JAZYCÍCH DO NĚMČINY

Překlad Jazycích do Němčiny

Výsledek: 268, Čas: 0.0957

Příklady použití Jazycích ve větě a jejich překlady

Sprachen ( jazyků , mluvili , hovořili )
Ve všech jazycích na všech kanálech.
In allen Sprachen und auf allen Frequenzen.
Informace o opravných prostředcích jazycích orgánech.
Angaben zu den Rechtsbehelfen, Sprachen und Stellen.
Sprache ( jazyk , řeč , mluvu )
Chci říct že tě miluju ve všech jazycích které znáš.
Ich möchte sagen"Ich liebe dich" in jeder Sprache die du kennst.
Telefonovala jsi v padesáti cizích jazycích.
Du telefoniertest in einer fremden Sprache.
Amtssprachen ( úředních jazycích , oficiálních jazyků , úřední jazyky )
K dispozici ve všech jazycích společenství.
Liegt in allen Amtssprachen der Gemeinschaft vor.
Ve všech ostatních případech v jednom nebo více jazycích společenství.;
In allen anderen Fällen in einer oder mehreren Amtssprachen der Gemeinschaft.
Den sprachen ( úředních jazycích , oficiálních jazyků , úřední jazyky )
Evropský patentový úřad pracuje v jazycích stanovených v EPÚ.
Das Europäische Patentamt arbeitet in den Sprachen, die im EPÜ vereinbart worden sind.
Dostupnost kodexů chování elektronickou cestou v jazycích společenství;
Zur elektronischen Abrufbarkeit der Verhaltenskodizes in den Sprachen der Gemeinschaft;
Jiné příklady vět
Celkově máme miliony článků v mnoha různých jazycích.
Wir haben 2 Millionen Artikel insgesamt in vielen, vielen verschiedenen Sprachen.
Po tomto schválení budou mít znění v těchto jazycích stejnou platnost.
Nach ihrer Genehmigung ist der Wortlaut in diesen Sprachfassungen gleichermaßen verbindlich.
Jsme v mnoha mnoha jazycích.
Uns gibt es in vielen, vielen Sprachen.
Čísla jsou stejná ve všech jazycích.
Zahlen sind in jeder Sprache gleich.
Nikdy se nám nepodaří naučit ve všech jazycích všechny fráze... které budeme potřebovat.
Wir können nicht alles in jeder Landessprache lernen, also pack sie ein.
Veřejné konzultace jejich dostupnost ve všech jazycích EU.
Öffentliche Konsultationen und ihre Verfügbarkeit in sämtlichen Sprachen der EU.
To znamená být volný v jistých jazycích.
Das heißt"frei" in meiner Sprache.
Nemůžeme stejně rychle zpracovávat petice ve všech jazycích.
Wir können Petitionen nicht in allen Sprachen gleich schnell bearbeiten.
Slova pro černé v mnoha jazycích.
Das Wort für schwarze in jeder Sprache.
Teď umím přesvědčivě nadávat v 18ti jazycích.
Ich kann jetzt in 18 Sprachen überzeugend fluchen.
Občané mohou parlamentu psát přijímat odpovědi v těchto jazycích.
Die Bürger können an das Parlament schreiben und erhalten eine Antwort in dieser Sprache.
Nyní umím přesvědčivě nadávat v 18ti jazycích.
Ich kann jetzt in 18 Sprachen überzeugend fluchen.
Já také. plus v pěti dalších jazycích.
Ich auch, und noch 5 weitere Sprachen.
Vícejazyčně dostupné ve 22 jazycích.
Mehrsprachig: in 22 Sprachen verfügbar.
Miluju tě v různých jazycích.
Ich liebe dich" in verschiedenen Sprachen.
Jo ve dvou jazycích.
Ja, auf zwei Sprachen.
Internetové stránky inforegio hlavní sekce nyní dostupné ve 22 jazycích.
Inforegio-Website: Hauptrubriken jetzt in 22 Sprachen verfügbar.
Internetové stránky inforegio hlavní sekce nyní dostupné ve 22 jazycích.
Inforegio-Website: Hauptrubriken jetzt in 22 Sprachen abrufbar.
Název v jednom nebo několika jazycích ve smyslu článku.
Den in einer oder mehreren Sprachen abgefassten Namen im Sinne von Artikel 5;
Konstrukt if je jedním z nejdůležitějších prvků v mnoha jazycích včetně PHP.
Das if-Konstrukt ist eine der wichtigsten Möglichkeiten vieler Programmier-Sprachen, PHP eingeschlossen.
Toto opatření nevylučuje uvedení těchto údajů v několika jazycích.
Dem steht nicht entgegen, daß die genannten Angaben in mehreren Sprachen abgefasst sind.

Výsledek: 268, Čas: 0.0957

Viz také


mnoha jazycích
vielen sprachen vieler programmier-sprachen
v různých jazycích
in verschiedenen sprachen in unterschiedlichen sprachen in einer anderen sprache
v několika jazycích
in mehreren sprachen in verschiedenen sprachen
ve všech úředních jazycích
in allen amtssprachen in sämtlichen amtssprachen in allen offiziellen sprachen in allen gemeinschaftssprachen
úředním jazyce nebo jazycích
oder den amtssprachen oder den amtssprache
ve všech úředních jazycích společenství
in allen amtssprachen der gemeinschaft an , der in sämtlichen amtssprachen der gemeinschaft abgefasst ist in allen amtssprachen der gemeinschaftsorgane sein
ve všech úředních jazycích evropské unie
in allen amtssprachen der europäischen union in sämtlichen amtssprachen der europäischen union

"Jazycích" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc