JUGOSLÁVIE DO NĚMČINY

Překlad Jugoslávie do Němčiny

Výsledek: 267, Čas: 0.0676

Příklady použití Jugoslávie ve větě a jejich překlady

Jugoslawien ( jugoslávii )
Pojedu do jugoslávie jako průvodce.
Nach Jugoslawien, als Führer.
Švédska norska jugoslávie ruska řecka rumunska německa.
Schweden, Norwegen, Jugoslawien, Russland, Griechenland, Rumänien und Deutschland.
Jugoslawiens ( jugoslávii )
Před rokem 1990 cestovali občané bývalé jugoslávie do většiny evropských zemí bez víz.
Vor 1990 reisten die Bürger des ehemaligen Jugoslawiens ohne Visum in die meisten europäischen Länder.
Milošević bývalý prezident jugoslávie později srbska zemřel ve vězení.
Milosevic, der ehemalige Präsident Jugoslawiens und später Serbiens, starb im Gefängnis.
Jiné příklady vět
Mám speciální koření z jugoslávie vegetu má takovou zvláštní chuť.
Ich habe Hammergewürze aus Jugoslawien. Die heißen Vigetta. Die haben den endgeilen Geschmack.
Poslední válka na balkáně rozklad bývalé jugoslávie jsou výstižným příkladem.
Der jüngste Balkankrieg und der Zerfall des ehemaligen Jugoslawien sind dafür deutliche Beispiele.
Lukić jugoslávie!
Lukic, Jugoslawien.
Kterým se mění společný postoj96/184/SZBP o vývozu zbraní do bývalé jugoslávie.
Zur Änderung des Gemeinsamen Standpunktes 96/184/GASP betreffend Waffenexporte in das ehemalige Jugoslawien.
Platí to pro všechny republiky bývalé jugoslávie.
Das gilt für alle Republiken des ehemaligen Jugoslawien.
Kterým se mění společný postoj96/184/SZBP k vývozu zbraní do bývalé jugoslávie.
Zur Änderung des Gemeinsamen Standpunkts 96/184/GASP betreffend Waffenexporte in das ehemalige Jugoslawien.
Chci domů do jugoslávie.
Ich will heim, nach Jugoslawien.
Chorvatsko svazová republika jugoslávie.
Kroatien und die Bundesrepublik Jugoslawien.
Chorvatsko jugoslávie.
Kroatien und Jugoslawien.
Celní kvóty pro výrobky z hliníku pocházející ze svazové republiky jugoslávie.
Zollkontingente für Aluminiumerzeugnisse mit Ursprung in der Bundesrepublik Jugoslawien.
Fyzickou nebo právnickou osobou ve svazové republice jugoslávie srbsko černá hora.
Natürliche oder juristische Person in der Föderativen Republik Jugoslawien Serbien und Montenegro.
Svazová republika jugoslávie.
DIE BUNDESREPUBLIK JUGOSLAWIEN.
Nicméně bych rád vyčlenil bývalou republiku jugoslávie makedonii.
Ich möchte jedoch die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien(FYROM) hier ausnehmen.
K nepřátelstvím konfliktům uvnitř jugoslávie k rozvalinám jejího hospodářství je třeba přistupovat v podobném duchu.
Die Feindschaften Jugoslawiens und der Niedergang seiner Ökonomie müssen mit ähnlichem Geist angegangen werden.
Vás dva jugoslávie.
Zwei jugos?
Měli bílou válku v tom co zbylo z jugoslávie.
Sie führten einen weißen Krieg in den Überresten Jugoslawiens.
Může komise získat jejich výpovědi mimo území jugoslávie.
Dürfte die Kommission Aussagen auch außerhalb Jugoslawiens sammeln?
Na balkáně dochází v roce 1991 k rozpadu jugoslávie.
Auf dem Balkan kommt es 1991 zur Auflösung Jugoslawiens.
Rozhodnutí rady2001/549/ES ze dne 16. července 2001 o poskytnutí makrofinanční pomoci svazové republice jugoslávie úř. věst.
Beschluss 2001/549/EG des Rates vom 16. Juli 2001 über eine Finanzhilfe für die Bundesrepublik Jugoslawien ABl.
Celními nebo vládními orgány bosny hercegoviny chorvatska svazové republiky jugoslávie nebo bývalé jugoslávské republiky makedonie nebo.
Den Zoll- oder Regierungsbehörden Bosnien-Herzegowinas oder Kroatiens, der Bundesrepublik Jugoslawien oder der ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien oder.
Rozhodnutí rady2002/882/ES ze dne. listopadu 2002 o poskytnutí makrofinanční pomoci svazové republice jugoslávie úř. věst.
Beschluss 2002/882/EG des Rates vom 5. November 2002 über eine Finanzhilfe für die Bundesrepublik Jugoslawien ABl.
Tyto demonstrace byly dokonce vášnivější než ty které se odehrály během loňského bombardování jugoslávie leteckými silami NATO.
Diese Demonstrationen waren sogar leidenschaftlicher als jene, die anlässlich des NATO-Bombardements auf Jugoslawien stattfanden.
Nebo provozním nákladům kombinované dopravy při tranzitu přes rakousko švýcarsko nebo státy bývalé jugoslávie.
Oder die Betriebskosten des kombinierten Transitverkehrs durch Österreich, die Schweiz oder die Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien.
Právnická osoba která má své sídlo nebo ústředí ve svazové republice jugoslávie srbsko černá hora;
Jede juristische Person mit Sitz oder Entscheidungszentrum in der Föderativen Republik Jugoslawien(Serbien und Montenegro);
Komise může přenést provádění pomoci společenství pro svazovou republiku jugoslávie stanovené v článku nařízení ES č. 2666/2000 na agenturu.
Die Kommission kann die Durchführung der in der Verordnung(EG) nr. 2666/2000 vorgesehene Gemeinschaftshilfe zugunsten der Bundesrepublik Jugoslawien einer Agentur übertragen.
V minulosti bylo kosovo součástí federální jugoslávie v roce 1974 získalo prakticky stejný status jako jugoslávské republiky.
In der Vergangenheit war das Kosovo Teil des jugoslawischen föderalen Systems und erhielt 1974 praktisch denselben Status wie die jugoslawischen Republiken.

Výsledek: 267, Čas: 0.0676

Viz také


svazové republiky jugoslávie
bundesrepublik jugoslawien der föderativen republik jugoslawien
svazová republika jugoslávie
bundesrepublik jugoslawien föderative republik jugoslawien DIE BUNDESREPUBLIK JUGOSLAWIEN
států bývalé jugoslávie
ehemaligen staaten jugoslawiens staaten des ehemaligen jugoslawien staaten ex-jugoslawiens
země bývalé jugoslávie
länder des ehemaligen jugoslawien staaten des ehemaligen jugoslawien staaten des ehemaligen jugoslawiens land des ehemaligen jugoslawiens
socialistickou federativní republikou jugoslávie
der sozialistischen föderativen republik jugoslawien der sozialistischen föderalistischen republik jugoslawien
bývalou republiku jugoslávie makedonii
ehemalige jugoslawische republik mazedonien

"Jugoslávie" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc