HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ DO NĚMČINY

Překlad Hospodářská Soutěž do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 262, Čas: 0.1225

Příklady použití Hospodářská Soutěž ve větě a jejich překlady

Wettbewerb ( hospodářskou soutěž , soutěž , konkurenci )
Pane komisaři hospodářská soutěž není cílem sama o sobě.
Herr Kommissar, Wettbewerb ist kein Selbstzweck.
Hospodářská soutěž mezi dílčími trhy o přepravu;
Wettbewerb zwischen den Teilmärkten um die Fracht;
Der wettbewerb ( hospodářskou soutěž , soutěž , konkurenci )
Nemůžeme dovolit aby hospodářská soutěž ohrožovala ochranu práv pracovníků.
Wir können nicht zulassen, dass der Wettbewerb den Schutz der Arbeiterrechte unterminiert.
Hospodářská soutěž v energetickém sektoru je neuspokojivá.
Der Wettbewerb innerhalb der Energiebranche funktioniert schlecht.
Wettbewerb und ( hospodářskou soutěž , soutěž , konkurenci )
Hospodářská soutěž účinky narušující obchodování.
Wettbewerb und handelsverzerrende Auswirkungen.
Hospodářská soutěž účinky narušující obchod.
Wettbewerb und handelsverzerrende Auswirkungen.
Ein wettbewerb ( hospodářskou soutěž , soutěž , konkurenci )
Hospodářská soutěž mezi přístavy v těchto zásadních oblastech není žádoucí.
Ein Wettbewerb zwischen den Häfen aufgrund dieser Rahmenbedingungen ist nicht wünschenswert.
Hospodářská soutěž tak bude umožněna jen v omezeném rozsahu vnitrostátní poskytovatelé nebudou ohroženi.
Damit wird ein Wettbewerb in eingeschränktem Maße zugelassen, nationale Versorger sind nicht gefährdet.
Jiné příklady vět
Mnoho italských společností zvláště malých středních podniků přivedla nekalá hospodářská soutěž na kolena.
Viele italienische Unternehmen, insbesondere KMU, wurden aufgrund unfairen Wettbewerbs in die Knie gezwungen.
Oblast politiky 03 hospodářská soutěž oblast politiky 12 vnitřní trh oblast politiky 20 obchod.
Politikbereich 03- Wettbewerb Politikbereich 12- Binnenmarkt Politikbereich 20- Handel.
Hospodářská soutěž je nemoc nikoli lék.
Wettbewerb ist die Krankheit, nicht das Heilmittel.
Deregulovaná hospodářská soutěž vede k padělání léčivých přípravků ve prospěch společností.
Deregulierter Wettbewerb führt dazu, dass Arzneimittel zugunsten der Unternehmen gefälscht werden.
Hlava 03 hospodářská soutěž.
Titel 03: Wettbewerb.
Výdaje vztahující se k zaměst­nancům v činné službě v oblasti politiky hospodářská soutěž.
Ausgaben für Personal im akti­ven Dienst des Politikbereichs Wettbewerb.
Výdaje vztahující se k vybavení nábytku službám v oblasti politiky hospodářská soutěž.
Ausgaben für Ausstattung, Mobiliar und Dienstleistungen des Politikbereichs Wettbewerb.
Na druhé straně v odvětví ratingových agentur neexistuje žádná skutečná hospodářská soutěž.
Einerseits gibt es auf dem Sektor der Rating-Agenturen keinen echten Wettbewerb.
Hospodářská soutěž mezi zúčastněnými osobami není narušena.
Die Wettbewerbsbedingungen für die Beteiligten nicht verzerrt werden.
Předmět hospodářská soutěž transparentnost zdanění příjmů.
Betrifft: Wettbewerb und Transparenz bei der Einkommensbesteuerung.
Jsme přesvědčeni že pojmy trh hospodářská soutěž ochrana životního prostředí se vzájemně nevylučují.
Die Marktkonzepte, Wettbewerb und Umweltschutz schließen sich nach unserem Dafürhalten nicht gegenseitig aus.
Hospodářská soutěž jiné hospodářské záležitosti.
Wettbewerb und sonstige wirtschaftliche Fragen.
Hospodářská soutěž ostatní hospodářská ustanovení.
Wettbewerb und sonstige wirtschaftliche Bestimmungen.
Hospodářská soutěž regulace v zemědělství;
Wettbewerb und Regulierung in der Landwirtscha.
Hospodářská soutěž otevřenost jsou v dobře organizovaném trhu vždy dobré.
Wettbewerb und Offenheit sind auf einem gut organisierten Markt immer gut.
Hospodářská soutěž na energetickém trhu se v různých částech evropy rozvíjí velmi odlišně.
Die Wettbewerbssituation auf dem Energiemarkt hat sich in verschiedenen Teilen Europas sehr uneinheitlich entwickelt.
Ale toto všechno jsou pouze lidské výtvory stejně jako hospodářská soutěž.
Doch das sind nur die Ergebnisse menschlichen Tuns, so wie der Wettbewerb.
Je také nutno respektovat určité klíčové principy jako je spravedlivá hospodářská soutěž otevřené trhy.
Sie muss auch einige wichtige Grundsätze wie fairen Wettbewerb und offene Märkte achten.
Spravedlivá hospodářská soutěž v rámci vnitřního trhu je klíčem ke konkurenceschopnosti evropského zemědělství na trhu globálním.
Ein fairer Wettbewerb im Binnenmarkt ist ein Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Landwirtschaft auf dem Weltmarkt.
To že v tomto sektoru probíhá ostrá hospodářská soutěž je skvělá zpráva pro spotřebitele.
Dass es in diesem Sektor einen starken Wettbewerb gibt, ist gut für den Verbraucher.

Výsledek: 262, Čas: 0.1225

"Hospodářská soutěž" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc