JE TÍM DO NĚMČINY

Překlad Je Tím do Němčiny

Výsledek: 263, Čas: 0.103

Příklady použití Je Tím ve větě a jejich překlady

Ist ( je , )
Ne to on je tím třetím mužem z vortexu.
Nein, er ist der dritte Mann von Vortex.
Možná je tím pojítkem catalan.
Vielleicht ist Katalane die Verbindung.
Liegt ( je , )
To je tím oreganem.
Das liegt am Oregano.
To je tím metrem.
Es liegt am Maßband.
Würden sie ( je , )
Tohle území je tím co jste pravděpodobně nazývali jihovýchod spojených států.
Diesen Bezirk würden Sie wohl die südwestlichen USA nennen.
Péče u blízkých příbuzných je tím lepším řešením.
Im besten Fall werden sie von nahen Verwandten versorgt.
Jiné příklady vět
Člověk je tím co dělá jak se říká.
Man ist, was man tut, sozusagen.
To je tím masem.
Das liegt am Ragout.
Dash je tím císařem je to moje spřízněná duše.
Dash ist der Kaiser. Er ist mein Seelenverwandter.
Ten dodatek je tím lékem!
Dieser Zusatzartikel ist das Heilmittel.
To je tím korzetem.
Das liegt an dem Korsett.
Ne! on je tím nejsilnějším člověkem na světě!
Nein, er ist der stärkste Mann der Welt.
Tenhle sklep je tím nejbezpečnějším místě.
Dieser Keller ist der sicherste Ort.
Jestli je tím démonem rodriguez tak je to past.
Wenn Rodriguez der Dämon ist, dann ist das eine Falle.
On je tím baronem!
Er ist der Baron!
Lang je tím zmatený!
Lang ist verwirrt!
Tenhle harddisk je tím důkazem.
Diese Festplatte ist der Beweis.
Velitel je tím mužem se zlatou zbraní.
Der Kommandant ist der Mann mit der goldenen Waffe.
Oko je tím klíčem.
Das Auge ist der Schlüssel.
Rezident je tím cílem.
Der Resident ist das Ziel.
Veteráni potřebují hodně času prostoru trpělivost je tím klíčem.
Veteranen brauchen viel Zeit und Raum. Geduld ist der Schlüssel.
Ne joe kondenzační stopa je tím prachem.
Nein,"Contrail" ist der Dunst.
Paní mailerová je tím posedlá.
Mrs. Mailer ist besessen.
Řekla že dnešní večer je tím večerem.
Sie hat gesagt, heute ist die Nacht.
Pierce ví kdo je tím vrahem.
Pierce weiß, wer der Mörder ist.
Když je tím kupcem jonathan reiss.
Auch wenn sein Käufer Jonathan Reiss ist?
To je tím že jsem mimo rovnováha.
Ich bin nicht in Gleichgewicht.
To je tím že jsem mimo rovnováha.
Ich bin nicht in Balance.
Ráj je tím katalyzátorem který spustil tvůj strach.
Eden war der Katalysator, der Auslöser deiner Angst.
Spravovat sankce je tím pádem nezbytné.
Daher sind Sanktionen erforderlich.

Výsledek: 263, Čas: 0.103

Viz také


to je tím
liegt an es ist das liegt daran
je tím posedlý
ist besessen davon ist seine besessenheit
co je s tím
was ist mit diesem was hat es mit was ist denn los was stimmt nicht mit diesem
je s tím chlapem
ist mit dem mann los ist los mit dem kerl ist mit dem bruder los hat der typ
tím co je skutečné
dem , was real ist , was realität ist
tím že je zabijeme
wir sie umbringen sie zu töten würde indem ich sie töte

Slovo od slova překladem


"Je tím" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc