EVROPSKÝCH INSTITUCÍ DO NĚMČINY

Překlad Evropských Institucí do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 273, Čas: 0.1484

europäischen institutionen (111) europäischen einrichtungen (4) europäischen organe (6) eu-institutionen (3) europäischer institutionen (10) europäische institutionen (4) europäischer einrichtungen (3)

Příklady použití Evropských Institucí ve větě a jejich překlady

Europäischen institutionen
Myslím si že to bylo velmi zodpovědné racionální rozhodnutí všech evropských institucí.
Ich halte dies für eine sehr verantwortungsbewusste und vernünftige Entscheidung aller europäischen Institutionen.
Byla jednou z prvních evropských institucí jejím cílem bylo zavést mezinárodní systém pro volnou říční plavbu na dunaji.
Diese Einrichtung war eine der ersten europäischen Institutionen, deren Ziel es war, ein internationales System für eine ungehinderte Schifffahrt auf der Donau zu etablieren.
Der eu-institutionen
Co bylo na politice členských států evropských institucí špatného.
Was stimmte mit den Strategien der Mitgliedstaaten und der EU-Institutionen nicht?
EHSV proto vyzývá k aktivnímu zapojení evropských institucí při vypracovávání provádění komunikační strategie pokud jde o ústavní smlouvu.
Der EWSA spricht sich folglich für eine aktivere Mitwirkung der EU-Institutionen bei der Erarbeitung und Umsetzung der Kommunikationsstrategie zum Verfassungsvertrag aus.
Der europäischen institutionen
Nedalo by se udělat to samé v budovách evropských institucí.
Könnte man das nicht auch in den Gebäuden der Europäischen Institutionen machen?
Současné úsilí evropských institucí.
Das derzeitige Engagement der europäischen Institutionen.
Europäische einrichtungen
Těchto sedm návrhů se týká sedmi velmi významných evropských institucí.
Die sieben Entlastungsvorschläge betreffen sieben sehr wichtige europäische Einrichtungen.
Podporovat existenci vysoce kvalitních evropských institucí sdružení působících v oblasti vzdělávání odborné přípravy.
Förderung der Existenz europäischer Einrichtungen und Vereinigungen, die im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung qualitativ hochwertige Arbeit leisten.
Europäischer organe
Zadruhé slabá koordinace práce mnoha evropských institucí.
Zweitens haben wir eine ungenügende Koordinierung der Arbeit zahlreicher europäischer Organe.
Hlavní povinností všech evropských institucí je sledovat dodržování těchto práv.
Die Überwachung der Achtung dieser Rechte ist die zentrale Pflicht aller europäischen Organe.
Jiné příklady vět
Hovořím o bezpečnosti evropských institucí v bruselu lucemburku štrasburku.
Ich spreche von der Sicherheit europäischer Institutionen in Brüssel, Luxemburg und Straßburg.
Dostal jsem příslib úzké spolupráce jejímž cílem je zracionalizovat rozpočet evropských institucí.
Mir wurde dabei eine enge Zusammenarbeit bei der Rationalisierung der Haushalte europäischer Institutionen zugesichert.
Tohle všechno vyžaduje aktivní nasazení evropských institucí zejména komise.
Dies erfordert allerdings ein aktives Engagement aller europäischer Institutionen, insbesondere der Europäischen Kommission.
Je velmi snadné zablokovat jakýkoliv pohyb kupředu jakoukoliv reformu evropských institucí.
Es ist sehr einfach, jeden Schritt nach vorn, jede Reform der europäischen Institutionen zu blockieren.
Je třeba hrát hru evropských institucí.
Es gilt, das Spiel der europäischen Institutionen zu spielen.
Tento přístup vyžaduje účinnou koordinaci na úrovni evropských institucí.
Dieser Ansatz erfordert eine wirksame Koordination auf der Ebene der europäischen Institutionen.
Potřebujeme strukturovaný rámec pro činnost lobbistů abychom zajistili transparentnost evropských institucí.
Um die Transparenz der Institutionen der Europäischen Union zu sichern ist ein strukturierter Rahmen für Lobbyisten erforderlich.
Stejně tak důsledkem krize evropských institucí by mělo být zastavení rozšíření.
Die Krise in den Europäischen Institutionen müsste daher ein Stopp des Erweiterungsprozesses zur Folge haben.
Myslím si že je to v zájmu všech evropských institucí unie jako celku.
Ich denke, das liegt im Interesse alle europäischer Organe und der Union insgesamt.
Ulehčilo by to přesun technologie z evropských institucí podniků.
Außerdem wird dadurch zum Technologietransfer von europäischen Institutionen und Unternehmen beigetragen.
Od. května 2006 budou mít všechny internetové stránky adresy elektronické pošty evropských institucí novou poddoménu „europa.eu “.
Ab dem 9. Mai 2006 werden alle europäischen Institutionen für ihre Websites und E-Mail-Adressen eine neue gemeinsame Subdomäne nutzen: euro-pa.
Proto se domnívám že je povinností evropských institucí předat prezidentovi jasný vzkaz.
Deshalb erachte ich es als Pflicht europäischer Institutionen, eine deutliche Botschaft an den Präsidenten zu übermitteln.
Efektivní provedení lisabonské strategie vyžaduje uznat vzájemné působení mnoha lidí vlád orgánů organizací evropských institucí v rámci celého společenství.
Die wirksame Durchführung der Lissabon-Strategie erfordert EU-weit die Anerkenntnis, dass viele Menschen, Regierungen, Behörden, Organisationen und europäische Institutionen dafür zusammenwirken müssen.
Chce také lépe využít prostředí EU dostat více čechů do evropských institucí.
Sie hätte den Boden der EU auch gern dazu genutzt, um mehr Tschechen in europäische Institutionen zu bekommen.
Již týdny vně evropských institucí zuří bitva ohledně toho co je třeba udělat pro pomoc řecku eurozóně.
Seit Wochen tobt außerhalb der europäischen Institutionen nunmehr der Kampf um die Frage, was unternommen werden sollte, um Griechenland und dem Euroraum zu helfen.
Není úkolem evropských institucí rozhodovat o tom které zdroje energie by měly jednotlivé země mít.
Es ist nicht Aufgabe der europäischen Institutionen, darüber zu entscheiden, welche Energiequellen jedes einzelne Land haben sollte.
Tato disproporce zapříčiňuje napětí vyžaduje reakci evropských institucí komise rady parlamentu.
Diese Asymmetrie führt zu Spannungen und verlangt eine Antwort der europäischen Institutionen, der Kommission, des Rates und des Parlaments.
Takové zapojení evropských institucí by snížilo míru libovůle svévole s jakou se omezení zásady evropské svobody volného pohybu často uplatňují.
Eine derartige Einbindung der europäischen Institutionen würde den Ermessensspielraum und die Willkür verringern, mit der die Einschränkungen des Prinzips der Freizügigkeit in Europa vielfach durchgesetzt werden.
Znepokojení občané vkládají do evropských institucí zvláště do parlamentu komise důvěru.
Die beunruhigten Einwohner setzen ihre Hoffnung in die europäischen Organe, insbesondere in das Parlament und in die Kommission.
To nám umožní snížit náklady na fungování evropských institucí zamezí plýtvání časem penězi.
Dies wird es uns ermöglichen, die Kosten der europäischen Institutionen zu senken und die Verschwendung von Zeit und Geld zu vermeiden.

Výsledek: 273, Čas: 0.1484

Viz také


dalších evropských institucí
der anderen europäischen institutionen anderer europäischer einrichtungen und
evropských institucí včetně
der europäischen institutionen , einschließlich
evropských společenství
europäischen gemeinschaften
evropských občanů
europäischen bürger bürger europas
evropských orgánů
europäischen institutionen europäischen organe
evropských zemí
europäischen ländern
evropských zemích
europäischen ländern ländern europas europäischen staaten
demokratických institucí
demokratischen institutionen
budování institucí
aufbau von institutionen institutionenaufbau schaffung von einrichtungen

S Synonyma "evropských institucí"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc