JINÉ NEŽ DO NĚMČINY

Překlad Jiné Než do Němčiny

Výsledek: 260, Čas: 0.1079

anders als (55) andere als (57) außer (49) ausgenommen (16) anderes als (7) anderen als (11) ausser (8) anderer als (4)

Příklady použití Jiné Než ve větě a jejich překlady

Anders als
Jsou tak jiné než my jenom proto že nežijeme ve vodě.
Sie sind so anders als wir. Nur, weil wir nicht unter Wasser leben.
Jiné než většiny lidí.
Anders als die meisten Menschen.
Andere als
Údaje informace jiné než ty které jsou stanoveny v této směrnici mají být zřetelně oddělené.
Andere als in dieser Richtlinie vorgesehenen Angaben und Kennzeichnungen müssen deutlich abgehoben werden.
Zbožím které není zbožím společenství zboží jiné než uvedené v písmenu c.
Nichtgemeinschaftswaren: andere als die unter Buchstabe c genannten Waren.
Anderes als
Bylo to ale jiné než u nás.
Was anderes als das, was wir haben.
Je to jiné než tohleto.
Das ist was anderes als das hier.
Jiné příklady vět
Kategorie pyrotechnické výrobky jiné než zábavní pyrotechnika které představují malé nebezpečí.
Kategorie 1: pyrotechnische Erzeugnisse außer Feuerwerkskörpern, die eine geringe Gefahr darstellen;
Jsou jiné než moje.
Andere als meine.
Jiné než má posedlost s avatary.
Außer, dass ich von Avataren besessen bin.
Je to jiné než v edinburghu.
Es ist anders als Edinburgh.
Maleinhydrazid jeho soli jiné než cholinové draselné sodné ;
A Maleinhydrazid und seine Salze, andere als Cholin-, Kalium- und Natriumsalz.
Bivalirudin se neváže na plazmatické proteiny jiné než trombin nebo na červené krvinky.
Bivalirudin bindet weder an Plasmaproteine(ausgenommen Thrombin) noch an rote Blutkörperchen.
Potravinová pomoc jiné než normální obchodní operace.
Nahrungsmittelhilfe und andere als normale kommerzielle Geschäfte.
Jiné než tě najít.
Außer Sie zu finden?
Stroje jsou jiné než lidé.
Eine Maschine ist anders als ein Mensch.
Povinnosti týkající se vývozů chemických látek jiné než jsou požadavky na oznámení o vývozu.
Andere als die Ausfuhrnotifikation betreffende Verpflichtungen bezüglich der Ausfuhr von Chemikalien.
O sbližování právních předpisů členských států týkajících se průtokoměrů pro kapaliny jiné než voda.
Zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Zähler für Flüssigkeiten ausser Wasser.
Cenné papíry jiné než akcie.
Wertpapiere außer Aktien.
Jsou jiné než tenhle pokoj.
Sind sie anders als dieser Raum?
Cenné papíry jiné než akcie s původní splatností do jednoho roku včetně.
Wertpapiere außer Aktien mit einer Ursprungslaufzeit von bis zu einem Jahr einschließlich.
Trubice zesilovače obrazu jiné než první generace;
Bildverstärkerröhren andere als solche der ersten Generation.
Noci tady jsou jiné než ve městě.
Die Nächte hier sind anders als diejenigen in der Stadt.
Pracovat s někým je jiné než pracovat PRO někoho.
Mit jemanden arbeiten ist etwas anderes als für jemanden arbeiten.
Jestliže jste kdykoliv v minulosti měli jaterní problémy jiné než hepatitidu c;
Wenn Sie jemals ein Problem mit Ihrer Leber hatten außer Hepatitis C.
Možná že jsme lepší lidé když se staráme o jiné než o sebe.
Vielleicht kümmern wir uns besser um andere als um uns.
Proč je to jiné než před válkou.
Warum ist es anders als vor dem Krieg?
Je to naprosto jiné než co bylo mezi mnou ozem.
Und es ist ganz anders als das, was zwischen Oz und mir ist.
Mezi sookie tebou je to jiné než mezi sookie kýmkoliv jiným.
Sookie und du seid anders als Sookie und irgendwer anders.
Je to jiné než v allsafe.
Ganz anders als bei Allsafe.
Je to úplně jiné než cokoliv co whippersnaps udělali.
Es ist ganz anders als alles, was Whippersnaps je getan haben.

Výsledek: 260, Čas: 0.1079

Viz také


Slovo od slova překladem


než
- als bevor bis vor ehe außer über
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc