IZRAELSKÉM DO NĚMČINY

Překlad Izraelském do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 34, Čas: 0.0391

Příklady použití Izraelském ve větě a jejich překlady

Obama v novém izraelském světě.
Obama in Israels neuer Welt.
Devět let po izraelském bombardování iráckého jaderného reaktoru v osiraku roku 1981 zbýval saddámu husajnovi k získání atomové
Neun Jahre nach Israels Bombenangriff auf den irakischen Atomreaktor in Osirak 1981 war Saddam Hussein trotzdem nur ein

Israel

( izraele , izraelskému , izraelovi )
Synu člověčí vydej pohádku předlož podobenství o domu izraelském.
Du Menschenkind, lege doch dem Hause Israel ein Rätsel vor und ein Gleichnis.
Převěješ je v tom je vítr zachvátí vicher rozptýlí ty pak plésati budeš v hospodinu v svatém izraelském chlubiti se budeš.
Du sollst sie zerstreuen, daß sie der Wind wegführe und der Wirbel verwehe. Du aber wirst fröhlich sein über den HERRN und wirst dich rühmen des Heiligen in Israel.

Dem israelischen

( izraele , izraelskému , izraelovi )
Ti po izraelském útoku doufali že si izrael zvolí vůdce jenž se zaměří na potřebu ukončit utrpení zrušit obléhání zahájit obnovu.
Nach dem israelischen Angriff auf Gaza hatten viele Palästinenser gehofft, dass Israel einen Führer wählen würde, der sich darauf konzentrieren würde, das Leid zu beenden, den Belagerungszustand aufzuheben und mit dem Wiederaufbau zu beginnen.
Skupiny jako hamás jež stály mimo palestinskou samosprávu si zatím obstarávaly zbraně většinou si je kupovaly od izraelských vojáků nebo na izraelském černém trhu.
Nicht zur Palästinenserbehörde gehörende Gruppen wie die Hamas beschafften sich ihre Waffen überwiegend durch Kauf von israelischen Soldaten oder auf dem israelischen Schwarzmarkt.

Einem israelischen

( izraele , izraelskému , izraelovi )
Izrael může abbásovi pomoci tím že propustí vysokého představitele fatáhu marwana barghútího který si v současné době odpykává pětinásobný doživotní trest v izraelském vězení.
Israel kann Abbas helfen, indem es den langjährigen Fatah-Politiker Marwan Barghuti freilässt, der sich derzeit, zu fünfmal lebenslänglich verurteilt, in einem israelischen Gefängnis befindet.
obviňují abbáse že v bojích podporuje izrael že se chce „ vrátit do gazy na izraelském tanku “.
Abbas bereits vor, Israel in den Kämpfen zu unterstützen und „auf einem israelischen Panzer nach Gaza zurückkehren“ zu wollen.

Israelischem

( izraele , izraelskému , izraelovi )
Naprostá většina těchto vězňů je zadržována na izraelském území čímž dochází k porušování článku 76 ženevské úmluvy svévolná
Die meisten Häftlinge werden auf israelischem Territorium gefangen gehalten, was gegen Artikel 76 der Genfer Konvention verstößt: willkürliche
izraelských ozbrojených sil zajatý dne 24. června 2006 na izraelském území splňuje kritéria pro to aby byl podle třetí
der israelischen Armee, das am 24. Juni 2006 auf israelischem Gebiet gefangen genommen worden ist, alle Kriterien erfüllt, um
Jiné příklady vět
Při izraelském raketovém útoku na jeden hotel.
Durch einen israelischen Raketenangriff auf ein Hotel.
V hospodinu bohu izraelském doufal nebylo po něm jemu rovného mezi všemi králi judskými z těch kteříž byli před ním.
Er vertraute dem HERRN, dem Gott Israels, daß nach ihm seinesgleichen nicht war unter allen Königen Juda's noch vor ihm gewesen.
Mečem padnete na pomezí izraelském souditi vás budu zvíte že já jsem hospodin.
Ihr sollt durchs Schwert fallen; an der Grenze Israels will ich euch richten, und sollt erfahren, daß ich der HERR bin.
Vzhledem k objemu peněz jímž se podílíme na izraelském hospodářství neseme vážnou odpovědnost když tyto peníze pomáhají zabíjet civilisty děti.
Aufgrund des Geldbetrages, den wir zur Wirtschaft Israels beitragen, tragen wir eine schwere Verantwortung dafür, wenn dieses Geld zum Tod von Zivilisten und Kindern beiträgt.
Ale tiší rozveselí se náramně v hospodinu chudí lidé v svatém izraelském plésati budou.
Und die Elenden werden wieder Freude haben am HERRN, und die Armen unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels.
Město nebude vám hrnec aniž vy budete u prostřed něho maso na pomezí izraelském souditi vás budu.
Die Stadt aber soll nicht euer Topf sein noch ihr das Fleisch darin; sondern an der Grenze Israels will ich euch richten.
Zaprvé je nezbytné pochopit jak velkou zásluhu na izraelském stažení si mohou věrohodně nárokovat palestinci.
Vorweg ist zu klären, welchen Beitrag zum israelischen Abzug die Palästinenser glaubhaft für sich in Anspruch nehmen können.
Írán se považuje za oběť mezinárodního dvojího metru akceptuje se pákistánský indický status jaderné velmoci o izraelském ani nemluvě což jen dále přiživuje pocit diskriminace odhodlání prosadit své ambice.
Der Iran sieht sich als Opfer internationaler Doppelmoral: Der Nuklearstatus Pakistans und Indiens wird anerkannt, von dem Israels gar nicht zu reden.
V domě izraelském vidím hroznou věc tam smilstvím efraimovým poškvrňuje se izrael.
Ich sehe im Hause Israel, davor mir graut; denn da hurt Ephraim und verunreinigt sich Israel.
Co si myslí o zákonu kontinuity který se projeví na izraelském lidu v referendu o obsazení okupovaného území?
Wie denken Sie über das Kontinuitätsgesetz, das dem israelischen Volk durch ein Referendum zur Besetzung von besetzten Gebieten eine Stimme geben wird?
Když vyvrhl ďábelství mluvil jest němý. divili se zástupové řkouce že nikdy se nic takového neukázalo v lidu izraelském.
Und da der Teufel war ausgetrieben, redete der Stumme. Und das Volk verwunderte sich und sprach: Solches ist noch nie in Israel gesehen worden.
Jednou možností by bylo uskutečňování politiky „ sníženého mlžení “ dalšího poodhalení závoje na izraelském jaderném arzenálu s cílem varovat íránské vládce před potenciálními následky jejich počínání.
Ein Möglichkeit wäre, eine Politik der „Undurchsichtigkeit plus“ zu verfolgen: Also den Schleier über Israels atomarem Arsenal ein weiteres Stück zu lüften, um die iranische Führung vor den möglichen Folgen ihres Tuns zu warnen.
dosáhly shody ve většině bodů míru diplomatických vztazích úplném izraelském stažení ze všech okupovaných egyptských území na sinaji.
eine Einigung: Frieden, diplomatische Beziehungen und der vollständige Abzug Israels aus allen besetzten ägyptischen Gebieten auf der Halbinsel Sinai.
Király jenž se hlásil ke starým kodexům vojenské cti v izraelském památníku holocaustu jad vašem byl prohlášen spravedlivým mezi národy
Király, der dem militärischen Ehrenkodex anhing(er wird in der israelischen holocaustgedenkstätte yad vashem als „Gerechter unter den Völkern“ geehrt wegen
tisíci lety zřejmě dříve jak naznačuje nedávný odhad stáří neandrtálského pohřebiště v izraelském tabunu na 160 tisíc let.
die jüngste Datierung einer Grabstätte von Neandertalern in Tabun, Israel, auf ein Alter von 160.000 Jahren nahe legt.

Výsledek: 34, Čas: 0.0391

S Synonyma "izraelském"


"Izraelském" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc