GREGOR DO NĚMČINY

Překlad Gregor do Němčiny

Výsledek: 270, Čas: 0.0734

Příklady použití Gregor ve větě a jejich překlady

Gregors
Gregor pohled pak se otočil k oknu.
Gregors Blick richtete sich dann zum Fenster.
Budoucnost gregor jeho rodina skutečně závisí na tom!
Die Zukunft Gregors und seiner Familie wirklich davon abhinge!
Jiné příklady vět
Proč by se ser gregor stal banditou.
Warum sollte Ser Gregor zum Räuber werden?
Gregor zemřel matt přežil.
Gregor ist gestorben und Matt hat überlebt.
Gregor otevře dveře.
Gregor öffnet die Tür.
Gregor je nemocný.
Gregor ist krank.
Pro gregor který byl velkým povzbuzením.
Für Gregor, dass eine große Ermutigung war.
Ale gregor měl tuto předvídavost.
Aber Gregor hatte diese Voraussicht.
Ona už plakala zatímco gregor ještě ležel klidně na zádech.
Sie hatte bereits geweint, als Gregor noch lag ruhig auf dem Rücken.
Gregor první se probudil z jeho těžké mdloby podobné spánku v soumraku.
Gregor ersten erwachte aus seinem schweren Ohnmacht-ähnlichen Schlaf in der Abenddämmerung.
Ale gregor neměl problém vůbec jít aniž by otevřených dveří.
Aber Gregor hatte keine Mühe überhaupt gehen, ohne die offene Tür.
Gregor s ní ze dveří.
Mit ihm Gregor von der Tür.
To byl gregor.
Das war Gregor.
Kovar měl s gregorem dohodu gregor je mrtvý.
Kovar hatte mit Gregor einen Deal. Gregor ist tot.
Nejsi lepší než gregor.
Du bist nicht besser als Gregor.
Její veličenstvo královna transylvánie... jeho královské veličenstvo princ gregor.
Ihre Majestät, die Königin von Transylvanien... und seine königliche Hoheit Prinz Gregor.
Ze sousední místnosti vpravo sestra šeptá informovat gregor.
Aus dem Nebenzimmer rechts die Schwester flüsterte Gregor informieren.
Už jste slyšeli gregor mluvit ještě.
Haben Sie gehört, Gregor noch sprechen?
Poměrně zřetelné cvaknutí zámku jak to nakonec prasklo opravdu probudil se gregor.
Die recht deutliches Klicken des Schlosses, wie es schließlich schnappte wirklich erweckte Gregor.
Ale jak to může být gregor.
Aber wie kann es Gregor sein?
Gregor byl u KGB.
Gregori war beim KGB?
Gregor se otáčivý pohyb sem tam.
Gregors Drehbewegung hier und da.
Gregor přání vidět jeho matka brzy si uvědomil.
Der Wunsch Gregors, um zu sehen, seine Mutter war bald klar.
Gregor pokoji zůstala vyhrazena pro ni.
Gregors Zimmer vorbehalten blieb für sie.
Ve skutečnosti gregor tělo bylo úplně rovný suchý.
In der Tat war Gregors Körper vollständig flach und trocken.
Slabě hozený apple pase gregor je zpět ale klouzal pryč neškodně.
Ein schwach geworfener Apfel streifte Gregors Rücken aber rutschte harmlos.
Nicméně další hozený hned po že jednou jel do gregor zádech opravdu těžké.
Allerdings, fuhr ein anderer sofort nach, dass man geworfen Gregors Rücken wirklich hart.
Nápověda její kostnaté rámu měl žádnou skutečnou hrůzu gregor.
Hilfe ihrer knöchernen Rahmen, hatte keine wirkliche Schrecken des Gregor.
Gregor potřebuje slyšet jen první slovo návštěvníka pozdrav rozpoznat hned kdo to byl manažer sám.
Gregor brauchte nur das erste Wort des Besuchers Gruß zu hören, zu erkennen sofort, wer es war, der Manager selber.
Proč byl gregor jediný odsouzený k práci v podniku kde při sebemenším zanikne někdo okamžitě přitahuje největší podezření.
Warum wurde Gregor der einzige verurteilt, in einer Firma, wo bei der kleinsten Arbeit Zeitraffer, jemand zog sofort die größten Verdacht?

Výsledek: 270, Čas: 0.0734

"Gregor" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc