HUMANITÁRNÍCH DO NĚMČINY

Překlad Humanitárních do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 266, Čas: 0.0872

Příklady použití Humanitárních ve větě a jejich překlady

Humanitären ( humanitární )
Z humanitárních důvodů.
Aus humanitären Gründen.
Podporuji toto omezení z humanitárních důvodů.
Ich unterstütze das Limit aus humanitären Gründen.
Der humanitären ( humanitární )
Přípravných studií studií o proveditelnosti humanitárních akcí hodnocení humanitárních projektů plánů.
Vorbereitende Studien über die Durchführbarkeit der humanitären Aktionen sowie die Evaluierung humanitärer Projekte und Pläne;
Všichni ve sněmovně by práci humanitárních organizací podpořili.
Jeder im Parlament unterstützt wohl die Arbeit der humanitären Organisationen.
Jiné příklady vět
Země jižního sousedství zejména libye včetně humanitárních aspektů.
Südliche Nachbarschaft, insbesondere Libyen, einschließlich humanitärer Aspekte.
Vítám zejména spolupráci v oblasti humanitárních krizí přírodních katastrof.
Ich begrüße insbesondere die Zusammenarbeit bei humanitären Krisen und Naturkatastrophen.
Můžete ale jen z humanitárních důvodů. pak podáte hlášení.
In Ordnung, aber nur für humanitäre Ziele, und erstatten Sie mir Bericht.
Koordinace velkého počtu humanitárních organizací.
Koordinierung einer Vielzahl humanitärer Organisationen.
Situace v regionu se dramaticky zhoršuje představitelé humanitárních organizací se stávají oběťmi únosů.
Die Situation in der Region verschlechtert sich dramatisch und Vertreter humanitärer Friedensorganisationen werden Opfer von Entführungen.
Komandére z humanitárních důvodů jsem doporučil majoru kiře aby dočasně zůstala na jeraddu.
Ich empfehle, dass Major Kira aus humanitären Gründen auf Jeraddo zurückbleibt.
Jsou příčinou humanitárních katastrof paralyzují rozvoj tohoto strategicky významného regionu.
Sie bringen humanitäre Katastrophen hervor und legen die Entwicklung dieser strategisch bedeutenden Region lahm.
EU není samostatným aktérem humanitárních záležitostí.
Die EU ist kein besonderer humanitärer Akteur.
Helikoptéra se bude používat v humanitárních misích.
Der Helikopter ist für humanitäre Missionen gedacht.
Proto je třeba aby somálsko ukončilo jednu z nejhorších humanitárních bezpečnostních krizí na světě.
Deshalb muss Somalia eine der schlimmsten humanitären und sicherheitspolitischen Krisen weltweit beenden.
Helikoptéra bude používána v humanitárních misích.
Der Helikopter ist für humanitäre Missionen gedacht.
Země jižního sousedství zejména libye včetně humanitárních aspektů rozprava.
Südliche Nachbarschaft, insbesondere Libyen, einschließlich humanitärer Aspekte Aussprache.
Uzavřela jsem členství ve dvanácti humanitárních organizacích.
Ich hab Mitgliedschaften abgeschlossen für 12 humanitäre Organisationen.
PT je zřejmé že počet katastrof naléhavých humanitárních situací v dnešním světě narůstá.
Es ist eine Tatsache, dass heutzutage Katastrophen und humanitäre Notlagen weltweit immer häufiger auftreten.
DE paní předsedající rozměr humanitárních důsledků povodňové katastrofy v pákistánu je nepředstavitelný.
Frau Präsidentin! Die Flutkatastrophe in Pakistan hat humanitäre Folgen ungeschätzten Ausmaßes.
Claude lamont udělal mnoho humanitárních skutků v průběhu několika minulých let.
Claude Lamont hat in den letzten Jahren viele humanitäre Aktionen gestartet.
Moje poslední poznámka se týká humanitárních otázek.
Mein letzter Punkt betrifft humanitäre Angelegenheiten.
Akcí pro sledování humanitárních projektů plánů.
Folgemaßnahmen zu den humanitären Projekten und Plänen;
Shrnutí obsahuje informace o subjektech které se podílely na provádění humanitárních akcí.
Die Zusammenfassung enthält insbesondere Informationen über die Akteure, mit denen die humanitären Aktionen durchgeführt wurden.
Podle zpráv sdělovacích prostředků jsou zásoby potravin humanitárních organizací téměř vyčerpány.
Laut Medienberichten sind die Nahrungsmittelbestände der humanitären Organisationen nahezu aufgebraucht.
Obyvatelé haiti přežívají jen díky úsilí humanitárních organizací.
Die haitianische Bevölkerung überlebt nur dank des Einsatzes der humanitären Organisationen.
Druhá část mého příspěvku se týká situace humanitárních organizací působících v oblasti.
Mein zweiter Punkt betrifft die Situation der humanitären Organisationen in der Region.
Neprodleně musí být přijaty kroky které umožní činnost humanitárních organizací.
Wir müssen unverzüglich Schritte unternehmen, um den humanitären Organisationen ihre Arbeit zu ermöglichen.
Žádáme evropu aby z humanitárních důvodů zasáhla vyřešila problém svobody tisku v itálii.
Wir bitten Europa, aus humanitären Gründen einzuschreiten, um das Problem der Pressefreiheit in Italien zu lösen.
Zmírnění nepříznivých humanitárních důsledků spojených s přeshraniční migrací geopolitického dopadu této bouře by pak rozhodně nebylo snadné.
Die Abmilderung der(mit grenzübergreifender Migration verbundenen) negativen humanitären Folgen und die Bewältigung der geopolitischen Auswirkungen dieses Sturms wären nicht einfach.
Cílem této oblasti politiky je poskytovat pomoc obětem humanitárních katastrof po celém světě to.
Das Ziel dieses Politikbereichs sind Hilfeleistungen für Opfer humanitärer Katastrophen weltweit, wobei folgende Erwägungen ausschlaggebend sind.

Výsledek: 266, Čas: 0.0872

Viz také


humanitárních pracovníků
helfer humanitären personals hilfskräfte mitarbeitern humanitärer organisationen
humanitárních akcí
humanitären aktionen humanitären maßnahmen versorgungseinsatz
z humanitárních důvodů
aus humanitären gründen für humanitäre zwecke humanitäre gründe

S Synonyma "humanitárních"


"Humanitárních" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc