KLIENTEM DO NĚMČINY

Překlad Klientem do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 259, Čas: 0.0936

Příklady použití Klientem ve větě a jejich překlady

Naším klientem je jeho příchod do očí jeho princezna.
Unser Kunde ist an sein Kommen in die Augen seine Prinzessin.
Jsem klientem banky.
Ich bin Kunde dieser Bank.
Důvěra mezi trenérem klientem je posvátné jako u kněží advokátů.
Das Vertrauen zwischen Trainer und Klient ist heilig, wie bei Priestern und Anwälten.
Kdo je tentokrát vaším klientem.
Und wer ist lhr klient? Diesmal?
Mým klientem je on to musí být jasné.
Er ist mein Mandant, das muss von Anfang an klar sein.
Jste s mým klientem přátelé.
Mein Mandant war auch Ihr Freund?
Jiné příklady vět
Za pár týdnů budete se svým novým klientem.
In ein paar Wochen, sind Sie bei Ihrem neuen Klienten.
Bav se se svým klientem.
Viel Spaß mit deinem Klienten.
Pracuji s novým klientem chtěla jsem abys to věděl.
Ich arbeite für einen neuen Kunden und ich wollte einfach, dass du es weißt.
Jsme na golfu s klientem... pivo.
Beim Golfen mit Klienten, Bier.
Chcete se se svým klientem poradit než zruším jeho rozsudek.
Möchten Sie sich mit Ihrem Mandanten beratschlagen, bevor ich seine Verurteilung aufhebe?
Mám schůzku s dalším klientem.
Ich muss noch zu einem weiteren Kunden.
To je mezi mnou mým klientem.
Das ist zwischen mir und meinem Mandanten.
Za 10 minut máte být v pergole s panem beccariou japonským klientem.
Monsieur Beccaria und die japanischen Kunden erwarten Sie.
Uh rád bych byl se svým klientem chvíli o samotě.
Ich möchte bitte einen Moment allein mit meinem Klienten.
Rád bych se svým klientem mluvil o samotě.
Ich möchte mit meinem Mandanten allein sprechen.
Chápu že jste měla romatický vztah s mým klientem.
Sie hatten eine Liebesbeziehung mit meinem Klienten.
Promluv se svým klientem.
Rede mit deinem Kunden.
Stačí když se staneš klientem grayson global samozřejmě přese mě.
Du brauchst nur Kunde von Grayson Global zu werden, über mich natürlich.
Já mám jednání. koktejl s klientem.
Ich habe einen Termin mit Kunden.
Běž za svým klientem.
Gehen Sie zu Ihrem Mandanten.
Mezi obhájcem jeho klientem nejsou žádné tajnosti.
Zwischen einem Anwalt und seinem Klienten gibt es keine Geheimnisse.
Mám schůzku s klientem v kavárně.
Ich habe ein Treffen mit Klienten in einem Cafe.
Jak se opovažuješ mluvit s mým klientem za mými zády.
Wie kannst du es wagen, hinter meinem Rücken mit meinem Kunden zu reden?
Máme další schůzku s tím novým klientem.
Wir haben noch ein Treffen mit dem neuen Mandanten.
Profesionálním klientem klient který splňuje kritéria stanovená v příloze II;
Professioneller kunde: einen Kunden, der die in Anhang II genannten Kriterien erfuellt.
Ale on není vaším jediným klientem s pravdivostí alergie.
Oh und er ist nicht Ihr einziger Klient mit einer Allergie gegen Ehrlichkeit.
Nesmíte mluvit s mým klientem beze mě.
Redet nicht ohne mich mit meinem Mandanten.
Jejich posledním klientem je náš starý přítel.
Ihr neuester Kunde ist ein alter Freund von uns.
To by stačilo. nesbitt je odteď mým klientem.
Nesbitt ist jetzt mein Mandant.

Výsledek: 259, Čas: 0.0936

Viz také


vaším klientem
ihrem klienten einer ihrer kunden ihren mandanten
se svým klientem
mit meinem mandanten mit meinem klienten mit meiner klientin meinen mandanten
schůzku s klientem
kunden termin mich mit einem kunden treffen treffen mit unserem mandanten ich ein treffen mit klienten einen klienten treffen

"Klientem" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc