JEDNOTU DO NĚMČINY

Překlad Jednotu do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 260, Čas: 0.0732

Příklady použití Jednotu ve větě a jejich překlady

Einheit ( jednotka , jednoty , celek )
Poskytlo nám to sílu jednotu věděl že základním pilířem je homer.
Es verlieh uns Stärke, Einheit, und er wusste, Homer war das Herzstück.
Evropa postrádá jednotu autoritativnost transparentnost.
Europa hat es an Einheit, Autorität und Transparenz fehlen lassen.
Einigkeit ( jednotu , shoda , dohody )
Ukážeme jednotu.
Wir zeigen Einigkeit.
Na jednotu.
Auf unsere Einigkeit.
Archa teď potřebuje jednotu víc než kdy dřív.
Die Arche braucht Geschlossenheit, jetzt mehr als je zuvor.
Vítězství bude vyžadovat jasnost jednotu neústupnost.
Und diesen Krieg zu gewinnen, verlangt Klarheit, Geschlossenheit und Festigkeit.
Die einigkeit
Usilujíce zachovávati jednotu ducha v svazku pokoje.
Und seid fleißig, zu halten die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens.
Jsem přesvědčen že růst unie může posílit jednotu evropy.
Ich bin davon überzeugt, dass ein Wachstum der Union die Einigkeit Europas stärken kann.
Die einheit
Klonová válka ohrožuje jednotu republiky!
ERZÄHLER: Die Klonkriege bedrohen die Einheit der Republik.
Máme přátele sousedy partnery těm musíme poděkovat za naši jednotu svobodu.
Die Einheit in Freiheit verdanken wir aber all unseren Freunden, Nachbarn und Partnern.
Jiné příklady vět
Síly jež podkopávají jednotu stabilitu nigérie jsou stejně různorodé jako silné.
Die Kräfte, von denen Nigerias Einheit und Stabilität untergraben werden, sind ebenso verschiedenartig wie einflussreich.
Jednotu s kým.
Einheit mit... mit wem?
Afrika samozřejmě jednotu potřebuje.
Selbstverständlich braucht Afrika Einheit.
Představující jednotu.
Es repräsentiert Einheit.
Znamená to jednotu.
Es bedeutet Einheit.
Ale my myslíme že je čas obnovit naši širší jednotu.
Nun, wir denken, dass es Zeit ist, unsere größere Einheit wiederherzustellen.
Sdílená radost smutek posilují národní jednotu.
Gemeinsam erlebte Trauer und Freude stärken die nationale Einheit.
Francie ohrožuje evropskou jednotu.
Frankreich bedroht die Europäische Einheit.
Naší jednotu.
Und unsere Einheit.
To je emblém aliance pro globální jednotu.
Dies ist das Emblem der Allianz für globale Einheit.
To je emblém aliance pro globální jednotu.
Das ist das Emblem der Allianz für globale Einheit.
Okamžitě pošlete svoji jednotu na belmont avenue.
Corning. Einheiten zur Belmont Avenue.
Jde o jednotu strany.
Hier geht es um die Einigkeit der Partei.
Tyto tři kruhy představují jednotu našeho království.
Diese drei Ringe verkörpern die Einigkeit unseres Königreiches.
Chybí vám smysl pro strukturu pro charakter pro aristotelskou jednotu.
Ihnen fehlen Struktur, Charakter und die aristotelischen Einheiten.
Krize zkouší jednotu evropy.
Die Krise stellt die Einheit Europas auf die Probe.
Je nutné skloubit jednotu zásad respektování rozmanitosti.
Die Einheit der Grundsätze und die Wahrung der Vielfalt sind miteinander in Einklang zu bringen.
Udržet jednotu prestiž naší firmy.
Die Einheit und den Ruf unseres Unternehmens zu bewahren.
Na jednotu svatých odpuštění hříchů.
Auf die Gemeinschaft der Heiligen und die Vergebung der Sünden.
To znovu posílí naši jednotu solidaritu přinese to pozitivní řešení této krize.
Das würde unsere Einheit und Solidarität stärken und eine positive Lösung dieser Krise ermöglichen.

Výsledek: 260, Čas: 0.0732

Viz také


jednotu evropy
die einheit europas europäische einheit die einigkeit europas
politickou jednotu
die politische einheit politische einigkeit
větší jednotu
größere einigkeit mehr union und
jednotu evropské unie
einheit der europäischen union geschlossenheit der europäischen union
jednotu nebo soulad práva společenství
einheit oder die kohärenz des gemeinschaftsrechts

S Synonyma "jednotu"


"Jednotu" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc