INVESTICÍM DO NĚMČINY

Překlad Investicím do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 270, Čas: 0.0801

Příklady použití Investicím ve větě a jejich překlady

Vláda by měla využít téměř nulových úrokových sazeb k investicím pobídnout firmy zejména startupy aby udělaly totéž.
Die regierung sollte die ultraniedrigen zinsen nutzen, um zu investieren, und die unternehmen- insbesondere start-ups- ermutigen, dasselbe zu tun.
Nízké úrokové sazby obvykle vedou firmy k vyšším půjčkám vyšším investicím větší zadluženost je vyvážena produktivnějšími aktivy.
Üblicherweise motivieren niedrige zinssätze firmen, mehr geld zu borgen, um mehr zu investieren. der höheren verschuldung stehen jedoch auch mehr produktionsmittel gegenüber.
Otázka je zda jeho výsledky těmto obrovským investicím odpovídají.
Die frage lautet, ob die ergebnisse diese große investition wert sind.
Japonská ekonomika sklon k přímým investicím.
Die japanische wirtschaft und der weg zur direkten investition.
Den investitionen
Politici musí dát prioritu investicím do výzkumu vývoje zelených energií.
Die politischen entscheidungsträger müssen den investitionen in die forschung und entwicklung von grünen energien vorrang einräumen.
Obě země mají rozsáhlé přebytky úspor oproti investicím obří obchodní přebytky.
Beide länder weisen in relation zu den investitionen massive sparüberschüsse sowie enorme handelsbilanzüberschüsse auf.
Jiné příklady vět
Mým investicím za posledních měsíců se daří výborně.
Gut, für meine investitionen der letzten sechs monate.
To co potřebujeme je odvaha k veřejným investicím.
Was wir brauchen, ist der mut zu öffentlichen investitionen.
Co se týká životního prostředí jsme znepokojeni vybízíme k investicím.
In bezug auf die umwelt sind wir besorgt und fordern investitionen.
Je to rozpočet který směřuje k investicím je to také protikrizový nástroj.
Es ist ein haushalt, der auf investitionen ausgerichtet und ein antikriseninstrument ist.
Přispívají také k dlouhodobým investicím.
Sie tragen zudem zu langfristigen investitionen bei.
Současně musíme vytvořit prostředí které bude podněcovat k investicím do infrastruktury.
Wir müssen aber auch ein umfeld schaffen, das zu investitionen in die infrastruktur anregt.
Potřebujeme nový komplexní regulační rámec který může finanční systém navést zpět k produktivním investicím.
Wir brauchen einen umfassenden rechtsrahmen, der das finanzsystem zurück zu produktiven investitionen lenken kann.
Malé střední podniky musí být podporovány k investicím do klastrů.
Kleine und mittlere unternehmen müssen zu investitionen in cluster ermutigt werden.
Prostředí vedoucího k investicím na západním břehu Jordánu v pásmu Gazy.
Eines für die investitionstätigkeit im westjordanland und im gaza-streifen günstigen umfelds.
Stimul směrem k obchodu investicím je dobře patrný.
Die anreize für handel und investitionstätigkeiten liegen klar auf der hand.
Země se otevřela zahraničnímu obchodu investicím státní podniky byly privatizovány.
Das land öffnete sich dem außenhandel, investitionsfirmen und staatliche unternehmen wurden privatisiert.
Situace byla v roce 2000 obtížná zvláště kvůli vysokým investicím.
Im jahr 2000 war die lage hauptsächlich wegen des hohen investitionsniveaus schwierig.
Musíme jí využít k investicím do inovací lidského kapitálu což dál podpoří růst v regionu.
Wir müssen sie für investitionen in innovation und humankapital verwenden, um weiteres wachstum in der region zu fördern.
Vyzývám k větším investicím do výzkumu vývoje v oblasti inteligentních elektrických sítí bateriových technologií pro účinnější využívání surovin v bateriích.
Ich rufe zu mehr investitionen in die forschung und entwicklung von intelligenten stromnetzen und batterietechnologie auf, um die ausgangsmaterialien in den batterien effizienter zu nutzen.
Taková argumentace nevyhnutelně vede k jedinému výsledku nižším veřejným investicím jak na vnitrostátní tak na evropské úrovni.
Diese argumentation führt unweigerlich zu nur einem Ergebnis: weniger öffentliche investitionen sowohl auf innerstaatlicher als auch auf europäischer ebene.
Je jasné že bez obnovení důvěry ve veřejné finance Řecka nedojde v Řecku k žádným investicím ani růstu.
Es ist klar, dass es ohne eine wiederherstellung des vertrauens in die öffentlichen finanzen griechenlands keine investition oder wachstum in griechenland geben wird.
Budeme prosazovat reformy včetně přezkoumání portfolia GPIF abychom zajistili že veřejné prostředky budou přispívat k investicím podporujícím růst.
Wir werden die reformen vorantreiben, einschließlich einer überprüfung des portefeuilles des fonds, um sicherzustellen, dass öffentliche mittel zu wachstumsfördernden investitionen beitragen.
paradoxně znamenalo že když Spojené státy zvýšily výdaje na obranu bin Ládinovi z toho díky svým investicím profitovali.
das: dadurch, dass die USA ihre rüstungsausgaben erhöhten, profitierte die familie bin laden von ihrer investition bei carlyle.
Dalším cílem je podnítit zemědělce k investicím v oblasti životního prostředí nad stávající právní rámec v oblasti diverzifikace další rozvinutí produkce.
Außerdem sollen die landwirte angeregt werden, in umweltmaßnahmen, die über die gesetzlich vorgeschriebenen mindestmaßnahmen hinausgehen, und in die diversifizierung(Umstellung) zu investieren.
Tyto fondy poskytují příležitost k investicím do obnovitelných zdrojů energie energetických úspor dalších opatření souvisejících se změnou klimatu.
Diese fonds schaffen die möglichkeit, in erneuerbare energiequellen, energieeinsparungen und weitere klimafreundliche maßnahmen zu investieren.
To je však nákladné pro chudé ekonomiky které by tyto prostředky mohly lépe využít k investicím spotřebě.
Das ist teuer für arme länder, die die mittel besser für investition und konsum ausgäben.
Tento nezávislý status by měl Kosovu umožnit získat přístup k prostředkům Mezinárodního měnového fondu k zahraničním investicím na další rozvoj.
Dieser unabhängige status sollte das kosovo befähigen, zugang zu den mitteln des internationalen währungsfonds und zu ausländischen investitionen für eine weitere entwicklung zu erlangen.
To odpovídá skutečně provedeným investicím podle položky Obnova strojů uvedené v tabulce.
Dies entspricht den in tabelle 5 unter dem posten"Erneuerung von Maschinen" dargestellten, tatsächlich durchgeführten investitionen.
Posílit evropské distribuční odvětví v oblasti filmu podporou distributorů k investicím do tvorby nákupu obchodování propagace zahraničních evropských filmů;
Stärkung des europäischen vertriebssektors im bereich kino, indem die verleihunternehmen ermutigt werden, in bezug auf nichteinheimische europäische kinofilme in die produktion, den ankauf, die vermarktungsrechte und die öffentlichkeitsarbeit zu investieren;

Výsledek: 270, Čas: 0.0801

Viz také


investicím do výrobní kapacity
die produktionskapazität investiert wurde investitionen in die produktionskapazität

S Synonyma "investicím"


"Investicím" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc