norsko island.
Die ND wird im Rahmen des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens(PKA) mit Russland sowie des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum(EWR- norwegen, Island) umgesetzt.
Písemně. hlasoval jsem pro návrh jenž skýtá příležitost posílit příspěvek států EHP ESVO ke zmírňování hospodářských sociálních rozdílů v evropském hospodářském prostoru.
Schriftlich.- Ich habe für diesen Vorschlag gestimmt, der eine Gelegenheit darstellt, den Beitrag der EWR- und EFTA-Staaten zur Verringerung wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheiten im Europäischen Wirtschaftsraum zu verstärken.
Držitelům víz vydaných členským státem nebo státem který je smluvní stranou dohody o evropském hospodářském prostoru.
Inhaber von Visa, die von einem Mitgliedstaat oder von einem Staat ausgestellt wurden, der dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum beigetreten ist.
Písemně. hlasovala jsem pro tuto dohodu jež posílí příspěvek státůEHP/ESVO k odstraňování sociálních hospodářských rozdílů v evropském hospodářském prostoru.
Schriftlich.- Ich habe für dieses Abkommen gestimmt, das den Beitrag der EWR-EFTA-Staaten zur Bekämpfung der sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten im Europäischen Wirtschaftsraum verstärken wird.
Evropská mobilita v evropské unii v evropském hospodářském prostoru ve švýcarsku vaše nároky na sociální zabezpečení ve francii-stav k. březnu 2006.
Mobil in Europa(in der Europäischen union, im europäischen wirtschaftsraum und in der Schweiz) soziale sicherheit in frankreich- ihre rechte- Stand: 3. märz 2006.
Evropská mobilita v evropské unii v evropském hospodářském prostoru ve švýcarsku vaše nároky na sociální zabezpečení v německu situace k. březnu 2006.
Mobil in Europa(in der Europäischen union, im europäischen wirtschaftsraum und in der Schweiz) soziale sicherheit in deutschland- ihre rechte- Stand: 1. märz 2006.
Evropská mobilita v evropské unii v evropském hospodářském prostoru ve švýcarsku vaše nároky na sociální zabezpečení v rakousku situace k 23. únoru 2006.
Mobil in Europa(in der Europäischen union, im europäischen wirtschaftsraum und in der Schweiz) soziale sicherheit in österreich- ihre rechte- Stand: 23. februar 2006.
Kevropská mobilita v evropské unii evropském hospodářském prostoru ve švýcarsku vaše nároky na sociální zabezpečení v dánsku situace k. březnu 2006.
Mobil in Europa(in der Europäischen union, im europäischen wirtschaftsraum und in der Schweiz) soziale sicherheit in dänemark- ihre rechte- Stand: 3. märz 2006.
Evropská mobilita v evropské unii v evropském hospodářském prostoru ve švýcarsku vaše nároky na sociální zabezpečení v portugalsku situace k 27. dubnu 2007.
Mobil in Europa(in der Europäischen union, im europäischen wirtschaftsraum und in der Schweiz) soziale sicherheit in portugal- ihre rechte- Stand: 27. april 2006.
Evropská mobilita v evropské unii v evropském hospodářském prostoru ve švýcarsku vaše nároky na sociální zabezpecení v řecku situace ke dni 29. března 2006.
Mobil in Europa(in der Europäischen union, im europäischen wirtschaftsraum und in der Schweiz) soziale sicherheit in griechenland- ihre rechte- Stand: 29. märz 2006.
Evropská mobilita v evropské unii v evropském hospodářském prostoru ve švýcarsku vaše nároky na sociální zabezpečení v maďarsku stav k. květnu 2006.
Mobil in Europa(in der Europäischen union, im europäischen wirtschaftsraum und in der Schweiz) soziale sicherheit in ungarn- ihre rechte- Stand: 3. mai 2006.
Evropská mobilita v evropské unii v evropském hospodářském prostoru ve švýcarsku vaše nároky na sociální zabezpečení v nizozemsku situace k 11. dubnu 2006.
Mobil in Europa(in der Europäischen union, im europäischen wirtschaftsraum und in der Schweiz) soziale sicherheit in den niederlanden- ihre rechte- Stand: 11. april 2006.
Evropská mobilita v evropské unii v evropském hospodářském prostoru ve švýcarsku vaše nároky na sociální zabezpečení ve švédsku situace k 27. únoru 2006.
Mobil in Europa(in der Europäischen union, im europäischen wirtschaftsraum und in der Schweiz) soziale sicherheit in schweden- ihre rechte- Stand: 27. februar 2006.

Výsledek: 274, Čas: 0.1116

Viz také


v evropské unii v evropském hospodářském prostoru
in der europäischen union , in dem europäischen wirtschaftsraum und
evropské unii v evropském hospodářském prostoru ve švýcarsku
der europäischen union , im europäischen wirtschaftsraum und in der schweiz
v evropském prostoru
im europäischen raum im europäischen bereich im europäischen forschungsraum

Slovo od slova překladem


"Evropském hospodářském prostoru" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc