IZRAELSKÉHO DO NĚMČINY

Překlad Izraelského do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 261, Čas: 0.0898

Příklady použití Izraelského ve větě a jejich překlady

Israels ( izraele , izraelskému , izraelovi )
Obrovský střed izraelského politického spektra je dnes v podstatě herzlovský.
Das riesige Zentrum des politischen Spektrums Israels besteht heute im Wesentlichen aus den Anhängern Herzls.
Pozvali jsme také izraelského prezidenta šimona perese.
Wir haben auch den Staatspräsidenten Israels, Shimon Peres, eingeladen.
Israelischen ( izraelské , izraele , izraelském )
Jsem z izraelského mossadu.
Ich bin vom israelischen Mossad.
Ty budeš náš muž uvnitř izraelského parlamentu.
Du bist unser Mann im israelischen Parlament.
Des israelischen ( izraelské , izraele , izraelském )
Éra izraelského pragmatismu již zahájil s jeho odchodem neskončí.
Die von ihm eingeleitete Ära des israelischen Pragmatismus wird mit seinem Abschied nicht zu Ende sein.
Převlečení za stráže popeláře přelezli plot vnikli do býtů izraelského týmu.
Als Wächter oder Müllmänner verkleidet über den Zaun kletterten und in die Unterkünfte des israelischen Teams eindrangen.
Israel ( izraelské , izraele , izraelském )
Izraelského státu který bude žít v bezpečí.
Und einen Staat Israel zu haben, wo die Menschen in Sicherheit leben können.
Také navštívíme zpěváka sholema glicksteina nedávného izraelského přistěhovalce.
Denn wir haben Kantor Sholem Glickstein, frischgebackener Einwanderer aus Israel.
Jiné příklady vět
Dokument měl sloužit jako nepřímé uznání izraelského práva na existenci.
Mit diesem Dokument sollte das Existenzrecht Israels implizit anerkannt werden.
Pozice izraelského premiéra ehuda olmerta je silnější ale přesto nejistá.
Der israelische Ministerpräsident Ehud Olmert ist in einer stärkeren, aber trotzdem unsicheren Position.
Proces izraelského urovnání buď jak buď neustal.
Die israelische Besiedlung ist definitiv noch nicht vorbei.
Důvodem je skutečnost že livniová je dokonalým zosobněním „ izraelského středu “.
Der Grund hierfür ist, dass Livni die sprichwörtliche Vertreterin des israelischen Mainstream ist.
Tohle je urine=moč ben shulhai z izraelského ministerstva turismu.
Das ist Urine Ben Shulhai von dem Israelischen Ministerium für Tourismus.
Edelweisští piráti byli uctěni roku 1984 u izraelského pomníku yada vaschema.
Die Edelweißpiraten wurden 1984 in der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem geehrt.
Pak z tebe bude členb'nai avraham izraelského národa.
Und dann gehörst du zu B'Nai Abraham und zum Volk Israel.
Toto je splnění dávného izraelského snu.
Ein lang ersehnter Traum für Israel.
Takovou příčinou jsou nepřiměřené protiútoky izraelského státu.
Die gleichbleibenden Ursachen sind die unverhältnismäßigen Gegenangriffe seitens des Staates Israel.
Budu bydliti u prostřed synů izraelských neopustím lidu svého izraelského.
Und will wohnen unter den Kindern Israel und will mein Volk Israel nicht verlassen.
Tak léta dvadcátého jeroboáma krále izraelského kraloval aza nad judou.
Im zwanzigsten Jahr des Königs Jerobeam über Israel ward Asa König in Juda.
Ale raději jděte k ovcem zahynulým z domu izraelského.
Sondern gehet hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel.
Světlo k zjevení národům slávu lidu tvého izraelského.
Ein Licht, zu erleuchten die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel.
Ti kteří drží uneseného izraelského vojáka gilada šalita v zajetí jej musí okamžitě propustit.
Diejenigen, die den entführten israelischen Soldaten Gilad Shalit festhalten, müssen ihn unverzüglich freilassen.
Pro izraelského premiéra ehuda olmerta bude možná těžké takový diplomatický průlom akceptovat natožpak o něm přesvědčit izraelce.
Eine derartige diplomatische Öffnung mag für Israels Ministerpräsidenten Ehud Olmert schwer zu akzeptieren, geschweige denn den Israelis zu vermitteln sein.
Opravdu věřím že je to v zájmu lidu izraelského stejně jako lidu palestinského aby bylo nyní nalezeno řešení.
Ich glaube wirklich, dass es im Interesse sowohl des israelischen als auch des palästinensischen Volkes liegt, jetzt eine Lösung zu finden.
Člen komise. pane předsedající případ uneseného izraelského vojáka gilada šalita je pro evropskou unii velmi důležitý.
Mitglied der Kommission.- Herr Präsident! Der Fall des entführten israelischen Soldaten Gilad Shalit ist von großem Interesse für die Europäische Union.
Má-li EU uspět musí prosazovat politiku zahájenou francouzským předsednictvím dát prioritu ukončení války distancování se od izraelského nepřiměřeného použití síly.
Damit die EU Erfolg hat, muss sie der während der französischen Ratspräsidentschaft eingeleiteten Politik folgen, der Beendigung des Krieges Priorität einräumen und sich von Israels unverhältnismäßigem Einsatz von Gewalt distanzieren.
Všichni doufáme že s příchodem míru se toto pouto upevní kolem společného izraelského občanství.
Angesichts eines nahenden Friedens hoffen wir alle, dass dieses Band durch eine gemeinsame israelische Staatsbürgerschaft gefestigt wird.
Krátce poté sponzoroval odhalení bysty zavražděného izraelského premiéra jicchaka rabina v transylvánském brašově.
Schon bald finanzierte er die Enthüllung einer Büste des ermordeten israelischen Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin in Brasov in Transsylvanien.
Rád bych poděkoval panu komisaři za jeho odpověď chtěl bych přivítat skutečnost že zopakoval odsouzení izraelského postupu ze strany komise.
Ich möchte dem Kommissar für seine Antwort danken und begrüße die Tatsache, dass er die Verurteilung der Vorgehensweise Israels durch die Kommission wiederholt hat.
Jistě přehnaně horlivé odsuzování izraele laciná přirovnávání izraelského násilí k nacistickému hromadnému vraždění svědčí o pochybném nutkání shodit ze sebe břímě viny.
Natürlich sind die unverhältnismäßige Verurteilung Israels und billige Vergleiche zwischen israelischer Gewalt und den Massenmorden der Nazis Zeichen eines zweifelhaften Drangs, die Last der Schuld abzuwerfen.

Výsledek: 261, Čas: 0.0898

Viz také


domu izraelského
hauses israel
krále izraelského
des königs israels königs über israel
svatého izraelského
heiligen in israel
izraelského státu
des israelischen staates staat israel
hospodina boha izraelského
dem HERRN , dem gott israels
arabsko-izraelského konfliktu
des arabisch-israelischen konflikts
lidu svého izraelského
deines volkes israel
izraelského premiéra benjamina netanjahua
des israelischen premierministers benjamin netanjahu israelischen ministerpräsidenten benjamin netanyahu

S Synonyma "izraelského"


"Izraelského" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc