JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ DO NĚMČINY

Překlad Jednotlivých Států do Němčiny

Výsledek: 262, Čas: 0.1263

nationalen (44) einzelnen staaten (19) einzelstaatlichen (27) einzelnen mitgliedstaaten (9) einzelstaatlicher (8) der einzelnen länder (4) der einzelstaaten (3) verschiedener staaten (2) einzelner staaten (16) nationaler (9) nationale (9)

Příklady použití Jednotlivých Států ve větě a jejich překlady

Nationalen ( národní , vnitrostátní , státní )
Evropské nebe se skládá ze slepence 60 kontrolních středisek jednotlivých států.
Am europäischen Himmel haben wir einen Flickenteppich von 60 nationalen Kontrollzentren.
Vytvoření jednotného trhu usnadní inovace bez ohledu na hranice jednotlivých států.
Die Schaffung eines Binnenmarkts wird es ermöglichen, dass Innovationen unabhängig von nationalen Grenzen zunehmen.
Einzelstaatlichen ( vnitrostátních , národních , členských států )
Požadavku předběžného stanoviska EU nikoliv stanoviska posteriori ohledně návrhů státních rozpočtů jednotlivých států;
Eine vorherige- und nicht nachträgliche- gemeinschaftliche Stellungnahme zu einzelstaatlichen Finanzgesetzentwürfen zur Auflage zu machen;
Podpora vzdělávání profesního rozvoje výzkumných pracovníků které se označují jako tzv. akce marie curie se má dál rozvíjet rozšiřovat včetně intenzivnějších propojení se systémy jednotlivých států.
Die Förderung der Ausbildung und Laufbahnentwicklung von Forschern, die als"Marie-Curie-Maßnahmen" bezeichnet werden, soll ausgebaut und erweitert werden, einschließlich intensiverer verbindungen zu einzelstaatlichen systemen.
Einzelstaatlicher ( vnitrostátní , národní , členských států )
Jejichž činnost se řídí na úrovni jednotlivých států předpisy nebo etickým kodexem;
Und deren Tätigkeit auf einzelstaatlicher Ebene einer Regelung bzw. Standesregeln unterworfen ist;
Každý členský stát vypracuje pohotovostní plán s opatřeními která je třeba učinit při vypuknutí newcstleské choroby na úrovni jednotlivých států.
Jeder Mitgliedstaat erstellt einen Krisenplan mit Maßnahmen, die bei Ausbruch der Newcastle-Krankheit auf einzelstaatlicher Ebene zu treffen sind.
Einzelner staaten
Jak jsem již zmínil snahy jednotlivých států nebudou dostačující.
Ich habe bereits betont, dass das Engagement einzelner Staaten nicht ausreicht.
SK dějiny evropy jejích jednotlivých států tedy evropské unie jsou ať chceme či ne úzce spjaty s křesťanským dědictvím.
SK Die Geschichte Europas, seiner einzelnen Staaten und damit auch der EU ist, ob einem das nun gefällt oder nicht, eng mit dem christlichen Erbe verbunden.
Die einzelstaatlichen
Orgány jednotlivých států jsou oprávněny předávat SÚES důvěrné statistické údaje.
Die einzelstaatlichen Stellen sind befugt, dem SAEG vertrauliche statistische Daten zu übermitteln.
Měny jednotlivých států by se staly cílem stejně jako v dobách pana sorose.
Die einzelstaatlichen Währungen wären zum Angriffsziel geworden wie zu Soros's Zeiten.
Den nationalen
Úzká spolupráce s parlamenty jednotlivých států.
Enge Zusammenarbeit mit den nationalen Parlamenten.
Reformy jsou zapotřebí doma v hlavních městech jednotlivých států.
Nötig sind Reformen zu Hause, in den nationalen Hauptstädten.
Den einzelnen ländern
Za údajem pro EU se však skrývají značné rozdíly ve výdajích jednotlivých států.
Hinter der Angabe für die EU verbergen sich beträchtliche Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern.
Je logické že tato směrnice se snaží sjednotit roztříštěné předpisy jednotlivých států stanovit jednotnou metodiku řízení o poskytování komunikačních frekvencí.
Es ist nachvollziehbar, dass in dieser Entschließung der Versuch unternommen wurde, die zersplitterten Regelungen der einzelnen Länder zu vereinheitlichen und eine einheitliche Arbeitsmethodik für die Zuweisung einer Übertragungsfrequenz aufzustellen.
Jiné příklady vět
Vstoupí v platnost po ratifikaci na úrovni jednotlivých států.
Sie treten nach der Ratifizierung auf nationaler Ebene in Kraft.
Vedoucí představitelé jednotlivých států nikoliv vedoucí představitelé EU prokázali vůdcovské kvality v mezinárodním kontextu.
Nationale Entscheidungsträger, nicht die Entscheidungsträger der EU, haben internationale Führungskraft gezeigt.
Zadruhé my poslanci evropského parlamentu se nemůžeme vyjadřovat k otázkám spadajícím do pravomocí jednotlivých států.
Zweitens können wir Abgeordnete in einem Bereich von nationaler Kompetenz kein Mitspracherecht haben.
Trestní právo je nicméně věcí jednotlivých států nikoli EU.
Das Strafrecht ist jedoch eine nationale und keine europäische Angelegenheit.
Nelze popřít že jde částečně o otázku odpovědnosti jednotlivých států.
Zugegebenermaßen ist dies zum Teil eine Frage der nationalen Verantwortung.
Vezměte prosím v potaz konkrétní situaci jednotlivých států.
Bitte berücksichtigen Sie die besondere Lage in den einzelnen Mitgliedstaaten.
Aktivní konstruktivní spolupráce na politice rozvoje jednotlivých států evropy.
Aktive und konstruktive Mitwirkung an der einzelstaatlichen und europäischen Entwicklungspolitik.
Konečně doporučuji aby se všichni lépe seznámili s právními předpisy jednotlivých států.
Abschließend möchte ich empfehlen, sich mit der nationalen Gesetzgebung stärker vertraut zu machen.
Souhlasím že využití jaderné energie spadá do suverenity jednotlivých států.
Ich stimme zu, dass die Nutzung von Kernenergie zur nationalen Souveränität gehört.
Byli bychom raději kdyby byla pomoc propuštěným pracovníkům financována vládami jednotlivých států.
Wir würden Hilfen für entlassene Arbeitnehmer vorziehen, die von den nationalen Regierungen zu finanzieren sind.
V zásadě totéž platí uvnitř jednotlivých států.
Das gilt größtenteils auch für die Verhältnisse innerhalb von Ländern.
Nyní se výběr potřeby možnosti kapacity jednotlivých států velmi liší.
Die Möglichkeiten, Bedürfnisse, Optionen und Kapazitäten der einzelnen Staaten sind extrem unterschiedlich.
Musíme si také uvědomit že vlastní vyjednávání vlád jednotlivých států se třetími stranami nespadá pod pravomoc EU.
Wir müssen auch beachten, dass die EU bei Verhandlungen zwischen nationalen Regierungen und Dritten keine gesetzlichen Befugnisse hat.
Vytvoření jednotného rámce umožní nabízet moderní řešení platebního styku bez ohledu na hranice jednotlivých států.
Die Schaffung eines einheitlichen Rahmenwerks wird es ermöglichen, innovative Zahlungslösungen unabhängig von nationalen Grenzen anzubieten.
V tomto průmyslovém odvětví na půdě parlamentu by mělo být uznáno že ukládání opětovné zpracování je také otázkou nadnárodní politiky nemělo by být ponecháno jen na bedrech jednotlivých států.
Die Industrie und das Parlament sollten anerkennen, dass die Endlagerung und Wiederaufbereitung auch einen grenzüberschreitender Politikbereich bilden, der nicht einzelnen Mitgliedstaaten überlassen werden darf.
Množství převzaté intervenčními agenturami před stanoveným datem na základě předpisů společenství nebo jednotlivých států;
Die von den Interventionsstellen im Vorzeitraum aufgrund gemeinschaftlicher oder einzelstaatlicher Vorschriften übernommenen Mengen;

Výsledek: 262, Čas: 0.1263

"Jednotlivých států" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc