JUGOSLÁVII DO NĚMČINY

Překlad Jugoslávii do Němčiny

Výsledek: 253, Čas: 0.0558

Příklady použití Jugoslávii ve větě a jejich překlady

Jste dlouho v jugoslávii.
Lange in Jugoslawien gewesen?
Svazovou republiku jugoslávii je třeba zahrnout do přílohy II;
Die Bundesrepublik Jugoslawien muss in Anhang II aufgenommen werden.
Jugoslawiens ( jugoslávii )
Evropská unie odsuzuje všechny válečné zločiny které zničily bývalou jugoslávii podporuje práci ICTY mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou jugoslávii.
Die Europäische Union verurteilt jegliche Kriegsverbrechen, die zum Zusammenbruch des ehemaligen Jugoslawiens führten und sie unterstützt die Arbeit des ICTY Internationaler Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien.
Války v jugoslávii během posledních deseti let jsou dostatečným varováním toho co se může přihodit je-li federální systém roztrhán záští nenávistí.
Der Krieg Jugoslawiens im vergangenen Jahrzehnt liefert reichliche Warnungen davor, was passieren kann, wenn ein föderales System durch Groll entzweigerissen wird.
Jiné příklady vět
Za druhé světové války jsem byl v rumunsku řecku jugoslávii.
Im 2. Weltkrieg war ich in Rumänien, Griechenland, Jugoslawien.
Mandát mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou jugoslávii rozprava.
Mandat des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien Aussprache.
Rovněž závisí na úplné spolupráci s mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou jugoslávii.
Er hängt auch von der uneingeschränkten Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien ab.
Mandát mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou jugoslávii.
Mandat des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien.
Chorvatsko úzce spolupracuje s mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou jugoslávii v haagu.
Kroatien arbeitet eng mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag zusammen.
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou jugoslávii.
Internationaler Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien.
S ohledem na svá předešlá usnesení o srbsku černé hoře jugoslávii.
Unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Serbien und Montenegro und zu Jugoslawien.
Dál o nepokojích v chorvatsku albánii černé hoře jugoslávii maďarsku itálii.
Und die Unruhen in Kroatien, Albanien, Montenegro, Jugoslawien, Ungarn, Italien.
Budují novou jugoslávii.
Sie schaffen ein neues Jugoslawien.
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou jugoslávii ICTY.
INTERNATIONALER STRAFGERICHTSHOF FÜR DAS EHEMALIGE JUGOSLAWIEN ICTY.
Jede tam jakási kulturní delegace já jugoslávii znám.
Von einer kulturellen Delegation. Und da ich das Land kenne.
Ale taky můžeme přes rakousko jugoslávii bulharsko do turecka.
Aber wir könnten doch auch über Österreich, Jugoslavien, Bulgarien und dann in die Türkei.
Uvítal titův vzestup v jugoslávii jako interní výzvu pro hegemonii moskvy doufal že ji napodobí další.
Er begrüßte Titos Aufstieg in Jugoslawien als interne Herausforderung für die Moskauer Vorherrschaft und hoffte, andere würden ihn nachahmen.
Provádění pomoci společenství stanovené v článku nařízení ES č. 2666/2000 pro svazovou republiku jugoslávii bývalou jugoslávskou republiku makedonii;
Durchführung der Gemeinschaftshilfe nach Artikel 1 der Verordnung(EG) nr. 2666/2000 zugunsten der Bundesrepublik Jugoslawien und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien;
Písemně. PT tato agentura byla ustavena po útocích NATO na bývalou jugoslávii spravuje hlavní programy pomoci EU na balkáně.
Schriftlich.-(PT) diese Agentur wurde nach den Angriffen der NATO im ehemaligen Jugoslawien eingerichtet und verwaltet die wichtigsten"Hilfs"Programme der EU auf dem Balkan.
Mezi evropskou unií svazovou republikou jugoslávií o činnosti pozorovatelské mise evropské unie EUMM ve svazové republice jugoslávii.
Zwischen der Europäischen Union und der Bundesrepublik Jugoslawien über die Tätigkeit der Überwachungsmission der Europäischen Union(EUMM) in der Bundesrepublik Jugoslawien.
Osoby obviněné ze zločinů definovaných v článcích až statutu mezinárodního trestního soudu pro jugoslávii.
Personen, die wegen Verbrechen nach den Artikeln 1 bis 5 des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs für Jugoslawien angeklagt sind;
Provádění společných postojů týkajících se mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou jugoslávii ICTY;
Umsetzung der gemeinsamen Standpunkte betreffend den internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien(IStGHJ) 9.
O dalších omezujících opatřeních vůči svazové republice jugoslávii přijatý radou na základě článku 15 smlouvy o evropské unii.
Vom Rat aufgrund des Artikels 15 des Vertrags über die Europäische Union angenommen- betreffend zusätzliche restriktive Maßnahmen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien.
Společenství poskytuje pomoc albánii bosně hercegovině chorvatsku svazové republice jugoslávii bývalé jugoslávské republice makedonii.
Die Gemeinschaft stellt Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, der Bundesrepublik Jugoslawien und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien Hilfe bereit.
Spolupráce s mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou jugoslávii je pro úspěšné ukončení jednání zcela zásadní.
Die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien ist entscheidend für den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen.
Nové jugoslávské vedení by tak nyní mělo dostat možnost vypořádat se s miloševičem způsobem který podpoří demokracii v jugoslávii.
Der neuen Führung Jugoslawiens sollte nun ermöglicht werden, mit dem Fall Milosevic auf eine Art und Weise umzugehen, die der Förderung der Demokratie innerhalb Jugoslawiens dient.
Bulharsko je pak příliš malé na to aby na něm vůbec záleželo války v jugoslávii už skončily.
Bulgarien ist zu klein, um von Bedeutung zu sein und Jugoslawiens Kriege sind vorbei.
Vytrvale se hovoří o tom že se ta žena která je muslimka zamiluje během války v jugoslávii do srbského muže který jí znásilnil.
Hartnäckig hält sich das Gerücht, die Frau, eine Muslimin, verliebe sich während des Jugoslawien-Krieges in ihren serbischen Vergewaltiger.
na bagdád v březnu roku 1999 podpořily letecké útoky NATO na jugoslávii nebo se jich některé dokonce účastnily.
amerikanischen Luftangriffen auf Bagdad, und im März 1999 unterstützten oder beteiligten sie sich an NATO-Luftangriffen auf die Bundesrepublik Jugoslawien.
generální tajemník NATO ostatní čelní představitelé zemí které napadly jugoslávii by měli být zatřeni postaveni před soud odsouzeni za válečné zločiny.
ehemalige NATO-Generalsekretär) und alle anderen führenden Vertreter derjenigen Länder, die Jugoslawien angegriffen haben, sollten verhaftet, vor Gericht gestellt und verurteilt werden.

Výsledek: 253, Čas: 0.0558

"Jugoslávii" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc