GENERÁLNÍ ŘEDITEL DO NĚMČINY

Překlad Generální Ředitel do Němčiny

Výsledek: 255, Čas: 0.0996

generaldirektor (88) geschäftsführende direktor (13) CEO (5) geschäftsführer (5) den generaldirektoren (2) direktor mit generalvollmacht (4) vorstandsvorsitzende (1)

Příklady použití Generální Ředitel ve větě a jejich překlady

Generální ředitel pro vzdělávání zaměstnanost. e-mail jose.jaimelopez.cossio@xunta.es_BAR.
Generaldirektor für Ausbildung und Berufseingliederung E-Mail-Adresse: jose. jaime lopez.cossio@xunta.es _BAR.
Generální ředitel generálního ředitelství pro vnější politické vztahy komise evropských společenství;
Generaldirektor der Generaldirektion Außenpolitische Beziehungen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Ceo ( ředitel , výkonný ředitel , CEO )
Sériový vrah generální ředitel dan keslow musí zemřít.
Serienkiller CEO Dan Keslow muss sterben.
Je to nový generální ředitel.
Er ist der neue CEO.
Geschäftsführer ( ředitel , výkonný ředitel , vedoucí )
Teď náš generální ředitel... alexander sodergren.
Unser Geschäftsführer, Alexander Sødergren.
Generální ředitel lawrence robertson.
Lawrence Robertson, Geschäftsführer.
Direktor mit generalvollmacht
Generální ředitel.
Direktor mit Generalvollmacht.
Generální ředitel finanční kontrolora ředitel informačních systémů.
Direktor mit Generalvollmacht Finanzcontroller und Direktor Informationssysteme.
Der generaldirektor
Generální ředitel je depozitářem této dohody.
Der Generaldirektor ist Verwahrer dieses Übereinkommens.
Depozitářem této úmluvy je generální ředitel agentury.
Der Generaldirektor der Organisation ist Verwahrer dieses Übereinkommens.
Geschäftsführender direktor
Generální ředitel.
Geschäftsführender Direktor.
Jmenuji se takahara kazihiro generální ředitel.
Mein name ist takahara oishi, geschäftsführender direktor.
Der geschäftsführende direktor
Generální ředitel řídí běžné záležitosti fondu pod vedením rady guvernérů správní rady.
Der Geschäftsführende Direktor führt nach Weisung des Gouverneursrats und des Exekutivdirektoriums die ordentlichen Geschäfte des Fonds.
Generální ředitel zajistí nezávislý externí výroční audit účtů fondu.
Der Geschäftsführende Direktor sorgt für eine jährliche Prüfung der Konten des Fonds durch unabhängige und aussenstehende Rechnungsprüfer.
Jiné příklady vět
To je mladý barnay náš generální ředitel.
Das ist der junge Barnay, unser Generaldirektor.
Tady generální ředitel preysing.
Hier ist Generaldirektor Preysing.
V pátek byl do čela banky jmenován nový generální ředitel filip dierckx.
Am Freitag wurde Filip Dierckx zum neuen Generaldirektor der Bank ernannt.
Teď když jsem generální ředitel.
Jetzt bin ich Geschäftsführer.
Generální ředitel ba r b ri g h t.
Direktor mit Generalvollmacht b a r b 1 r i g h t.
Generální ředitel finanční kontrolor ředitel informačních systémů.
Direktor mit Generalvollmacht Finanzcontroller und Direktor Informationssysteme.
Generální ředitel je mým klientem.
Der CEO ist ein Kunde.
Generální ředitel neprodleně oznámí všem členským státům agentury každou změnu této dohody.
Der Generaldirektor unterrichtet alle Mitgliedstaaten der Organisation sogleich von jeder Änderung dieses Übereinkommens.
Alan scott generální ředitel vysílací společnosti.
Alan Scott, der Geschäftsführer eines Fernsehsenders?
Generální ředitel vypracovává každoročně výroční zprávu o činnosti za uplynulý rozpočtový rok.
Der Generaldirektor erstellt jährlich einen Bericht über die Geschäftsführung im abgelaufenen Haushaltsjahr.
Orgány společného výzkumného střediska jsou generální ředitel.
Die Organe der Gemeinsamen Forschungsstelle sind:- der Generaldirektor.
Generální ředitel lázní.
General Manager des Spa?
Generální ředitel vigorous credit.
Vorstandsvorsitzender von Vigorous Credit.
V 5:33 byli váš generální ředitel finanční ředitel zatčeni.
Um 17:33 wurden der Firmenboss und der Finanzchef festgenommen.
Generální ředitel neprodleně oznámí všem členským státům agentury že dohoda vstoupila v platnost.
Der Generaldirektor unterrichtet alle Mitgliedstaaten der Organisation sogleich von dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens.
Generální ředitel zaměstnanci.
GENERALDIREKTOR UND PERSONAL.

Výsledek: 255, Čas: 0.0996

"Generální ředitel" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc