INJEKCÍ DO NĚMČINY

Překlad Injekcí do Němčiny

Výsledek: 257, Čas: 0.0563

Příklady použití Injekcí ve větě a jejich překlady

Injektion ( injekci , aplikaci , podání )
Imunizace by se měla provádět intramuskulární injekcí do musculus deltoideus.
Der Impfstoff sollte durch intramuskuläre Injektion in den Deltamuskel verabreicht werden.
Před první injekcí novým perem flexpen musíte inzulin promíchat.
Vor der ersten Injektion mit einem neuen FlexPen müssen Sie das Insulin resuspendieren.
Obsah dodané jednodávkové injekční stříkačky se důkladně protřepe aplikuje se asepticky podkožní injekcí.
Den Inhalt der Fertigspritze gut schütteln und unter aseptischen Bedingungen subkutan injizieren.
Obsah předplněné jednodávkové injekční stříkačky se důkladně protřepe aplikuje se asepticky podkožní injekcí.
Den Inhalt der Fertigspritze gut schütteln und unter aseptischen Bedingungen subkutan injizieren.
Hodně velkou injekcí.
Einer ziemlich großen Spritze.
Co bylo v té injekcí.
Was war denn bloß in dieser spritze?
Jiné příklady vět
Quintanrix je určen k podání hlubokou intramuskulární injekcí přednostně do anterolaterální oblasti.
Quintanrix wird tief intramuskulär injiziert, vorzugsweise in die anterolaterale Oberschenkelregion.
Před každou injekcí je třeba provést kontrolu bezpečnosti.
Vor jeder Injektion muss ein Sicherheitstest durchgeführt werden.
Rov quintanrix je určen k podání hlubokou intramuskulární injekcí přednostně do anterolaterální oblasti stehna.
Ng Quintanrix wird tief intramuskulär injiziert, vorzugsweise in die anterolaterale Oberschenkelregion.
Těsně před každou injekcí musíte inzulín dobře promíchat.
Unmittelbar vor jedem Spritzen muss das Insulin gut durchmischt werden.
Pero před každou injekcí prostříkněte.
Entlüften Sie den Pen vor jeder Injektion.
Někdy 15 injekcí denně.
Manchmal 1 5 Injektionen pro Tag.
Jedna je série bolestivých injekcí do břicha kolen.
Eine Serie schmerzhafter Spritzen in den Unterleib.
Quintanrix je určen k podání hlubokou intramuskulární injekcí přednostně do anterolaterální oblasti stehna.
Quintanrix wird tief intramuskulär injiziert, vorzugsweise in die anterolaterale Oberschenkelregion.
Pošlete raillyovou s další injekcí.
Schicken Sie Railly mit einer weiteren Injektion.
Insulin human winthrop rapid se podává subkutánní injekcí 15 až 20 minut před jídlem.
Insulin Human Winthrop Rapid wird 15 bis 20 Minuten vor einer Mahlzeit subkutan injiziert.
Podávání injekcí neupopegu pacientem samotným.
Wenn Sie sich Neupopeg selbst spritzen.
Toto balení pokrývá potřebu pacienta pro prvních 12 injekcí.
Diese Packung deckt den Bedarf des Patienten für die ersten 12 Injektionen.
Doporučená počáteční dávka mecaserminu je 04mg/ kg dvakrát denně subkutánní injekcí.
Die empfohlene Anfangsdosis von Mecasermin ist 0,04 mg/kg zweimal täglich als subkutane Injektion.
Insulin human winthrop basal se podává subkutánní injekcí 45 až 60 minut před jídlem.
Insulin Human Winthrop Basal wird 45 bis 60 Minuten vor einer Mahlzeit subkutan injiziert.
Později musíte inzulín dobře promíchat znovu bezprostředně před každou injekcí.
Auch später muss es unmittelbar vor jedem Spritzen erneut gut durchmischt werden.
Lékař stanoví zda je nutná jedna nebo více injekcí denně.
Der Arzt bestimmt, ob eine oder mehrere tägliche Injektionen notwendig sind.
Rakovina se rozšířila na její lymfotický systém potřebuje několik cyklolitických injekcí.
Der Krebs hat sich auf ihr lymphatisches System ausgebreitet. Sie braucht einige zytolytische Injektionen.
Pokračujte hlubokou podkožní injekcí.
Tief subkutan injizieren.
Insuman rapid se podává subkutánní injekcí 15 až 20 minut před jídlem.
Insuman Rapid wird 15 bis 20 Minuten vor einer Mahlzeit subkutan injiziert.
Opakujte tento pohyb před každou injekcí alespoň desetkrát.
Wiederholen Sie diese Bewegung vor jeder Injektion mindestens 10 mal.
Já já... se injekcí bojím.
Ich habe Angst vor Spritzen.
Léka stanoví zda je nutná jedna nebo více injekcí denn.
Der Arzt bestimmt, ob eine oder mehrere tägliche Injektionen notwendig sind.
Insuman basal se podává subkutánní injekcí 45 až 60 minut před jídlem.
Insuman Basal wird 45 bis 60 Minuten vor einer Mahlzeit subkutan injiziert.
Do 05mg/ kg tělesné hmotnosti podat denně subkutánní injekcí.
Bis zu 0,05 mg/kg Körpergewicht als tägliche subkutane Injektion.

Výsledek: 257, Čas: 0.0563

Viz také


injekcí likvidity
liquiditätsspritzen
injekcí do žíly
injektion in eine vene in eine vene injiziert

"Injekcí" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc