EVROPSKÝM OBČANŮM DO NĚMČINY

Překlad Evropským Občanům do Němčiny

Výsledek: 275, Čas: 1.1732

bürger europas (10) europäischen bürgern (40) bürgern europas (20) europäischen bürgerinnen (13) bürger der EU (2) eu-bürger (3) europäischen bürger (25) europäische bürger (3)

Příklady použití Evropským Občanům ve větě a jejich překlady

Bürger europas
Jinými slovy v jaké výši jakým způsobem využíváme peníze evropských daňových poplatníků jaký obrázek o transparentnosti správy finančních prostředků poskytujeme evropským občanům.
Mit anderen Worten, wieviel von den Steuergeldern der europäischen Steuerzahler wir ausgeben und welches Image wir den Bürgerinnen und Bürger Europas im Hinblick auf die Transparenz deren Verwaltung vermitteln.
zemím rychle se přizpůsobit novému příkazu tím posílit naši unii poskytnout větší míru ochrany evropským občanům zejména těm nejzranitelnějším.
neue Anordnung anzupassen, wodurch die Union gestärkt wird und insbesondere die schwächsten Bürgerinnen und Bürger Europas mehr Schutz erhalten.
Europäischen bürgern
Všem evropským občanům náleží rovná práva to nehledě na jejich etnický původ.
Wir sind allen europäischen Bürgern dieselben Rechte schuldig, ungeachtet ihres ethnischen Hintergrunds.
Podle mého názoru se budou jen obtížně vysvětlovat bulharským evropským občanům.
Es würde mir schwerfallen, sie den bulgarischen und europäischen Bürgern zu erklären.
Europäischen bürgerinnen
Pokud máme být schopni našim evropským občanům nadále zabezpečovat potraviny přitom stale přispívat k pokrytí rostoucí světové poptávky po potravinách jsou to zásadní kroky.
Diese Schritte sind lebensnotwendig, wenn wir weiterhin die Ernährungssicherheit für unsere europäischen Bürgerinnen und Bürger gewährleistet haben wollen und noch einen Beitrag leisten möchten, der steigenden weltweiten Nahrungsmittelnachfrage nachzukommen.
Kromě zajištění mobility zdravotnického personálu musíme být také schopni zaručit všem evropským občanům přístupnou zdravotní péči včas poskytovanou splňující ty nejpřísnější normy.
Während wir die Mobilität der Beschäftigten des Gesundheitswesens sicherstellen, müssen wir ebenfalls in der Lage sein, allen europäischen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu zeitgerecht verfügbaren Gesundheitsdiensten mit den höchsten Qualitätsstandards zu garantieren.
Den bürgern europas
To znamená poskytnout evropským občanům nový pocit naděje příležitosti.
Das bedeutet, den Bürgern Europas ein neues Gefühl der Hoffnung und der Chance zu geben.
Na závěr děkuji evropským občanům kteří byli svědky této rozpravy.
Abschließend gilt mein Dank den Bürgern Europas, die diese Aussprache verfolgen.
Den europäischen bürgern
Měli bychom být schopni ukázat evropským občanům že evropu neřídí jenom muži.
Wir sollten den europäischen Bürgern zeigen können, dass Europa nicht nur von Männern geführt wird.
Silnější protože vyslala znamení jistoty sebedůvěry našemu hospodářství evropským občanům.
Gestärkt, weil es unserer Wirtschaft und den europäischen Bürgern ein Zeichen des Vertrauens gesandt hat.
Die europäischen bürgerinnen und bürger
Máme problém s dodávkami zemního plynu evropským občanům.
Wir haben das Thema der Gasversorgung für die europäischen Bürgerinnen und Bürger.
Občanská iniciativa poskytuje evropským občanům právo předložit legislativní návrh.
Die Bürgerinitiative gibt den europäischen Bürgerinnen und Bürgern das Recht, einen Gesetzgebungsvorschlag zu machen.
Jiné příklady vět
Chci však vzkázat všem evropským občanům.
Ich möchte noch eine Botschaft an jeden einzelnen europäischen Bürger richten.
Toto opatření pomůže také evropským občanům lépe se navzájem poznat.
Diese Maßnahme trägt auch zu einem besseren gegenseitigen Kennenlernen der europäischen Bürger bei.
Hans-gert pöttering parlament EHSV mají odpovědnosti vůči evropským občanům které se vzájemně doplňují.
Hans-Gert Pöttering: Das Parlament und der EWSA tragen komplementäre Verantwortung gegenüber den Bürgern Europas.
Tato rada dává evropským občanům větší svobodu pohybu zavádí větší integraci.
Für die Bürger Europas schafft diese Tagung mehr Reisefreiheit und mehr Integration.
Tohle komise dluží evropským občanům již dlouho.
Die Kommission schuldet dies schon seit langem den Bürgerinnen und Bürgern von Europa.
Vyspělé zemědělství umožní všem evropským občanům přístup ke zdravým potravinám jejich dostatečnému množství za dostupné ceny.
Eine entwickelte Landwirtschaft wird allen europäischen Bürgern den Zugang zu gesunden Lebensmitteln in ausreichender Menge und zu bezahlbaren Preisen ermöglichen.
Vyzývám evropskou komisi aby připravila strategii akční plán umožňující všem evropským občanům těžit z výsledků výzkumu.
Ich fordere die Europäische Kommission auf, eine Strategie und einen Aktionsplan zu erarbeiten, die es ermöglichen, dass die Forschungsergebnisse allen europäischen Bürgern Nutzen bringen.
Je třeba říci že nejdůležitější odpovědnost evropské komise evropského parlamentu je odpovědnost ve vnitřních záležitostech která spočívá v poctivosti vůči evropským občanům.
Die wichtigste Verantwortung der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments besteht meines Erachtens darin, nach innen den Bürgerinnen und Bürgern Europas gegenüber ehrlich zu sein.
Jak jsem řekl v úvodu očekáváme konkrétní výsledek jenž bude prospěšný celé společnosti také evropským občanům.
Wie ich zu Beginn gesagt habe, suchen wir nach konkreten Ergebnissen, die der Gesellschaft insgesamt und allen europäischen Bürgern zugute kommen werden.
Lituji že jsme nedokázali vyslat důrazný jednoduchý praktický vzkaz občanům řecka vládám členských států ani evropským občanům.
Ich bedaure, dass wir unfähig waren, dem griechischen Volk, den Regierungen der Mitgliedstaaten und den Bürgerinnen und Bürgern Europas eine klare, konkrete und einfache Botschaft zu übermitteln.
Tímto může v průběhu svého mandátu zajistit všem evropským občanům jasná transparentní práva v tom by španělské předsednictví mohlo mělo hrát důležitou roli.
Dadurch kann er während seiner Amtszeit gewährleisten, dass alle EU-Bürger klare und transparente Rechte haben, und der spanische Ratsvorsitz könnte hierbei eine wichtige Rolle spielen.
Doufám že orgány evropské unie budou mít dost síly odvahy aby mohly zaručit stejná základní práva všem evropským občanům ve všech koutech evropy.
Ich hoffe, die Institutionen der Europäischen Union werden stark und mutig genug sein, um allen europäischen Bürgern überall in Europa die gleichen Grundrechte garantieren zu können.
Myšlenka kterou jsem se snažil navrhnout byla definovat minimální evropskou úroveň důchodů která bude schopná zaručit evropským občanům jistý důstojný příjem.
Ich versuchte zudem, folgende Idee einzubringen: Die Festlegung einer EU-weiten Mindestrente, die den Bürgerinnen und Bürgern Europas ein sicheres, menschenwürdiges Einkommen bietet.
Šli jsme příkladem daňovým poplatníkům běžným evropským občanům ukázali jsme jim že my jsme schopni převzít odpovědnost za ekonomické otázky.
Wir müssen dem Steuerzahler, dem einfachen europäischen Bürger, ein Beispiel geben und zeigen, dass wir auch die Verantwortung für wirtschaftliche Angelegenheiten übernehmen können.
Poskytnutí rovných pracovních podmínek všem evropským občanům nehledě na členský stát jejich původu jim zaručí slušný život.
Faire Arbeitsbedingungen für alle europäischen Bürger, ungeachtet, aus welchem Mitgliedstaat sie kommen, garantiert ihnen ein anständiges Auskommen.
Pouze s evropským přístupem evropskou vizí evropskými nástroji můžeme našim evropským občanům zajistit potřebné výsledky.
Nur mit einem europäischen Ansatz, einer europäischen Vision und europäischen Instrumenten können wir Ergebnisse für unsere europäischen Bürger erzielen.
Považuji za politováníhodné že je ještě dnes stále několik států které svým příslušníkům omezují práva jako evropským občanům.
Es ist bedauerlich, dass es auch heute noch einige wenige Staaten gibt, die die Rechte ihrer Bürger als Bürger Europas beschränken.
To je jediný způsob jak můžeme zaručit evropským občanům bezpečné dodávky plynu za rozumné ceny.
Dies ist die einzige Möglichkeit, wie wir den europäischen Bürgern eine sichere Gasversorgung zu erschwinglichen Preisen garantieren können.

Výsledek: 275, Čas: 1.1732

Viz také


všem evropským občanům
allen europäischen bürgern alle eu-bürger alle europäischen bürgerinnen die die gasversorgungsicherheit der europäischen bürger
evropským institucím
europäischen institutionen europäischen einrichtungen
evropským podnikům
europäischen unternehmen
evropským výborem
dem europäischen komitee dem ausschuss der europäischen
svým občanům
ihren bürgern bürgerinnen und bürgern
všem občanům
allen bürgern alle bürgerinnen und bürger
jejím občanům
seinen bürgerinnen und bürgern ihre bürger
občanům kteří
bürgern , die staatsbürgern , die bevölkerung , die

"Evropským občanům" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc