HARRIS DO NĚMČINY

Překlad Harris do Němčiny

Výsledek: 261, Čas: 0.0795

Příklady použití Harris ve větě a jejich překlady

Die harris
Ať už se děje cokoliv má to spojitost se sérií článků které harris napsal o srbském plukovníkovníkovi rudko petrovicovi.
Was auch immer passiert, es hat mit einer Reihe Artikeln zu tun, die Harris über einen serbischen Oberst, namens Rudko Petrovic schrieb.
Ona nenávidí tu... tu věc kterou harris vytvořil.
Sie hasst dieses Wesen, das Harris erschaffen hat.
Jiné příklady vět
Bradford harris elgin bývalý armádní ranger z ohia.
Bradford Harris Elgin, ehemaliger Army Ranger aus Ohio.
Podezřelý se jmenuje jonathan harris věk 23.
Der Verdächtige heißt Jonathan Harris, 23 Jahre alt.
Joe harris měl finanční problémy.
Joe Harris hatte finanzielle Probleme.
Harris nebyl jen oběť.
Harris war nicht nur einfach ein Opfer.
Pan harris chce dobrou zpěvačku.
Mr. Harris will eine Schlagersängerin.
Neil patrick harris by nikdy nevsadil svoje showmanství.
Neil Patrick Harris würde niemals seine Selbstdarstellung verwetten.
Harris ryland za únos emmy do vězení nepůjde.
Harris Ryland wird für Emmas Entführung nicht ins Gefängnis kommen.
Korsaku harris je určitě náš člověk.
Korsak, Harris ist definitiv unser Mann.
Jo harris v té oblasti nebydlí.
Ja, Harris lebt nicht in dieser Gegend.
Řekněte těm agentům z FBI že to je harris.
Sagen Sie dem FBI, er heißt Harris.
Já jsem alex harris.
Ich bin Xander Harris.
To není harris.
Das ist nicht Harris.
Jeho hodnotícím je podplukovník harris.
Sein Beurteiler ist Lt. Colonel Harris.
Rolf harris.
Oder Rolf Harris.
Musíme najít způsob jak za to harris zaplatí.
Wir müssen einen Weg finden, damit Harris dafür bezahlt.
Tady harris.
Hier ist Harris.
Jsem charles baker harris.
Mharles Baker Harris.
Zdravotník který ho sem přivedl se také jmenuje martin harris.
Der Sanitäter der ihn herbrachte, heißt ebenfalls Martin Harris.
Pane sterlingu slečno olsonová tohle je můj snoubenec doktor greg harris.
Mr. Sterling, Miss Olson, dies ist mein Verlobter, Dr. Greg Harris.
Musíme jít než se harris vrátí s posilami.
Wir müssen gehen, bevor Harris mit Verstärkung zurückkommt.
Harris souhlasí.
Harris ist einverstanden.
Nedávný průzkum společnosti harris v USA dospěl k závěru že 60% dospělých buď není vůbec přesvědčeno nebo není
Eine vor kurzem durchgeführte Harris-Umfrage in den USA kam zu dem Schluss, dass 60% der Erwachsenen entweder überhaupt

Výsledek: 261, Čas: 0.0795

Viz také


pan harris
mister harris mr harris

"Harris" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc