GUVERNÉRŮ DO NĚMČINY

Překlad Guvernérů do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 268, Čas: 0.1167

gouverneure (81) präsidenten (18) präsidenten der nationalen zentralbanken (10) der zentralbankpräsidenten (9) governors (6) dem ezb-rat (4)

Příklady použití Guvernérů ve větě a jejich překlady

Der zentralbankpräsidenten
Výbor guvernérů.
Ausschuss der Zentralbankpräsidenten.
Výbor guvernérů programy jednání pořízené zápisy.
Ausschuss der Zentralbankpräsidenten: tagesordnungen & Protokolle.
V této oblasti ECB spolupracuje s radou guvernérů federálního rezervního systému s MMF což jsou instituce které se
suchte die EZB die Kooperation mit dem Board of Governors des Federal Reserve Systems und mit dem IWF, also
Prezident ECBjean-claude trichet předseda rady guvernérů federálního rezervního systému ben bernanke na čtvrté konferenci ECB o centrálním bankovnictví v listopadu 2006.
Präsident Jean-Claude Trichet und Ben Bernanke, Vorsitzender des Board of Governors des Federal Reserve System, auf der vierten Zentralbankkonferenz der EZB im November 2006.
Der präsidenten
Měnový výbor výbor guvernérů centrálních bank předají komisi stanoviska ohledně této záležitosti.
Der Währungsausschuß und der Ausschuß der Präsidenten der Zentralbanken geben hierzu Stellungnahmen für die Kommission ab.
Výbor guvernérů centrálních bank členských států evropského společenství 1964 1993.
Des Ausschusses der Präsidenten der Zentralbanken der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 1964-1993.
Der gouverneure
Banku spravuje řídí rada guvernérů správní rada řídící výbor.
Die Bank wird von einem Rat der Gouverneure, einem Verwaltungsrat und einem Direktorium verwaltet und geleitet.
Rada guvernérů může jednomyslným rozhodnutím změnit počet členů řídícího výboru.
Der Rat der Gouverneure kann einstimmig die Zahl der Mitglieder des Direktoriums ändern.
Gouverneurs
Okej to byl guvernérů hlavní poskok.
Okay, das war der Vorarbeiter des Gouverneurs.
Avšak většina guvernérů vás nezná jako já.
Aber die meisten Gouverneure kennen Sie nicht so wie ich.
Jiné příklady vět
Délka funkčního období guvernérů národních centrálních bank členů výkonné rady je.
Die Kontinuität der Amtszeit für Präsidenten der nationalen Zentralbanken und Mitglieder des Direktoriums wird wie folgt gewährleistet.
Výbor pro zadávání zakázek předkládá tento seznam prostřednictvím výkonné rady radě guvernérů ke schválení.
Der Beschaffungsausschuss legt dem EZB-Rat diese Liste über das Direktorium zur Genehmigung vor.
Rada guvernérů je nejvyšším rozhodovacím orgánem evropské centrální banky.
Der Rat der Zentralbankpräsidenten ist das höchste Entscheidungsgremium der EZB.
Rada guvernérů může jednomyslně rozhodnout o zvýšení upsaného základního kapitálu.
Der Rat der Gouverneure kann einstimmig über eine Erhöhung des gezeichneten Kapitals entscheiden.
Rada guvernérů stanoví odměny členům správní rady.
Der Rat der Gouverneure bestimmt die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates.
Usnesení rady guvernérů evropské investiční banky.
Die Beschlüsse des Rates der Gouverneure der Europäischen Investitionsbank.
Článek. radu guvernérů tvoří ministři určení členskými státy.
Artikel 9( 1) Der Rat der Gouverneure besteht aus den von den Mitgliedstaaten benannten Ministern.
Kolik guvernérů jste okradli.
Wie viele Statthalter hast du beraubt?
Informovaní američané protestovali proti soukromému federálnímu rezervnímu systému u všech jeho 38 regionálních kanceláří guvernérů.
Informierte Amerikaner protestieren heute vor allen 83 offiziellen Filialen gegen das private Zentralbanksystem.
S ohledem na stanovisko výboru guvernérů.
Nach Stellungnahme des Ausschusses der Präsidenten der Zentralbanken.
Září zemřel pan matti vanhala člen rady guvernérů 1998-2004.
September 2004 verstarb Matti Vanhala, Mitglied des EZB-Rats von 1998 bis 2004.
Evropská centrální banka rada guvernérů.
Erweiterter Rat Europäische Zentralbank( EZB) Eur opäische.
Tento článek stanovuje počet hlasovacích práv guvernérů na 15 upravuje jejich střídání v radě guvernérů aniž by tím byla dotčena hlasovací práva členů výkonné rady.
Dieser Artikel begrenzt die Anzahl der stimmberechtigten Präsidenten auf 15 und sieht eine Rotation der Stimmrechte unter den Präsidenten im EZB-Rat vor, die Stimmrechte der Direktoriumsmitglieder bleiben unberührt.
První skupina se skládá z pěti guvernérů druhá skupina se skládá ze zbývajících guvernérů.
Die erste Gruppe besteht aus fünf Präsidenten der nationalen Zentralbanken und die zweite Gruppe aus den übrigen Präsidenten der nationalen Zentralbanken.
Zpočátku měl výbor guvernérů velice omezený mandát ale postupem času rostla jeho důležitost až se nakonec stal centrem
Anfänglich hatte der Ausschuss der Zentralbankpräsidenten nur ein sehr begrenztes Mandat, doch mit der Zeit gewann er zunehmend an
Ode dne kdy počet guvernérů dosáhne 22 začne rotace ve třetí skupině v náhodném bodě seznamu.
Ab dem Zeitpunkt, an dem die Anzahl der Zentralbankpräsidenten 22 erreicht, beginnt die Rotation in der dritten Gruppe an einem beliebigen Punkt in der Liste.
Pracovní řád členů výkonné rady určuje rada guvernérů na základě návrhu výboru který se skládá ze tří členů nominovaných radou guvernérů tří členů nominovaných radou EU.
Die Beschäftigungsbedingungen für die Mitglieder des Direktoriums werden vom EZB-Rat auf Vorschlag eines Ausschusses festgelegt, der aus drei vom EZB-Rat und drei vom EU-Rat ernannten Mitgliedern besteht.
K dispozici jsou zde. k dispozici jsou programy zápisy z jednání výboru guvernérů která se uskutečnila před třiceti více lety.
Die Tagesordnungen und Protokolle der Sitzungen des Ausschusses der Zentralbankpräsidenten, die vor 30 Jahren stattfanden oder noch länger zurückliegen, sind ebenfalls verfügbar.
Předseda rady guvernérů federálního rezervního systému ben bernanke na čtvrté konferenci ECB o centrálním bankovnictví v listopadu 2006.
Ben Bernanke, Vorsitzender des Board of Governors des Federal Reserve System, spricht auf der vierten Zentralbankkonferenz der EZB im November 2006.
Navigation path home> the european central bank> historie> archiv> výbor guvernérů programy jednání pořízené zápisy.
Navigation Path: home > The european central bank > Geschichte > Archiv > Ausschuss der zentralbankpräsidenten: tagesordnungen & Protokolle.

Výsledek: 268, Čas: 0.1167

Viz také


rada guvernérů
ezb-rat rat der gouverneure gouverneursrat
radou guvernérů
ezb-rat des ezb-rates dem rat der gouverneure
radě guvernérů
ezb-rat dem gouverneursrat rat der gouverneure
radu guvernérů
ezb-rat gouverneursrat rat der gouverneure
počet guvernérů
die anzahl der präsidenten der nationalen zentralbanken die anzahl der zentralbankpräsidenten dem die zahl der zentralbankpräsidenten
zasedání rady guvernérů
sitzung des ezb-rats sitzungen des ezb-rates
rada guvernérů může
der ezb-rat kann rat der gouverneure kann ezbrat kann
členové rady guvernérů
mitglieder des ezb-rates mitglieder des ezb-rats
členů rady guvernérů
mitglieder des ezb-rates
rozhodnutí rady guvernérů
beschluss des ezb-rates beschluss des ezb-rats entscheidungen des ezb-rates
rady guvernérů že
des ezb-rats , dass ezb-rats wider , dass ezb-rat , dass
bude rada guvernérů
wird der ezb-rat
rada guvernérů stanoví
ezb-rat legt der rat der gouverneure bestimmt rat der europäischen zentralbank erlässt
radě guvernérů banky
dem rat der gouverneure der bank
doporučením radě guvernérů
empfehlungen dem gouverneursrat
rada guvernérů zdůrazňuje že
betont der ezb-rat , dass ezb-rat unterstreicht , dass

"Guvernérů" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc