JEDINEČNÝ DO NĚMČINY

Překlad Jedinečný do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 257, Čas: 0.2118

Příklady použití Jedinečný ve větě a jejich překlady

Einzigartig ( jedinečný , unikátní , výjimečný )
Je jedinečný že.
Es ist einzigartig, oder?
Jste jedinečný pane murphy.
Du bist einzigartig, Mr. Murphy.
Jeden malý kvítek požehnaný jedinečný... už nerozkvete.
Eine Blume, so klein, begnadet... einmalig, wird nie wieder blühen.
Zvláště pak je jedinečný humanitární koš OBSE.
Besonders das humanitäre Angebot der OSZE ist einmalig.
Zadaný název není jedinečný! opravdu jste toto chtěli.
Der eingegebene Name ist nicht eindeutig! Ist dies beabsichtigt?
Název který jste zadali není jedinečný.
Der von Ihnen eingegebene Name ist nicht eindeutig.
Je jedinečný ale... teď je mezi námi celá ta vzdálenost.
Er ist was Besonderes, aber... jetzt liegt eine große Entfernung zwischen uns.
Co jsme měli bylo jedinečný.
Das zwischen uns war was Besonderes.
Jiné příklady vět
Ani jedinečný nebo originální.
Weder einzigartig, noch originell.
Nejsi jedinečný murphy když možná tvoje krev je.
Du bist nicht einzigartig, Murphy, obwohl es dein Blut vielleicht ist.
Ale ken je jedinečný v jiném ohledu.
Aber Ken ist auch in anderer Weise einmalig.
On byl skutečně jedinečný.
Er war wirklich einmalig.
Já ben tvůj jedinečný bratr ti právě získal tv první reklamní flek.
Ich, Ben, dein einziger Bruder, hat dir deinen ersten Werbevertrag beschafft.
Jste jedinečný.
Du bist einzigartig.
Název parametru není jedinečný.
Der Parametername ist nicht eindeutig.
Uctívané pro svůj jedinečný vzhled.
Bekannt für ihr unvergleichliches Anvisieren.
Wexler není jedinečný ty jseš.
Wexler ist nichts Besonderes.
Název atributu není jedinečný.
Der Attributname ist nicht eindeutig.
Každý pacient je jedinečný.
Jeder Patient ist einzigartig.
Vím že to zní hloupě ale je jedinečný.
Es klingt verrückt, ich weiß, aber sie ist einmalig.
Každý otisk prstu je jedinečný.
Jeder Fingerabdruck ist einmalig.
Je v seznamu jako jedinečný znak.
Sie wird als unverwechselbares Kennzeichen genannt.
Název není jedinečný.
Der Name ist nicht eindeutig.
Tenhle rok bude jedinečný.
Und dieses Jahr wird es was besonderes.
Já jsem jedinečný.
Ich bin einzigartig.
Jedinečný rty. jo.
Einzigartige Lippen, ja.
Kunderův případ navíc zdaleka není jedinečný.
Zudem ist Kunderas Fall kaum einmalig.
Název atributu entity není jedinečný.
Der Entitätsattributname ist nicht eindeutig.
Jsi jedinečný.
Du bist einzigartig.
Jako ředitel jsem potkal mnoho dětí ale matt byl jedinečný.
Als Schuldirektor treffe ich eine Menge Kinder, aber Matt war einmalig.

Výsledek: 257, Čas: 0.2118

Viz také


je jedinečný
ist einzigartig ist einmalig als unvergleichlich
je to jedinečný
das ist eine einzigartige ist ein ganz besonderer

S Synonyma "jedinečný"


"Jedinečný" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc