JEDNOTLIVÝM DO NĚMČINY

Překlad Jednotlivým do Němčiny

Výsledek: 256, Čas: 0.1149

Příklady použití Jednotlivým ve větě a jejich překlady

Verschiedenen ( různých , jednotlivých , několika )
Zatřetí musíme jednotlivým zemím pomoci s adaptací na změnu klimatu která už probíhá v budoucnosti zintenzivní.
Drittens müssen wir verschiedenen Ländern helfen, sich an die klimatischen Veränderungen anzupassen, die bereits jetzt auftreten und sich in Zukunft noch verstärken werden.
investují podniky ; výzkumníci malé střední podniky mají potíže s přístupem k jednotlivým programům jak již zpravodaj zmínil.
die Forscher und KMU haben Schwierigkeiten mit dem Zugang zu verschiedenen Programmen, wie unser Herr Berichterstatter erwähnt hat.
Den einzelnen ( různých , jednotlivých , několika )
K jednotlivým úpravám.
Zu den einzelnen Regelungen.
Nyní se vrátím k jednotlivým bodům této zprávy.
Nun zu den einzelnen Punkten in diesem Bericht.
Den individuellen ( různých , jednotlivých , několika )
Ano zaměřit naše reklamy přímo k jednotlivým spotřebitelům.
Ja, wir richten unsere Nachrichten direkt an den individuellen Verbraucher.
Vztah mezi jednotlivým členským státem úmluvou zůstane přesně stejný jaký je.
Die individuelle Beziehung zwischen einem Mitgliedstaat und der Konvention wird exakt dieselbe bleiben, wie sie ist.
Einzeln ( různých , jednotlivých , několika )
Jednotlivým účastníkům se přidělí čísla pro týdenní nabídková řízení.
Die Bieter werden bei jeder wöchentlichen Ausschreibung einzeln nummeriert.
Budou vyloučeny podpory jednotlivým podnikům.
Beihilfen zugunsten einzelner Betriebe werden ausgeschlossen.
Jiné příklady vět
Tyto „ bilíky “ by pomáhaly jednotlivým zemím řídit rizika spojená s vývojem HDP.
Diese Beteiligungen würden einzelnen Ländern helfen, ihre BIP-Risiken zu managen.
Poznámky k jednotlivým článkům.
Bemerkungen zu einzelnen Artikeln.
Systematická kvantifikace ve vztahu k jednotlivým produktům skupinám produktů dosud nevznikla.
Eine systematische Quantifizierung in Bezug auf einzelne Produkte und Produktgruppen ist bisher nicht erfolgt.
Za druhé musíme náš přístup přizpůsobit jednotlivým situacím.
Zweitens müssen wir unsere Herangehensweise an einzelne Situationen anpassen.
Musíme jednat mnohem silněji proti jednotlivým třetím zemím které tyto aktivity neodpovědně podporují.
Wir müssen stärker gegen die verschiedenen Drittstaaten vorgehen, die solche Aktivitäten unverantwortlicherweise fördern.
Zaprvé rybolovné vody patří jednotlivým zemím nikoliv bruselu.
Zunächst einmal gehören die Fischereigewässer den einzelnen Ländern und nicht etwa Brüssel.
Připomínky k jednotlivým článkům.
BEMERKUNGEN ZU DEN EINZELNEN ARTIKELN.
Připomínky k jednotlivým orgánům institucím.
Bemerkungen zu den einzelnen Organen und Einrichtungen.
Členské státy se mohou zdržet předkládání podrobných údajů které se vztahují k jednotlivým podnikům.
Die Mitgliedstaaten können davon absehen, Angaben zu übermitteln, die einzelne Unternehmen betreffen.
Dovolte mi několik stručných poznámek k jednotlivým zprávám.
Wenn Sie mir gestatten, möchte ich zu den einzelnen Berichten einige kurze Feststellungen machen.
Nyní k jednotlivým oblastem podrobněji.
Wenden wir uns nun detaillierter den einzelnen Bereichen zu.
Kvóty na mléko přidělené jednotlivým zemím se plně nevyužívají.
Die den einzelnen Ländern zugeteilten Milchquoten werden nicht ausgeschöpft.
Množství dodané jednotlivým zájemcům však nesmí překročit pět litrů na nádobu.
Dabei darf die jedem Interessenten gelieferte Menge 5 Liter je Behältnis nicht überschreiten.
Otázka financování poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy by měla být svěřena jednotlivým členským státům.
Die Regelung zur Finanzierung der Sicherheitskosten sollte den einzelnen Mitgliedstaaten übertragen werden.
Nicméně musíme zajistit aby finanční prostředky byly jednotlivým regionům přidělovány spravedlivým transparentním způsobem.
Allerdings muss eine faire und transparente Vergabe finanzieller Mittel an die einzelnen Regionen gewährleistet sein.
Tato opatření zahrnují zejména označení každého produktu nesmazatelnou značkou nebo jednotlivým razítkem na každé čtvrti.
Zu diesen Maßnahmen gehört insbesondere die Kennzeichnung jedes einzelnen Erzeugnisses entweder durch eine unlöschbare Markierung oder durch Plombierung eines jeden Viertels.
Při určování politiky vůči jednotlivým zemím bere unie v úvahu jejich výchozí postavení směr tempo změn politické závazky jejich vlád.
Bei der Beschlußfassung über die Politik gegenüber einzelnen Ländern wird die Union deren Ausgangslage und die Richtung und das Tempo des Wandels sowie die politischen Festlegungen der jeweiligen Regierungen in Rechnung stellen.
Jednotlivým džihádistům jejich rodinám například nabízí značné finanční obnosy výměnou za politickou poslušnost.
So bietet er einzelnen Dschihadis und auch ihren Familien als Gegenleistung für politischen Gehorsam erhebliche finanzielle Anreize.
Zvířata neuvedená v písmenu nesplňují požadavky stanovené vnitrostátními předpisy odpovídajícími jednotlivým případům spadajícím do působnosti této směrnice;
Daß Tiere, welche nicht unter Buchstabe a fallen, nicht den Anforderungen der dem jeweiligen Fall nach dieser Richtlinie entsprechenden einzelstaatlichen Rechtsvorschriften genügen;
Pravidla trhu EU jsou přijatelná přijímaná jako zásada ale způsob jejich provádění příslušné časové harmonogramy musí být realistické především přizpůsobené jednotlivým subjektům.
Die EU-Marktregeln sind vernünftig und werden grundsätzlich anerkannt, doch müssen die Art ihrer Umsetzung und der entsprechende Zeitplan realistisch und insbesondere an individuelle Unternehmen gerichtet sein.
Odchylky uvedené v odstavci lze jednotlivým členským státům povolit pouze pro údaje prvního referenčního roku.
Die in Absatz 1 genannten Abweichungen können einzelnen Mitgliedstaaten nur für die Daten des ersten Bezugsjahres eingeräumt werden.
Povedou aktualizované záznamy o kolekci zoologické zahrady v rozsahu odpovídajícím jednotlivým druhům.
Sie führen in einer den verzeichneten Arten jeweils angemessenen Form ein Register über die Sammlung des Zoos, das stets auf dem neuesten Stand gehalten wird.

Výsledek: 256, Čas: 0.1149

Viz také


jednotlivým příjemcům
einzelne empfänger an eine bestimmte empfängerregion den einzelnen begünstigten
jednotlivým stranám
den verschiedenen parteien den einzelnen vertragsparteien
jednotlivým členským státům
einzelnen mitgliedstaaten

"Jednotlivým" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc