IZRAELSKÉMU DO NĚMČINY

Překlad Izraelskému do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 65, Čas: 0.0278

Příklady použití Izraelskému ve větě a jejich překlady

Dej tomuhle princi izraelskému zásobu vody chleba na jeden den.
Gib diesem Prinz von Israel eine Tagesration Brot und Wasser.
Před jehožto příštím kázal jan křest pokání všemu lidu izraelskému.
Wie denn Johannes zuvor dem Volk Israel predigte die Taufe der Buße,

Israels

( izrael , izraelský , izraelskému )
Tedy vzdělal jozue oltář hospodinu bohu izraelskému na hoře hébal.
Da baute Josua dem HERRN, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berge Ebal.
Poslal posly k achabovi králi izraelskému do města.
Und sandte Boten zu Ahab, dem König Israels, in die Stadt.

Die israelische

( izrael , izraelský , izraelskému )
Kromě násilí které provázelo demonstrace proti izraelskému zásahu byly obzvláště šokující dva obrázky z těchto demonstrací.
Neben der Gewalt im Umfeld waren zwei Bilder von den Demonstrationen gegen die israelische Intervention besonders schockierend.
V květnu údajně izraelskému ministerskému předsedovi ehudu olmertovi radil aby izrael vydal spornou oblast farem šibáa na hranici
Im Mai soll er dem israelischen Ministerpräsidenten Ehud Olmert geraten haben, das umstrittene Gebiet der Shebaa-Farmen im Grenzgebiet zum
Jiné příklady vět
Stoje dobrořečil všemu shromáždění izraelskému hlasem velikým řka.
Und trat dahin und segnete die ganze Gemeinde Israel mit lauter Stimme und sprach.
Stalo se léta třetího přijel jozafat král judský k králi izraelskému.
Im dritten Jahr aber zog Josaphat, der König Juda's hinab zum König Israels.
Stalo se když umřel achab že se zprotivil král moábský králi izraelskému.
Da aber Ahab tot war, fiel der Moabiter König ab vom König Israels.
Otázkou která v současnosti dominuje izraelskému diskurzu je tudíž to zda provést invazi proti gaze ovládané hamásem či nikoliv.
Daher lautet die Frage, die derzeit die Debatte in Israel bestimmt, ob man in den von der Hamas kontrollierten Gaza-Streifen einmarschieren soll oder nicht.
Mluvte ke všemu shromáždění izraelskému řkouce desátého dne měsíce tohoto vezmete sobě jeden každý beránka po čeledech beránka na každý dům.
Sagt der ganzen Gemeinde Israel und sprecht: Am zehnten Tage dieses Monats nehme ein jeglicher ein Lamm, wo ein Hausvater ist, je ein Lamm zu einem Haus.
Protož rci domu izraelskému takto praví panovník hospodin obraťte se odvraťte od ukydaných bohů vašich ode všech ohavností vašich odvraťte tvář svou.
Darum sollst du zum Hause Israel sagen: So spricht der HERR HERR: Kehret und wendet euch von eurer Abgötterei und wendet euer Angesicht von allen euren Greueln.
Ostatně právě ten je klíčem k porozumění nejen volebnímu výsledku ale také izraelskému veřejnému mínění příští vládě jejím politikám.
Das ist in der Tat der Schlüssel zum Verständnis nicht nur der Stimmenauszählung, sondern auch der öffentlichen Meinung in Israel, der nächsten Regierung und ihrer Politik.
Věřil achis davidovi řka jižtě se velice zošklivil lidu svému izraelskému protož budeť mi za služebníka na věky.
Darum glaubte Achis David und gedachte: Er hat sich stinkend gemacht vor seinem Volk Israel, darum soll er immer mein Knecht sein.
Kohož jsi zhaněl komus se rouhal proti komu jsi povýšil hlasu pozdvihls vzhůru očí svých však proti svatému izraelskému.
Wen hast du gehöhnt und gelästert? Über wen hast du deine Stimme erhoben? Du hast deine Augen erhoben wider den Heiligen in Israel.
Přišed pak ezechiáš s knížaty vidouce hromady ty dobrořečili hospodinu lidu jeho izraelskému.
Und da Hiskia mit den Obersten hineinging und sahen die Haufen, lobten sie den HERRN und sein Volk Israel.
Kohož jsi zhaněl komus se rouhal proti komus povýšil hlasu pozdvihl zhůru očí svých proti svatému izraelskému.
Wen hast du geschmäht und gelästert? Über wen hast du die Stimme erhoben? Du hebst deine Augen empor wider den Heiligen in Israel.
Nebo není opuštěn izrael juda od boha svého od hospodina zástupů ačkoli země jejich plná jest provinění proti svatému izraelskému.
Denn Israel und Juda sollen nicht Witwen von ihrem Gott, dem HERRN Zebaoth, gelassen werden. Denn jener Land hat sich hoch verschuldet am Heiligen in Israel.
Za tím řekl mi synu člověčí jdiž k domu izraelskému mluv k nim slovy mými.
Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, gehe hin zum Hause Israel und predige ihnen meine Worte.
Zvědí všickni obyvatelé egyptští že já jsem hospodin proto že jste holí třtinovou domu izraelskému.
Und alle, die in Ägypten wohnen, sollen erfahren, daß ich der HERR bin; darum daß sie dem Hause Israel ein Rohrstab gewesen sind.
Dítě pak rostlo posilovalo se v duchu bylo na poušti až do dne zjevení svého lidu izraelskému.
Und das Kindlein wuchs und ward stark im Geist; und er war in der Wüste, bis daß er sollte hervortreten vor das Volk Israel.
Raketové útoky proti izraelskému území jsou průhledným pokusem odvrátit pozornost sešikovat masy kolem hamásu coby skutečného obhájce palestinské věci.
Die Raketenangriffe auf israelisches Gebiet sind ein durchsichtiger Versuch, die Aufmerksamkeit hiervon abzulenken und die Massen um die Hamas als die wahren Kämpfer für die palästinensische Sache zu scharen.
Byl pak joáb představen všemu vojsku izraelskému banaiáš syn joiadův nad cheretejskými peletejskými.
Joab aber war über das ganze Heer Israels. Benaja, der Sohn Jojadas, war über die Krether und Plether.
Tedy poslal muž boží k králi izraelskému řka viz abys netáhl přes to místo nebo tam syrští jsou v zálohách.
Aber der Mann Gottes sandte zum König Israels und ließ ihm sagen: Hüte dich, daß du nicht an dem Ort vorüberziehst; denn die Syrer ruhen daselbst.
Jimž on řekl odvrztež tedy nyní bohy cizozemců kteříž jsou u prostřed vás nakloňte srdcí svých k hospodinu bohu izraelskému.
So tut nun von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und neigt euer Herz zu dem HERRN, dem Gott Israels.
Slyštež králové ušima pozorujte knížata já já zpívati budu hospodinu žalmy zpívati budu hospodinu bohu izraelskému.
Ihr Könige, und merket auf, ihr Fürsten! Ich will, dem HERRN will ich singen; dem HERRN, dem Gott Israels, will ich spielen.
Potom povolav šalomouna syna svého přikázal mu aby vystavěl dům hospodinu bohu izraelskému.
Und er rief seinem Sohn Salomo und gebot ihm, zu bauen das Haus des HErrn, des GOttes Israels.
Zavřeli také dvéře síně zhasili lampy kadidlem nekadili aniž zápalu obětovali v svatyni bohu izraelskému.
Und haben die Tore an der Halle zugeschlossen und die Lampen ausgelöscht und kein Räuchwerk geräuchert und kein Brandopfer getan im Heiligtum dem Gott Israels.
Opravil zase oltář hospodinův obětoval na něm oběti pokojné díkčinění přikázal judským aby sloužili hospodinu bohu izraelskému.
Und richtete zu den Altar des HERRN und opferte darauf Dankopfer und Lobopfer und befahl Juda, daß sie dem HERRN, dem Gott Israels, dienen sollten.
Uslyšavše pak nepřátelé judovi beniaminovi že by ti kteříž přestěhováni byli stavěli chrám hospodinu bohu izraelskému.
Da aber die Widersacher Juda's und Benjamins hörten, daß die Kinder der Gefangenschaft dem HERRN, dem Gott Israels, den Tempel bauten.

Výsledek: 65, Čas: 0.0278

Viz také


domu izraelskému
hause israel
bohu izraelskému
dem gott israels
králi izraelskému
könig israels
lidu izraelskému
israel

S Synonyma "izraelskému"


"Izraelskému" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc